• facebook

The Polish Political Science Yearbook (PPSY, ISSN 0208–7375) is a leading, open access, peer-reviewed Central European journal on political science, international relations, public policy and security studies, published since 1967 (until 1981 as the Polish Round Table). Currently, it is a joint initiative of the Professor Czesław Mojsiewicz International Cooperation Fund, the Adam Marszałek Publishing House and the Polish Political Science Association. It serves as a forum for academic scholars and professionals. The PPSY aims to present the latest analytical and methodological advancements, as well as to promote current work in Polish political science and Polish studies. It offers research and theoretical papers on comparative politics, international relations, development studies, security studies, public policy & governance, Polish and Central European politics, political theory, political and electoral systems, as well as political communication. The publication is free of charge. The journal does not have article processing charges, editorial charges or printing fees. The Professor Czesław Mojsiewicz Fund and our donors cover all costs of the journal.

 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Nowa Polityka Wschodnia” (NPW, ISSN 2084-3291) jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem. Pismo jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku.

Zamierzeniem Rady Naukowej i Redaktor Naczelnej prof. dr hab. Joanny Marszałek-Kawy jest publikacja tekstów z zakresu historii, ekonomii, kultury i sztuki, politologii oraz szeroko rozumianej geografii. Zapraszamy badaczy afiliowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych i instytutach badawczych do nadsyłania artykułów korespondujących z powyższymi zagadnieniami, a także sprawozdań i recenzji.

„Nowa Polityka Wschodnia” jest kwartalnikiem (do 2016 r. ukazywała się jako półrocznik). Jej pierwszy numer został opublikowany w 2011 roku.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Krakowskie Studia Małopolskie powołane w 1997 r. jako pismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, szybko znalazły uznanie w różnych środowiskach naukowych Polski. Współpracę nawiązali z nami zarówno naukowcy o poważnym dorobku naukowym jak i dopiero zaczynający swoją przygodę. Struktura i tematyka badawcza Krakowskich Studiów Małopolskich zakreślona na początku działalności przez Radę Naukową  funkcjonowała do chwili obecnej. Zamieszczane artykuły i materiały poruszały problemy związane z historią, kierunkami i wyzwaniami współczesnej ekonomii i gospodarki, zagadnieniami rozwoju wsi i rolnictwa oraz oświatą i szkolnictwem. W związku z koniecznością aplikacji czasopism naukowych według nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych sporządzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej, w Krakowskich Studiach Małopolskich, począwszy od numeru 16/2011 zmianie ulega struktura i tematyka badawcza. Czasopismo zmienia charakter z interdyscyplinarnego na humanistyczny, koncentrując się na historii, socjologii i zarządzaniu w dziedzinie nauk humanistycznych. Mamy szczerą nadzieję, że zmiana ta nie spowoduje spadku zainteresowania naszym czasopismem zarówno wśród grona autorów jak i czytelników.

O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rezultacie za publikację w roczniku Autorzy otrzymują 5 punktów.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Kwartalnik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez 22 ośrodki akademickie prowadzące studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektornicznej. Każdy czwarty numer pisma w roku ukazuje się w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Kwartalnik „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” ukazuje się od 2010 r. Stanowi forum wymiany poglądów naukowców zajmujących się badaniami z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych. Wzrost zainteresowania zagadnieniami nauk o państwie i prawa publicznego, rosnąca liczba publikacji z tego zakresu, a także rozwój metod komunikacji powodują, że celowe wydaje nam się kontynuowanie wydawania czasopisma, poświęconego właśnie prawu konstytucyjnemu. Szczególną zaletą „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” jest jego ogólnopolski charakter, jeśli chodzi o dobór autorów poszczególnych opracowań. Czasopismo jest w trakcie aplikowania do: CEJSH-u, Index Copernicus, EBSCO, Scopus.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

1. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię.

2. Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, Autorzy i wersje językowe - „Kultura i Edukacja” wydawana jest w postaci numerów polskich oraz angielskich (po dwa numery w roku), dodatkowo (Special Issue) także w języku chińskim.

