• facebook

Punktacja czasopism naukowych Wydawnictwa Adam Marszałek według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki 1 grudnia 2021 r.


 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne – 100 pkt.
 • Edukacja Międzykulturowa – 100 pkt.
 • Historia Slavorum Occidentis – 100 pkt.
 • Polish Political Science Yearbook – 100 pkt.
 • Przegląd Prawa Konstytucyjnego – 100 pkt.
 • The New Educational Review – 100 pkt.
 • Art of the Orient – 70 pkt.
 • Italica Wratislaviensia – 70 pkt.
 • Nowa Polityka Wschodnia – 70 pkt.
 • Polish Biographical Studies – 70 pkt.
 • Azja Pacyfik. Społeczeństwo. Polityka. Gospodarka – 40 pkt.
 • Krakowskie Studia Małopolskie – 40 pkt.
 • Kultura i Edukacja – 40 pkt.
 • Reality of Politics. Estimates-Comments-Forecasts – 40 pkt.
 • Studia Orientalne – 40 pkt.
 • Sztuka Ameryki Łacińskiej – 40 pkt.
 • Annales Collegii Nobilium Opolienses – 20 pkt.
 • Cywilizacja i Polityka – 20 pkt.

Czasopisma

Nowe czasopisma

Czasopisma współwydawane

Wcześniej wydawane

Coloquia Communia

Coloquia Communia

Paedagogia Christiana

Paedagogia Christiana

The Copernicus Journal of Political Studies

The Copernicus Journal of Political Studies

The Peculiarity of Man

The Peculiarity of Man

Author: Jakub Kościółek
Institution: Jagiellonian University, Cracow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8434-2574
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 202-214
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.12
PDF: kie/136/kie13612.pdf

The situation of children from a migration background in Polish dormitories and boarding schools is analysed herein. It is an emerging issue, practically absent in child studies in Poland. The author refers to research that is a part of MiCreate (Migrant Children and Communities in Transforming Europe) and demonstrates that despite the growing presence of migrant children in dormitories, they are invisible within the education system. The legal gaps in regulations applying to these children as residents of dormitories are explored herein, and integrative measures are analysed to find the possible causes of their ineffectiveness. The research was conducted in a dormitory in the city of Kraków. It included interviews with the institution’s staff, participatory observations and autobiographical narrative interviews with students. This article may inspire further large-scale research into the problems of migrant children being present and living in such dormitories.

REFERENCES:

 • Bianchi, A., & Phillips, J. (2005). Psychological Predictors of Problem Mobile Phone Use. CyberPsychology and Behavior, 8(1), 39–51.
 • Chrzanowska, I., & Jachimczak, B. (2018). Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziem­ski. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 21, 87–102.
 • Gornik, B. (2020). The Principles of Child-centred Migrant Integration Policy: Conclusions from the Literature. Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Študije-Series Historia et Sociologia, 30(4), 531–542.
 • Grądzki, W. (1990). Uwarunkowania efektywności oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych w internacie: (próba diagnozy). Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spa­sowskiego. Oddział w Białymstoku.
 • Kowalik, K. (1975). Wychowanie w internacie: (wybrane zagadnienia). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Pająk-Bener, D., & Zapolska, A. (2019). Analiza przeprowadzonego ankietowania rodziców uczniów z Ukrainy oraz kadry pedagogicznej szkół i placówek edukacyjnych w Krakowie. https://zustricz.pl/wp-content/uploads/2019/12/Analiza-uczniow-z-Ukrainy-w-krakow­skich-szko%C5%82ach-N.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. (2005). Dz.U. 2005, no. 52, item 466.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (2015). Dz.U. 2015, item 1872.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (2020). Dz.U. 2003, no. 6, item 69, i.e., Dz.U. 2020, item 1604.
 • Smarzyński, H. (1971). Internat jako środowisko wychowawcze. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Węgierski, Z. (1984). Internat szkolny: geneza, rozwój, problemy pedagogiczne. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
 • Yeromina, L. (2016). Migration of Pupils of Boarding Establishments from Occupation Areas: State, Problems, Perspectives. Issues in Early Education, 4(35), 155–160.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart