Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: -
PDF: kie/121/kie121toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Publikacja “Kultura i Edukacja” w języku angielskim, udostępnienie wersji cyfrowej w wolnym dostępie i zabezpieczenie oryginalności publikacji zgodne ze standardem COPE – zadania finansowane w ramach umowy 853/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

spis treści table of contents

Author: Wiktor Rabczuk
E-mail: rabczukpl@poczta.onet.pl
Institution: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.01
PDF: kie/121/kie12101.pdf

Streszczenie:

Celem autora było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jakie działania podejmują władze w celu zarządzania wielokulturowością Miasta-Państwa położonego na skrzyżowaniu trzech stref kulturowych: chińskiej, indyjskiej i islamskiej i które wyróżnia się wyjątkową mozaiką religii, wyznań, wierzeń, światopoglądów, grup etnicznych i językowych? W jakim stopniu poczynania władz państwowych oddziałują na zachowania społeczne obywateli i ich mentalność?”. Autor, posługując się analizą dokumentów, zwłaszcza aktów prawnych, omawia kolejno: kwestie demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem polityki pozytywnej dyskryminacji wobec autochtonicznej ludności Singapuru – Malajów; pluralizm religijny i świeckość państwa, promującego harmonię religijną; działalność organizacji pozarządowych na rzecz dialogu międzyreligijnego; przykłady reakcji społecznych i czynników oficjalnych na postawy i wypowiedzi zagrażające harmonii religijnej; politykę lingwistyczną określoną jako multilingwizm, ze zwróceniem uwagi na rolę języka singlish, który staje się atrybutem tożsamości singapurskiej; wartości, jakie szkoła wpaja uczniom, aby żyć wspólnie i budować społeczeństwo inkluzyjne. W konkluzji autor stwierdza, że wielokulturowość – w warunkach Singapuru – staje się zjawiskiem społecznie funkcjonalnym, przyczyniając się do budowania społeczeństwa inkluzyjnego, a tym samym do jego pomyślnego rozwoju, ekonomicznego, społecznego i kulturalnego. Wobec kryzysu idei wielokulturowości w Europie, autor zachęca badaczy do większego zainteresowania się pozytywnymi doświadczeniami krajów spoza zachodnioeuropejskich kręgów kulturowych.

wielokulturowość Singapur model laickość harmonia religijna multilingwizm funkcjonalność

Kontynuuj czytanie

Author: Alicja Szerląg
E-mail: alicja.szerlag@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.02
PDF: kie/121/kie12102.pdf

Streszczenie:

Człowiek funkcjonuje w określonych przestrzeniach i miejscach dlań znaczących. Przestrzeń, z jednej strony, odzwierciedla sposób myślenia o świecie, a z drugiej strony, jest emanacją życia społecznego wyrażającą się w jego organizacji, będąc jednocześnie środkiem reprodukcji stosunków społecznych. Jej użytkownikiem i kreatorem zarazem jest człowiek, wchodzący z nią w różnego typu relacje. Może ona przyjmować postać przestrzeni kulturowej pojmowanej jako przestrzeń fizyczna będąca nośnikiem rzeczywistości kulturowej (zbioru znaczeń i znaków). Z tak pojętą przestrzenią kulturową wiąże się kategoria miejsca, które (jako miejsce znaczące wraz z jego historycznością i racjonalnością) odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się tożsamości jednostki. Kultura miejsca pełni przy tym funkcję jednoczącą, ukierunkowującą i standaryzującą relacje społeczne. W sytuacji jego wielokulturowego charakteru istotną staje się międzykulturowość, a w jej kontekście potencjał międzykulturowy jednostek kreujących przestrzeń międzykulturową w zróżnicowanym kulturowo środowisku lokalnym. Człowiek bowiem wchodzi w relacje z miejscem, a miejsce z człowiekiem tworząc przestrzeń wzajemnego współbytu. Miejscem znaczącym dla jej mieszkańców jest Wileńszczyzna, która stanowi swoistą wspólnotę kulturową ukonstytuowaną na styku kultur. Czynnikami ją warunkującymi są wspólne dziedzictwo kulturowe, lokalność, interakcyjność oraz swojskość. Towarzyszą im umiejętności rozpoznawania dziedzictwa kulturowego, inter-akcyjne oraz wielopoziomowego rozwoju. Poznanie i rozumienie uznać należy więc za istotne elementy budowy wspólnoty na styku kultur – międzykulturowej przestrzeni. Sprzyjać im winny działania podejmowane w środowisku lokalnym. Siłą nośną tych działań może być np. sztuka ludowa, folklor, spełniające funkcje kulturotwórczą, edukacyjną i wychowawczą.

przestrzeń miejsce znaczące kreowanie przestrzeni potencjał międzykulturowy przykład dobrej praktyki area significant place creating space intercultural potential examples of good practices

Kontynuuj czytanie

Author: Krystyna M. Błeszyńska
E-mail: kbleszynska@yahoo.com
Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.03
PDF: kie/121/kie12103.pdf

Streszczenie:

Istotnym aspektem procesów globalnych jest wyłanianie się i wzrost znaczenia nowego rodzaju pograniczy kulturowych, do których zaliczamy przede wszystkim cyberprzestrzeń oraz przestrzenie globalnego miasta. Stanowią one obszary, których mieszkańcy uczestniczą w złożonych układach społeczno-kulturowych nacechowanych wielością kontekstów i układów, migotliwością, hybrydyzacją i kreolizacją treści, jak również wielotorowością oddziaływań socjalizujących i wychowawczych. Wielość owych układów sprawia, iż zmienia się znaczenie miejsca spostrzeganego już nie tyle jako przestrzeń fizyczna, lecz coraz częściej definiowanego w kategoriach symbolicznych odwołujących się do jego historii i tradycji. Sygnalizowane procesy mają duże znaczenie dla kształtowania się tożsamości osób żyjących w obszarach globalnego pogranicza, kreując zarówno człowieka pogranicza, jak też wykorzenionego kulturowo człowieka proteańskiego czy strybalizowanego człowieka szańca zamykającego się w granicach neoplemion. Zjawiska, o których mowa, stwarzają przy tym zarówno szanse, jak i zagrożenia wychowawcze, na które powinna odpowiedzieć współczesna edukacja.

globalization globalizacja wychowanie pogranicze socjalizacja Borderland socialization Education

Kontynuuj czytanie

Author: Jerzy Nikitorowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku,
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.04
PDF: kie/121/kie12104.pdf

Streszczenie:

Autor przedstawia działania edukacji międzykulturowej wspierające rozwój tożsamości współczesnego człowieka funkcjonującego w warunkach wielokulturowości. Analizuje trzy zakresy działalności edukacji międzykulturowej. Pierwszy, związany z akceptacją i nadawaniem znaczenia kulturze odziedziczonej. Drugi, ukierunkowany na rozwój tożsamości indywidualnej, kształtujący poczucie wolności i odpowiedzialności za rozwój własny w procesie poznawania kultury własnej i innych kultur. Trzeci, dotyczący kształtowania postaw wobec reprezentantów innych kultur, świadomości wartości uniwersalnych oraz nabywania umiejętności dialogicznych wobec licznych ofert globalnego świata.

edukacja międzykulturowa kultura tożsamość wielokulturowość

Kontynuuj czytanie

Author: Dorota Misiejuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.05
PDF: kie/121/kie12105.pdf

Streszczenie:

Komunikowanie się jako proces wymaga odwołania się do przestrzeni komunikacji społecznej, którą rozumiem jako założenia sensu symboli komunikacyjnych. Hybrydalność jako zjawisko w kulturze jest z jednej strony faktem społecznym, efektem procesów globalizacyjnych, z drugiej staje się wyzwaniem w procesie narracji edukacyjnej. Zachowanie ciągłości i spójności w kulturze w obliczu problemu hybrydalności i zbudowanie komunikacji zdolnej podjąć to wyzwanie wydaje się być ważnym namysłem także ( a może przede wszystkim) w dziedzinie pedagogiki. Wielokulturowość jako idea, o ile miałaby stać się zasadą społeczną wymaga debaty kompetentnych rozmówców. Stąd wynika potrzeba namysłu nad kompetencją komunikacyjną jednostek standardu wielokulturowości.

wielokulturowość komunikacja przekaz pedagogiczny hybrydalność multiculturalism communication pedagogical message hybridity

Kontynuuj czytanie

Author: Mirosław Sobecki
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.06
PDF: kie/121/kie12106.pdf

Streszczenie:

Artykuł dotyczy ważnego aspektu tożsamości społeczno-kulturowej jakim jest autoidentyfikacja jednostki jako członka zbiorowości. Autor podkreśla konieczność łącznego analizowania czterech najważniejszych sfer makrokulturowej identyfikacji: euro_globalnej, narodowej, religijnej i regionalnej. Tekst zamyka metodologiczna propozycja diagnozy profilu identyfikacji społeczno-kulturowej jednostki.

edukacja międzykulturowa tożsamość autoidentyfikacja społecznokulturowa profil identyfikacji społeczno-kulturowej intercultural education identity self-identification socio-cultural profile of the identification

Kontynuuj czytanie

Author: Aneta Rogalska-Marasińska
E-mail: anetarm@yahoo.com
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.07
PDF: kie/121/kie12107.pdf

Streszczenie:

Współczesna neoliberalna rzeczywistość o jednoznacznych regułach zachowań narzuca twardą grę społeczną. Jednocześnie powszechnie panujący mainstreamowy „nakaz” domagający się rozmywania międzyludzkich relacji, podważania znaczeń i aprobaty wszelkich postaw bez możliwości ich oceny, doprowadził do całkowitego rozchwiania człowieka i jego świata w wymiarze społecznym, kulturowym, przyrodniczym i polityczno-gospodarczym. Potrzeba powrotu do równowagi staje się coraz bardziej czytelna. Droga do życia zrównoważonego wymaga dobrze, powszechnie i odpowiedzialnie prowadzonej edukacji. Pierwszym poważnym projektem w tym kierunku była Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Dziś podejmuje się aktywności w ramach Globalnego Programu Działań. Aby wielki plan wprowadzania w życie idei zrównoważonego rozwoju mógł być przeprowadzony, potrzebni są dobrze przygotowani nauczyciele. Ich kształcenie staje się wyzwaniem o wymiarze ogólnoświatowym. Niestety obowiązki i oczekiwania stawiane nauczycielom znacząco hamują proces zmiany. Diagnoza pedeutologicznych tendencji i problemów w skali globalnej jest ważnym elementem przygotowania się do pracy z polskimi nauczycielami. W artykule ukazano możliwe do zastosowania (wykorzystując obecną podstawę programową do szkół podstawowych i średnich) sposoby rozbudzania świadomości i wprowadzania młodych ludzi w zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest narzędzie – Projekt X, dzięki któremu studenci UŁ – przyszli nauczyciele uczą się, jak myśleć w sposób zrównoważony i łączyć problematykę i treści z różnych przedmiotów szkolnych w jeden spójny i wychowawczo pożądany edukacyjny przekaz.

edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju kształcenie i doskonalenie nauczycieli akademickich i szkolnych problemy z implementacją idei zrównoważenia w przygotowaniu i rozwoju zawodowym nauczycieli Projekt X education for sustainable development teacher education and vocational training of university and school teachers problems with implementation of sustainability in pre- and in-service teacher education Project X

Kontynuuj czytanie

Author: Agata Cudowska
E-mail: a.cudowska@uwb.edu.pl
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.08
PDF: kie/121/kie12108.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawiono pojęcie wspólnoty jako kategorii socjologicznej, wskazano na różne sposoby jej definiowania, wyeksponowano znaczenie sentymentów, ładu moralnego, identyfikacji i styczności w jej rozumieniu. Określono wspólnotę uczącą się jako grupę ludzi stykających się ze sobą, mających poczucie więzi, świadomość własnej tożsamości i odrębności, a także doświadczających wzajemnego wsparcia, uznania i przynależności. Wskazano uwarunkowania procesu kształtowania się takiej wspólnoty w szkole i skoncentrowano się na czynnikach związanych ze szkołą. Podkreślono rolę nauczyciela w kreowaniu kultury szkoły sprzyjającej tworzeniu uczącej się wspólnoty. Wyeksponowano wiedzę i umiejętności nauczyciela, jego cechy osobowe i postawę wobec życia, a także motywację nauczyciela do ciągłego uczenia się, autorefleksję i autoewaluację codziennej praktyki. W wyniku analiz stwierdzono, że powstaniu wspólnoty uczącej się w szkole sprzyja kultura współpracy, dialogu i twórczości i jednocześnie taki typ kultury organizacyjnej może kształtować się pod wpływem uczącej się wspólnoty.

kultura organizacyjna wspólnota ucząca się wspólnota rola nauczyciela organizational culture community learning community teacher’s role

Kontynuuj czytanie

Author: Alina Szczurek-Boruta
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.09
PDF: kie/121/kie12109.pdf

Streszczenie:

Tekst ten włącza się w debatę nad zadaniami pedagogiki, edukacji na rzecz wspierania rozwoju młodzieży. Jego celem jest prezentacja wiedzy i doświadczeń badawczych nad zadaniami rozwojowymi i pograniczem oraz pobudzanie do dyskusji, której rezultatem może być bardziej świadome ujmowanie i wykorzystywanie tych kategorii w pedagogice. Autorka przedstawia raport z badań młodzieży na pograniczu południowym. Wyniki tych badań, w dwóch okresach pomiarowych, wskazały z jednej strony – na względne podobieństwo zadań rozwojowych, konstruowania tożsamości młodzieży żyjącej na pograniczu południowym, z drugiej zaś – na różnice w poziomie ich wypełniania. Wypełnianie zadań rozwojowych, konstruowanie tożsamości młodzieży i ich uwarunkowania to ważny obszar pedagogiki. Pozwala na rozpoznanie rzeczywistych barier rozwoju indywidualnego w płaszczyźnie społecznej i kulturowej oraz skutecznych czy też nieskutecznych strategii ich przekraczania.

młodzież zadania rozwojowe edukacja pogranicze tożsamość developmental tasks identity Education Borderland

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.