3. Za publikację w „Kulturze i Edukacji” autorzy uzyskują 12 punktów MNiSW. 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

W zjednoczonej Europie jej wschodnia część, zwana dziś Europą Środkową, jest regionem raczej peryferyjnym, jest też obszarem, z różnych przyczyn, odbiegającym cywilizacyjnie od zachodnich części kontynentu - jak pisał Milan Kundera „porwanym Zachodem”. Dziś, w Unii Europejskiej ma niepowtarzalną szansę nadrobić swe zaległości. Zarazem jest to region o fascynującej historii, słabo niestety znanej poza jej obszarem lub często kojarzonej z dramatycznymi wydarzeniami II wojny Światowej czy okresu totalitaryzmów. Na pytanie czym jest właściwie Europa Środkowa niełatwo odpowiedzieć. Instynktownie każdy potrafi zakreślić (mniej więcej) ten obszar, gdy przyjdzie jednak do szczegółowego zdefiniowania jego granic - sprawa się komplikuje. Nie miejsce tu, aby pochylać się nad tym problemem - ambicje, aby go podjąć będzie miał w jakimś stopniu półrocznik naukowy „Historia Slavorum Occidentis”, którego założenia ideowe pragnęlibyśmy przedstawić.
Inspiratorzy powołania do życia nowego periodyku myśleli początkowo o wydawnictwie mającym w głównym punkcie zainteresowania historią Polski i Czech. Obecnie formuła ta została rozszerzona, nie tylko na innych Słowian Zachodnich (Słowaków, Serbów Łużyckich,), ale także na obszary Litwy, Zachodniej Ukrainy, Węgier, Austrii i Niemiec, gdzie już w XIX wieku interesowano się szczególnie mocno problematyką środkowoeuropejską. Jednym z celów periodyku jest uświadomienie, jak wiele wspólnego mają narody i państwa Europy Środkowej, że ich historia toczyła się nie tylko w rytmie walk, ale również pokojowej koegzystencji, wymiany myśli, idei, do pewnego stopnia wspólnych dziejów gospodarczych. Jeśli dziś multikultrowość jest pojęciem niezwykle modnym, to chyba trudno znaleźć w Europie region, którego historia toczyłaby się na bardziej „multikulturowej” scenie. Już choćby ze względu na jego położenie, umiejscowione na skrzyżowaniu szlaków między obszarem nordyckim a bałkańskim, zachodniej cywilizacji łacińskiej, a prawosławnego Wschodu. W takim miejscu wiele dziać się musiało i się działo. I to nie tylko bynajmniej na militarnej płaszczyźnie.
Do dziś, mimo wielokrotnych zmian granic, rozpadu starych i powstawania nowych państw, masowych migracji, zarówno dobrowolnych, jak i wymuszonych, obszar ten odznacza się swoją wyraźną specyfiką, a dziedzictwo przeszłości nadal rzuca się w oczy, trwając w mentalności, tradycjach, architekturze, kulturze politycznej. Warto o tym przypominać, pisać, rozmawiać, obalać mity i stereotypy, budować pomosty porozumienia. Jednym z najlepszych sposobów ku temu jest nauka - tu właśnie rozpoczyna się rola czasopisma „Historia Slavorum Occidentis”, które ma być platformą do środkowoeuropejskiej dyskusji, do przedstawiania wyników badań, do inspirowania i wytaczania ich nowych kierunków. Zainteresują nas oryginalne prace, ukazujące dzieje regionu, relacje między funkcjonującymi na jego obszarze podmiotami politycznymi, kontakty z sąsiadami, a także cały kompleks zagadnień społeczno-gospodarczych i kulturowych, jak również kwestie historiograficzne, autorstwa historyków, archeologów, historyków sztuki i kultury, a także propozycje ujęć interdyscyplinarnych. Nie stawiamy też żadnych ograniczeń chronologicznych. Oczekujemy również na recenzje, omówienia i sprawozdania, nasze czasopismo otwiera się także na polemiki i dyskusje. Chcemy zarazem, aby było miejscem gdzie można się dowiedzieć o planowanych konferencjach, sympozjach, wystawach i innych wydarzeniach naukowych związanych z Europą Środkową. Tutaj - jak liczymy - ogromnym wsparciem będzie strona internetowa „Historia Slavorum Occidentis”, na której bardziej skoncentrujemy się na tego rodzaju działalności informacyjnej.
Zapraszając do współpracy, zapraszamy jednocześnie do współtworzenia tego nowego periodyku przez wszystkich humanistów zajmujących się przeszłością Europy Środkowej tak w Polsce, w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Litwie, jak i w Austrii, na Węgrzech oraz w Niemczech. Zachęcamy zatem do nadsyłania artykułów, recenzji, sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych oraz kulturalnych, odnoszących się do dziejów Europy Środkowej. Liczymy, że przy Państwa udziale następne, będące w przygotowaniu, numery „Historia Slavorum Occidentis” przyniosą znakomity plon naukowy a nasze czasopismo na trwałe wpisze się do kanonu naukowych periodyków.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

The New Educational Review is a journal that has been founded by the faculties of education from the following universities: University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) and University of Ostrava (Czech Republic). The deans and vice-deans of the pedagogical faculties of the universities mentioned above create associate Editors board. The main seat of editorial board is placed at the Faculty of Education and Psychology in University of Silesia in Poland.

In our opinion, a creation of the new international journal is an important initiative, because at present in the Central European countries such a periodical does not exist. The New Educational Review is a continuation of an idea of Professor Bogdan Suchodolski, who directed the international editorial board of the year-journal Paideia. It was edited by the Committee for Educational Sciences of the Polish Academy of Sciences in the period 1972 – 1994 in English, French and Russian. Two years after the Professor Suchodolski’s death the journal disappeared from the publishing market.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Art  of the Orient (Sztuka Orientu) jest  rocznikiem poświęconym studiom nad sztuką i kulturą artystyczną Azji i Afryki, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Pierwszy tom rocznika został poprzedzony przez tom Studia nad sztuką Azji, wydany w 2008 roku, który zapowiadał planowaną serię Sztuka Orientu. Tom pod redakcją Jerzego Malinowskiego i Joanny Wasilewskiej, został  przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).  

Art of the Orient  is an annual devoted to the study of Asian and African art and artistic culture, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published by Adam Marszałek Publishing House in Torun. The first issue of the annual was preceded in 2008 by the volume Studia nad sztuką Azji (Studies on the art of Asia), which was the forerunner of the then planned series Sztuka Orientu (Art of the Orient). The volume edited by Jerzy Malinowski & Joanna Wasilewska, was prepared by the Polish Society of Oriental Art (forerunner of the  Polish Institute of World Art Studies).

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Cywilizacja i Polityka” jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, wskazywanie na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a badaniami wąskofaktograficznymi. W prezentacji zagadnień dotyczących życia politycznego zwraca się uwagę na: odchodzenie od badań wąskotematycznych, niszowych na rzecz ujęć teoretycznych, refleksji syntezującej zjawiska i procesy polityczne. Odchodzi się od ładu instytucjonalnego na rzecz tzw. problematyki miękkiej tj. kultury, mentalności, mitów, stereotypów, świadomości współczesnych przemian kulturowych. Zwraca się uwagę na ujęcia zjawisk i procesów ładzie interpretacyjnym, psychologii polityki, studia przypadku itp.
W założeniu poznawczym jest dostarczanie studiów i materiałów uwzględniających:
1.Kwestie pojęciowe,
2.Porządkujące faktografię,
3.Interpretujące zjawiska i procesy rzeczywistości kulurowo-cywilizacyjnej, a w tym społeczno-polityczne,
4.Ukazujące projekcje, wizje, scenariusze przyszłości.
W ładzie faktograficznym dąży się do ukazywania polityki jako rzeczywistości zorientowanej na zdobywanie, sprawowanie i utrzymywanie polityki, a przy tym dąży się do ujmowania tej rzeczywistości w długim horyzoncie czasowym w odniesieniach systemowych (ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, globalnym, lokalnym itp.)
Czasopismo jest przede wszystkim zorientowane na prezentację ustaleń badawczych Zakładu Nauki o Cywilizacji, pracowników Instytutu Politologii, pracowników Wydziału Nauk Społecznych - jest też otwarte na publikowanie studiów i materiałów wszystkich pracowników naukowych różnych środowisk akademickich kraju i zagranicy. Dotąd ukazało się 9 numerów zeszytów (1 w roku). 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Półrocznik „Studia Orientalne” powstał dzięki wspólnej inicjatywie Wydawnictwa Adam Marszałek i Fundacji Institutum Orientalium. Od września 2013 roku grono instytucji współwydających czasopismo poszerzyło się o Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku, natomiast Fundację Institutum Orientalium zastąpiło Centrum Analiz Wyborczych - „Wybór”. Podpisanie umowy o współpracy z tą uczelnią, uważaną za jeden z najlepszych ośrodków naukowych w Azji Centralnej, oznacza jeszcze większe umiędzynarodowienie Rady Naukowej i poszerzenie składu Redakcji czasopisma, a także wzbogacenie głównego nurty tematycznego „Studiów Orientalnych” o publikacje autorów reprezentujących państwa z wymienionego obszaru.
Periodyk jest poświęcony problematyce państw Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień politologicznych, prawnych, historycznych, socjologicznych i kulturowych. W Radzie Naukowej „Studiów Orientalnych” zasiadają zagraniczni uczeni i badacze reprezentujący kraje, które znajdują się w kręgu zainteresowań czasopisma, co zapewnia aktualność tekstów i specjalistyczne opracowanie poruszanych zagadnień.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Rocznik „Sztuka Ameryki Łacińskiej” jest periodykiem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Tematyka publikowanych w nim artykułów koncentruje się na sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Celem pisma jest przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku nauk kognitywnych. Ponieważ w Polsce w wielu ośrodkach rodzą się różnego rodzaju inicjatywy zmierzajace do podejmowania kognitywnych wątków pozostajacych na styku wielu dyscyplin naukowych, pragniemy stanowić płaszczyznę scalajacą te istotne poczynania. Chcemy także wypełnić luki na rynku wydawniczym i przyczynić się do jednoczenia poczynań środowisk ekspertów zainteresowanych rozwojem kognitywistyki.
Celem naszym jest też przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku nauk kognitywnych. Uważamy, że edukacja oparta na ideałach humanizmu, powszechnie wykorzystujaca media w tym przede wszytskim komputery, musi bazować na tym dorobku. Wzrastajace znaczenie wiedzy o oddziaływaniu mediów na wszelkie procesy edukacyjne ma istotny wpłwy na przeobrażenia cywilizacyjne we współczesnych społeczeństwach informacyjnych. Dlatego drugim ważnym wątkiem podejmowanym na łamach pisma są media i ich związek z naukami kognitywistycznymi.  
Pismo ma charakter teoretyczno-badawczy oraz popularno-naukowy. 
Na jego łamach prezentowane są: 
• Najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej; 
• Artykuły przeglądowe prezentujące wyniki badań w tym zakresie; 
• Informacje dotyczące programów nauczania z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej oraz eksperymentalnych programów edukacyjnych; 
• Recenzje książek i ważniejszych publikacji poświęconych problemom kognitywistyki i edukacji medialnej; 
• Informacje o warsztatach naukowych, szkołach i konferencjach w dyscyplinach nauki związanych z naukami o poznaniu.  
Ze względu na interdyscyplinarny charakter kognitywistyki przyjęliśmy, że podstawowymi działami pisma będą: 
• Edukacja medialna; 
• Filozofia umysłu; 
• Lingwistyka poznawcza; 
• Neurobiologia i neuropsychologia; 
• Psychologia poznawcza; 
• Sztuczna inteligencja.
Przyjęcie takiej konwencji nie oznacza, że zamierzamy ograniczyć się do wymienionych powyżej zagadnień. Jesteśmy otwarci również na inne, wskazane przez czytelników, obszary tematyczne wiążące się z naukami kognitywnymi. Mamy nadzieję, że nasze pismo zaktywizuje wiele środowisk (nie tylko akademickich) i stanie się miejscem wymiany pogladów i stanowisk wszytkich zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart