Author: Sabine Jagodzinski
Institution: German Historical Institute Warsaw
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 144-155
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201712
PDF: aoto/6/aoto612.pdf

Article

REFERENCES:

 • Odsiecz 1990 = Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu, w trzechsetlecie bitwy. Tło historyczne i materiały źródłowe (The Relief of Vienna in 1683. Jubilee exhibition in the Royal Castle on the Wawel hill in celebration of the 300th anniversary of the battle. Historical background and sources), vol. 1: Antoni Franaszek/Kazimierz Kuczman (red.), vol. 2: Jerzy T. Petrus/Magdalena Piwocka (red.), exhibition cat., Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1990.
 • Tron Pamiątek 1996 = Tron Pamiątek ku czci »Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana III Sobieskiego Króla Polskiego« w trzechsetlecie śmierci 1696 – 1996 / Throne of relics in honour of «His Royal Highness the Invincible Jan III Sobieski, King of Poland« on the Three Hundredth Anniversary of His Death 1696 – 1996, Jadwiga Mieleszko/Anna Kwiatkowska (red.), exhibition cat., Muzeum Pałac w Wilanowie. Warszawa 1996.
 • Barącz 1877 = Sadok Barącz, Pamiątka miasta Żółkwi (Memories of Żółkiew), 2nd ed., Lwów 1877.
 • Bernatowicz (1998) = Tadeusz Bernatowicz, “Rezydencja Sobieskich i Radziwiłłów w Żółkwi w świetle nieznanego planu Antonia Castello” (The residence of the Sobieski and Radziwiłł family in Żółkiew in the light of an unknown plan of Antonio Castello), in: Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 13 (1998): 203‹–‹213.
 • Bernatowicz (2011) = Tadeusz Bernatowicz, Mitra i Buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczpospolitej szlacheckiej (1697 – 1763) (Mitre and Mace. Royal ambitions of Princes in the Arts of the Nobleman’s Republic (1697‹–‹1763), Warszawa 2011.
 • Brykowski (1985) = Ryszard Brykowski, “Pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości” (The Monument to Stanisław Żółkiewski and the society for preservation of historical monuments), in: Mówią wieki, magazyn historyczny (Speaking Centuries. Historical Magazine) 6 (1985): 6‹–‹11.
 • Bulewicz (2004) = Tomasz Bulewicz, “Rzeźbiarski fryz kolegiaty żółkiewskiej. Próba analizy” (The carved frieze of the Żółkiew Parish Church. Analytical Try), in: Studia nadsztuką renesansu i baroku (Studies in Renaissance and Baroque Art 5), Jerzy Lileyko/ Irena Rolska-Boruch (ed.), Lublin 2004 (Prace Wydziału Historyczno- Filologicznego 112): 105‹–‹145.
 • Czołowski (1904) = Aleksander Czołowski, Objaśnienia obrazów historycznich kościoła żółkiewskiego (Explanations of the historical paintings in the Żółkiew Church), Lwów 1904.
 • Czołowski (1930) = Aleksander Czołowski, “Ikonografia wojenna Jana III” (Jan III’s war iconography), in: Przegląd Historyczno-Wojskowy 2/2 (1930): 199‹–‹237 (offprint, 1‹–‹39).
 • DaCosta Kaufmann (2004) = DaCosta Kaufmann, Thomas: Toward a Geography of Art,Chicago/London 2004.
 • Grzegorzewska (1965) = Sabina Grzegorzewska, Pamiętnik o Maryi Wesslównie Królewiczowej Konstantinowej Sobieskiej, spisany ze wspomnień rodzinnych przez Sabinę z Gostkowskich Grzegorzewską (Diary of Princess Maria Konstantin Sobieska née Wessel, written from the family memories by Sabina Grzegorzewska née Gostkowska), Warszawa 1965.
 • Igrzycki (2000) = Tomasz Igrzycki, “Fragment dekoracji sarkofagu Stanisława Żółkiewskiego” (A fragment of Żółkiewski’s sarcophagus decoration), in: Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku (Death in old Polish culture from the middle ages to the end of the 18th century), Przemysław Mrozowski (red.), exhibition cat., Zamek Królewski, Warszawa 2000: 184‹–‹185.
 • Jagodzinski (2013) = Sabine Jagodzinski, Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur. Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł (The Anti-Ottoman Wars as mirrored by the Polish-Lithuanian Culture of Nobility. Commemoration and Representation of the Houses of Żółkiewski, Sobieski and Radziwiłł). Studia Jagellonica Lipsiensia 13), Ostfildern 2013.
 • Jakimowicz (2001) = Teresa Jakimowicz, “Sibi et posteritate. Treści ideowe rezydencji feudalnej w Polsce XVI-XIX w.” (Sibi et posteritate. Ideal Contents of feudal Residences in 16th to 19th Century Poland), in: Edward Opaliński/Tomasz Wiślicz (red.): Rezydencje wśredniowieczu i czasach nowożytnych (Residences in the Middle Ages and early Modern Times), Warszawa 2001: 252‹–‹267.
 • Kopera-Banasik = Katarzyna Kopera-Banasik, “Dwie figury żółnierzy z sarkofagu Stanisława Żółkiewskiego” (Two Soldiers of Stanisław Żółkiewski’s Sarcophagus), in: Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku (Death in old Polish culture from the Middle Ages to the End of the 18th Century), Przemysław Mrozowski (red.), exhibition cat., Zamek Królewski, Warszawa 2000: 186.
 • Kozarski / Swat (1997) = Piotr Kozarski/Tadeusz Swat, Żołkiew / Жовква (Zhovkva), Warszawa 1997.
 • Krause (1995) = Janusz Krause, Sarkofagi cynowe. Problematyka technologiczna, warsztatowa i konserwatorska (Tin Sarcophagi. Problems of Technology, Workshop and Conservation), Toruń 1995.
 • Mańkowski (1973) = Tadeusz Mańkowski, Mecenat Jana III w Żółkwi, Kraków 1973 (Jan III’s patronage in Żółkiew), Nakładem polskiej Akademii Umiejętności; Odbitka z dziewiątego tomu prac komisji historii sztuki (Edition of the Polish Academy of Arts; 9th volume of the works of the art history committee) 9 (1948): 127‹–‹152.
 • Miłobędzki (1980) = Adam Miłobędzki, Architektura polska XVII wieku (Polish Architecture of the 17th century), Warszawa 1980 (Dzieje stuki Polski 4: Sztuka polska XVII wieku), vol. 1,1 (text), vol. 1,2 (ill.).
 • Niedźwiecki (1908) = Mikołaj Niedźwiecki, Z przesłości Żółkwi (From Żółkiew’s Past), Lwów 1908.
 • Osiński (1933) = Marjan Osiński, Zamek w Żółkwi (The Żółkiew Castle), Lwów 1933.
 • Petrus (1994) = Jerzy T. Petrus, Kościoły i klasztory Żółkwi (Churches and Monasteries in Żółkiew), Kraków 1994 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej I/2).
 • Petrus (2004) = Jerzy T. Petrus, “Uwagi o mecenacie hetmana Stanisława Żółkiewskiegoi pamiątki po bohaterze” (Remarks on Hetman Stanisław Żółkiewski’s Patronage and the Hero’s Mementos), in: Revistă de Istorie a Moldovei (Journal for the History of Moldova) 57/1 (2004): 82‹–‹88.
 • Petrus (2012) = Jerzy T. Petrus, “Kolegiata w Żółkwi. Obrazy Martina Altomontego” (The Żółkiew Parish Church. The Paintings of Martino Altomonte), in: Cenne, bezcenne, utracone / Valuable, priceless, lost 71/2 (2012): 12‹–‹16.
 • Rożek (1983) = Michał Rożek, Tradycja wiedeńska w Krakowie (The Vienna Tradition in Cracow), Kraków 1983.
 • Skrzypietz (2003) = Aleksandra Skrzypietz, “Maria Karolina de Bouillon i jej kontakty z Radziwiłłami” (Maria Karolina de Bouillon and her Contacts with the Radziwiłł family), in: Radziwiłłowie. Obrazy literackie, Biografie, Świadectwa historyczne (The Radziwiłł family. Literary Pictures, Biographies, historical Evidences), Krzysztof Stępnik (ed.), Lublin 2003: 371‹–‹380.
 • Żygulski (1962) = Zdzisław Żygulski, “Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilii Dom Gotycki” (History of the Puławy Collections (The Sibyl’s temple and the Gothic House), in: Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie (Papers and Reports of the National Museum in Cracow) 7 (1962): 5‹–‹264.
 • Żygulski (1978) = Zdzisław Żygulski , „Trofea wiedeńskie” (Vienna Trophies), in: Studia wilanowskie (Wilanów studies) 3‹–‹4 (1978): 99‹–‹114.
 • Żygulski 1988 = Zdzisław Żygulski, Odsiecz Wiedeńska 1683 (The Relief of Vienna), Kraków 1988.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart