Author: Piotr Tafifiłowski
Institution: Maria Curie Skłodowska University, Lublin
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 129-137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201710
PDF: aoto/6/aoto610.pdf

Article

REFERENCES:

 • Adams (1962) = Robert P. Adams, The Better Part of Valor. More, Erasmus, Colet and Vives, on Humanism, War and Peace, 1496 – 1535, Washington 1962.
 • Allen (1906‹–‹1958) = Des. Erasmi Roterodami. Opus Epistolarum, (ed.). P. S. Allen, t. 1‹–‹11, Oxford 1906‹–‹1958.
 • Backvis (1975) = Claude Backvis, “Losy Erazma z Rotterdamu w Polsce”, in: Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975.
 • Barycz (1953) = Henryk Barycz, “Wstęp”, in: Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, translated and edited E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953.
 • Cytowska (1965) = Maria Cytowska (translated and edited) Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, Warszawa 1965.
 • Cytowska (1973) = Maria Cytowska, “Wstęp”, in: Erazm z Rotterdamu, Adagia (wybór), (ed.) M. Cytowska, Wrocław 1973.
 • Cytowska (1980) = Maria Cytowska, Erazmianizm w literaturze polskiej XVI-XVII w., in: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, Wrocław 1980.
 • Cytowska (1992) = Maria Cytowska, “Wstęp”, in: Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, translated by M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor, selected, introduced and commented on by M. Cytowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
 • Domański (1965) = Erazm z Rotterdamu, List do Pawła Wolza [in:] Podręcznik żołnierza Chrystusowego, translated by. J. Domański, Introduction by. L. Kołakowski, Warszawa 1965.
 • Domański (1995) = Juliusz Domański, “La république des lettres Erasmienne”, in: Société et Église. Textes et discussions dans les universités d’Europe centrale pendant le moyen âge tardif, Z. Włodek (ed.), Turnhout 1995.
 • Górski (1949) = Konrad Górski, Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej, Kraków 1949.
 • Hajdukiewicz (1971) = Leszek Hajdukiewicz, “Erazm z Rotterdamu w opinii polskiej XVI–XVII w.”, in: Erasmiana Cracoviensia: w 500-lecie urodzin Erazma z Rotterdamu (1469 – 1536), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCL, Prace Historyczne, no. 33, Kraków 1971.
 • Huizinga (1964) = Johan Huizinga, Erazm, Warszawa 1964.
 • Kopera (1897) = Feliks Kopera, Dary z Polski dla Erazma z Rotterdamu, Kraków 1897.
 • Le Clerc (1703‹–‹1706) = Desiderii Erasmi Roterodami, Opera omnia, (ed.) J. Le Clerc, t. 1‹–‹10, Lugundi Batavorum 1703‹–‹1706, reprinted Hildesheim 1961‹–‹1962.
 • Łempicki (1952) = Stanisław Łempicki, Renesans i humanizm z Polsce: materiały do studiów, Warszawa 1952.
 • Szelińska (1990) = Wacława Szelińska, Książka Erazma z Rotterdamu w środowisku krakowskim w XVI wieku, Kraków 1990.
 • Szmydtowa (1964) = Zofia Szmydtowa, “Erazm z Rotterdamu a Kochanowski”, in: same author, Poeci i poetyka, Warszawa 1964.
 • Szmydtowa (1972) = Zofia Szmydtowa, O Erazmie i Reju, Warszawa 1972.
 • Tafiłowski (2006) = Piotr Tafiłowski, “Erazm z Rotterdamu a prymas Jan Łaski”, Rocznik Biblioteki Narodowej, 2006: 37‹–‹38.
 • Tazbir (1983) = Janusz Tazbir, “Polska recepcja “Rozmów potocznych” Erazma z Rotterdamu”, Przegląd Humanistyczny, 5 (1983).

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart