Teksty prosimy przesyłać drogą mailową lub w wersji papierowej i elektronicznej nagrane na nośniku CD
(DVD). Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na wydanie artykułu lub recenzji, a także oświadczenie, że
nadesłana praca nie była dotąd ogłoszona drukiem lub w formie publikacji internetowej oraz nie została
złożona w innej redakcji. Prosimy także o oświadczenie stwierdzające, że to pań­stwo jesteście autorami
danej pracy.
Teksty należy składać maksymalnie do końca lutego (numer pierwszy), końca maja (numer drugi), końca
sierpnia (numer trzeci) i końca listopada (numer czwarty) danego roku.
Po zebraniu nadesłanych tekstów redakcja dokona wstępnej recenzji, kwa­lifikując je do publikacji.
Następnie trafią one z zachowaniem anonimowości do recenzentów wydawniczych. W razie jakichkolwiek
wątpliwości prace będą odsyłane autorom z sugestią ewentualnej korekty. Zaakceptowane teksty zosta­ną
przekazane do opracowania redakcyjnego, a po akceptacji autorskiej nastąpi publikacja tomu.
 
Maszynopis artykułu, recenzji, sprawozdania powinien zawierać następujące informacje oraz
spełniać następujące wymagania:
 
Dane adresowe autora (autorów)
- imię i nazwisko
- tytuł lub stopień naukowy
- afiliacja
- adres do korespondencji
- telefon kontaktowy lub adres e-mail.
 
Załączniki
- oświadczenie autora/autorów (do pobrania jako plik pdf tutaj)
- procedura recenzowania stosowana w czasopiśmie (do pobrania jako plik pdf tutaj)
- zasady przeciwdziałania praktykom ghostwriting i innym (do pobrania jako plik pdf tutaj)
- formularz recenzji wewnętrznej (do pobrania jako plik pdf tutaj).
 
Kolejność poszczególnych części maszynopisu
1. Imię i nazwisko, miasto afiliacji w nawiasie
    Np. Jan Kowalski (Warszawa)
2. Tytuł
3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5)
    Np. Słowa kluczowe: historia, Polska, kultura
          Keywords: history, Poland, culture
4. Abstrakt w języku angielskim (maks. 250 znaków ze spacjami)
5. Tekst (powinien mieć wyodrębniony wstęp, poszczególne części i zakończenie)
6. Streszczenie w języku angielskim (maks. 900 znaków ze spacjami)
7. Tytuł, imię, nazwisko, pełna afiliacja, adres do kontaktu i telefon kontakto­wy lub adres e-mail (np. dr
Marcin Danielewski, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ulica Umultowska 89d, 61-614 Poznań, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
Strona techniczna tekstu
- tekst przygotowany w MS Word
- format A4, marginesy 2,5 cm (górny, dolny, prawy i lewy)
- czcionka tekstu głównego: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5
- czcionka przypisów: Times New Roman, wielkość 10, interlinia 1,15
- maksymalna liczba znaków (ze spacjami): 45 000 (artykuł, artykuł recenzyjny) lub 12 000 (recenzja,
sprawozdanie, polemika)
- ilustracje przygotowane do formatu B5 oraz ich wykaz (ilustracje po uzgodnieniu z redakcją)
- ilustracje, tabele i diagramy muszą być dwujęzyczne (język tekstu i język angielski).
 
Uwagi dotyczące opracowywania przypisów i tekstu
- Zapis archiwaliów według następującego wzoru: List A. Gołuchowskiego do A. Potockiego z 14 VIII 18 z 7 I
1867 r., Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Potockich z Łańcuta, rkps nr 2279, k. 39-
42
- Zapis opracowań źródłowych według następującego wzoru: Dokumenty kujawskie i mazowieckie
przeważnie z XIII wieku (dalej DKiM), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, nr 1
- Zapis artykułów opublikowanych w czasopismach według następującego wzoru: Z. Fiala, K počátkům listin
v Čechách, Sborník historický 1 (1953), s. 27-45; T. Lalik, Włość kanoników staroboleslawskich w pierwszej
połowie XI wieku. Ze studiów nad organizacją domeny książęcej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19
(1971), nr 2, s. 399-429
- Zapis artykułów z gazet według następującego wzoru: W. L. Jaworski, Ideologia chłopska, Czas, 6 IV
1888, nr 120, s. 1
- Zapis artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych według następującego wzoru: M. Bláhová,
Dĕjepisectví v českých zemích přemyslovského období, [w:] Przemyślidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze
średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5-7 maja 2004, red. J. Dobosz,
Poznań 2006, s. 107-139, tu, s. 116-117
- Zapis bibliograficzny druków zwartych (książek), gdy praca posiada 1-3 autorów, według następującego
wzoru: A. Pleszczyński, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza,
Lublin 2000, s. 29 n.
- Zapis haseł i artykułów w słownikach i encyklopediach według następującego wzoru: G. Kreuzer, Udalrich,
[w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII. München - Zürich 2000, k. 1173-1174
- Zapis publikacji internetowej według następującego wzoru: M. Danielewski, O Bolesławie Chrobrym,
https://grzybowskiezimowiska.wordpress.com/artykuly [dostęp z dnia 10.01.2015]
- Przy ponownym cytowaniu tego samego dzieła prosimy podawać maksymalnie trzy pierwsze wyrazy
tytułu
- Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, należy użyć: Tamże. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora
cytowane jest kolejny jego tekst, zamiast nazwiska autora należy zapisać: tenże, taż, ci sami
-  Przy wersji anglojęzycznej artykułu stosujemy do przypisów schemat zapisu jak wyżej, ale zamiast: „s.”
(strona) „p”, zamiast „[w:]” „[in:]”, zamiast „red.” „ed.”, zamiast „tamże” „ibidem”, zamiast „tenże” „idem”,
zamiast „taż” „eadem”, zamiast „ci sami” „eidem”
- Cytaty łacińskie oraz inne języki archaiczne zapisujemy kursywą (bez cudzysłowu), cytaty w językach
współczesnych zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie
- Formę zapisu źródeł archiwalnych i edycji źródłowych przygotowywać będą redaktorzy naukowi tomu
- W tekście i przypisach należy stosować ogólnie przyjęte skróty: r. - rok, roku; w. - wiek, wieku; także: np.,
itd., itp., m.in.
- Daty w tekście i przypisach w pełnym brzmieniu należy zapisać cyfrowo, z zastosowaniem cyfr rzymskich
dla miesięcy, np. „15 VII 1410 r.” Słownej nazwy miesięcy należy używać w przypadku, gdy nie jest podana
data roczna, np. 6 sierpnia. Nie należy używać cyfr dla określeń typu: „lata trzydzieste”, „pierwsza połowa XI
w.”, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych („druga wojna światowa”). Określenia
takie jak „szesnastowieczny” należy zapisywać w pełnym brzmieniu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.