Author: Grzegorz Zackiewicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9726-7163
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 11-25
DOI Address: https://doi.org/10.15804/acno2021101
PDF: acno/10/acno202101.pdf

Polish foreign policy in the propaganda of the „workers sector” of the National Unification Party (1937–1939)

The presented article is a contribution to the history of the propaganda of the ruling camp in Poland in the last years before the outbreak of World War II. At that time, international issues became particularly topical and important, which of course was directly related to the dynamically changing political situation in Europe. They were reflected, among others in the propaganda of pro-government trade unions mentioned in the text.

BIBLIOGRAFIA:

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
  • Obóz Zjednoczenia Narodowego. Centrala w Warszawie, sygn. 74.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi
  • Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 10296.
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
  • Sygn. 15426/II, J. Sosnowski, Wspomnienia 1904–1975.
 • Krzysztof Turkowski rozmawia z Tadeuszem Żenczykowskim [1988], „Opinia Nurtu Niepodległościowego” 2016, nr 12.
 • [Malinowski M.], Salwator, Zjednoczyć się musimy!, Warszawa 1938.
 • Nasza polityka zagraniczna, [w:] Kalendarz „Robotnika Polskiego” 1939, Warszawa [1938].
 • Obóz wiary we własne siły, [w:] Kalendarz „Robotnika Polskiego” 1939, Warszawa [1938].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 2: Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. J. Walicki et al., Łódź 2014.
 • Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV, 1935–1938.
 • Stomma S., Pościg za nadzieją, Paryż 1991.
 • „Polska Pracy” 1939.
 • „Polska Zachodnia” 1939.
 • „Robotnik Polski” 1937–1939.
 • Brzoza Cz., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
 • Heywood A., Politologia, przeł. B. Maliszewska et al., Warszawa 2006.
 • Kaszuba E., System propagandy państwowej II Rzeczypospolitej (1926–1939), „Dzieje Najnowsze” 2003, nr 3.
 • Kawalec K., Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław–Warszawa 2000.
 • Kornat M., Wołos M., Józef Beck. Biografia, Kraków 2020.
 • Majchrowski J.M., Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.
 • Pilarski S., Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926–1939, Łódź–Warszawa 2017.
 • Sioma M., Spór o konsolidację narodową w okresie zagrożenia wojennego (1938–1939), „Res Historica” 2011, nr 31.
 • Sioma M., Symbole w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, [w:] Metamorfozy społeczne, t. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa 2012.
 • Tymieniecka A., Ruch zawodowy w latach 1934–1939, [w:] Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów, t. II: 1918–1944, cz. II: 1929–1944, oprac. L. Hass et al., Warszawa 1981.
 • Zackiewicz G., Ruch związkowy w Polsce 1918–1939, „Prace Historyczne” 2020, z. 4.
 • Żerko S., Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart