Author: Robert Bartłomiejski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Author: Dorota Kowalewska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 110-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.07
PDF: apsp/70/apsp7007.pdf

Celem artykułu jest określenie specyfiki problemu imigracji zarobkowej do Polski do 2020 roku. Autorzy poświęcą uwagę aspektowi budowania strategii integracji imigrantów zarobkowych. Weryfikacji poddana zostanie hipoteza, mówiąca o tym, że specyfika imigracji zarobkowej do Polski sprzyja adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego. W tekście dokonano charakterystyki tej specyfiki. Adaptacja imigrantów w Polsce nie jest jedyną właściwą drogą ich integracji. Optymalny model integracji powinien być pochodną przynajmniej trzech czynników: 1) przyjęcia przez władze państwa właściwego, wariantowego modelu integracji społecznej, popartego konsekwentną polityką migracyjną, 2) postawy, jaką przyjmują imigranci wobec praktyk, norm, wartości i wzorów kulturowych społeczeństwa przyjmującego oraz 3) postawy społeczeństwa przyjmującego wobec obcych.

LABOUR IMMIGRATION TO POLAND: IMPLICATIONS FOR MIGRANT INTEGRATION STRATEGY

The aim of the article is to identify the specificity of the problem of labour immigration to Poland until 2020. The attention will be devoted to the possible strategies of labour immigrants’ integration. The thesis that the specificity of labour immigration in Poland favours the adaptation of immigrants to the host society will be verified. The article describes the characteristics of this specificity. Adaptation of immigrants in Poland is not the only option of their integration. The optimal model of integration should be derived from at least three factors: 1) the adoption by the state authorities of an appropriate, variant model of social integration supported by a consistent migration policy, 2) the attitude that immigrants adopt towards the practices, norms, values and cultural patterns of the host society, and 3) the attitude of the receiving society towards strangers.

BIBLIOGRAFIA:

 • Adamczyk, A. (2017). Władze samorządowe w Polsce wobec problemu relokacji i integracji imigrantów. W: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.)., Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości (ss. 179–194). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Adamczyk, A. (2017). Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1, 307–331.
 • Ager, A., Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee Studies, 21(2), 166–191.
 • Andrejuk, K. (2016). Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia. Warszawa: Wydawnictwa IFiS PAN.
 • Andrejuk, K. (2015). Bycie imigrantką jako zasób i jako bariera. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w narracjach imigrantek z krajów byłego ZSRR, Studia Socjologiczne, 1(216), 229–258.
 • Barometr Polskiego Rynku Pracy Raport Personnel Service – I półrocze 2020 . Personnel Service.
 • Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures, International Journal of Intercultural Relations, 29, 697–712.
 • Bosswick, W., Heckmann, F. (2006). Integration of immigrants: contribution of local and regional authorities. Dublin: European Foundation for the Improvement and Working Conditions.
 • Bożewicz, M. (2018). Komunikat z badań 87/2018. Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Brzozowska, A., Grzymała-Kazłowska, A. (2018). From drifting to anchoring. Capturing the experience of Ukrainian migrants in Poland, Central and Eastern European Migration Review, 6(2), 103–122.
 • Budyta-Budzyńska, M. (2011). Adaptacja, integracja, asymilacja – prób ujęcia teoretycznego. W: M. Budyta-Burzyńska (red.). Integracja, czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii (ss. 44–65). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J. (2016). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Warszawa: Departament Statystyki NBP.
 • DG EMPL, (2018). Employment and social developments in Europe. Annual Review 2018. Luksemburg: EU.
 • Dolińska, A. (2017). Wysoko wykwalifikowane migrantki z Ukrainy i Białorusi na pierwotnym rynku pracy w Polsce – przyczynek do badań. Studia Humanistyczne AGH, 16(1), 93–109.
 • Düvell, F., Vogel, D. (2006). Polish Migrants: Tensions between Sociological Typologies and State Categories. W: A. Triandafyllidou (red.). Contemporary Polish Migration in Europe. Complex Patterns of Movement and Settlement. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press.
 • European Migration Network (2018). Asylum and Migration Glossary 6.0, European Commission. Pobrane z: http://emn.ie/files/p_20180521043751interactive_glossary_6.0_final_version.pdf.< /li>
 • Feliksiak, M. (2016). Komunikat z badań 177/2016. Praca obcokrajowców w Polsce. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Górny, A., Grabowska-Lusińska, I., Lesińska, M., Okólski, M. (red.) (2010). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2018). A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture. Journal of Rural Studies, 64, 177–188.
 • Grzymała-Kazłowska, A. (2018). Capturing the flexibility of adaptation and settlement: anchoring in a mobile society, Mobility, 13(5), 632–646.
 • Horolets, A., Lesińska, M., Okólski, M. (red.) (2018). Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN.
 • Iglicka, K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • International migration law: Glossary on migration. (2011). International Organization for Migration (IOM), 25, Geneva.
 • International migration law: Glossary on migration. (2019). International Organization for Migration (IOM), 34, Geneva.
 • Jaskulowski, K. (2020). Patterns of Middling Migrant Sociabilities: a Case Study of a Disempowered City and Towns. Journal of International Migration and Integration, 21(2), 381–395.
 • Kaczmarczyk, P. (2015). Burden of relief? Fiscal impacts of recent Ukrainian migration to Poland, Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper No. 8779.
 • Kindler, M., Wójcikowska-Baniak, K. (2018). Sieci społeczne a integracja imigrantów ukraińskich w Polsce: raport z badań jakościowych. W: CMR Working Papers, 107/165, 1–45.
 • Klimek, D. (2015). Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Łodziński, S., Szonert, M. (2017). „Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2016, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2(164), 39–66.
 • Matusz-Protasiewicz, P., Kwieciński, L. (2018). Kształtowanie lokalnych polityk integracji imigrantów – działania władz Gdańska i Wrocławia. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 43(4), 125–142.
 • NIK (2019). Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców. Lata 2014 (od maja) – 2018. Warszawa: NIK. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,20964,vp,23596.pdf.
 • NIK (2019). „Polityka migracyjna Polski”: Wystąpienie pokontrolne zmienione zgodnie z treścią uchwały nr 19/2019 Kolegium NIK z dnia 24 kwietnia 2019 r. P/18/105 – Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców”. LWR.410.026.01.2018. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.
 • OECD (2018). International Migration Outlook 2018. Paryż: OECD Publishing.
 • PARP (2019). Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_01_Rady_Raport_Rynek-pracy_styczen-2019.pdf.
 • Matusz-Protasiewicz, P. (2014). Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Okólski, M. (2001). Incomplete Migration. A New Form of Mobility in Central and Eastern Europe. The Case of Polish and Ukrainian migrants. W: C. Wallace, D. Stola (red.). Patterns of Migration in Central Europe (ss. 105–128). Houndmills: Palgrave MacMillan.
 • Przytuła, S. (2017). Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana jako formy migracji transnarodowej. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 43(163), 285–306.
 • Skowrońska, K. (2017). Niejednoznaczna władza, wspólne normy i niedopowiedziane cele: Działanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako studium przypadku pola organizacyjnego polityki migracyjnej w Polsce, Studia Polityczne, 45(2), 217–239.
 • Szelewa, D. (2010). Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług społecznych i przegląd polityki społecznej. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych. Raporty i Analizy. Seria „Integracja”.
 • Portal Statystyczny ZUS (2020). Ubezpieczeni (osoby fizyczne) w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według obywatelstw IV kwartał 2019. Pobrane z: https://psz.zus.pl/kategorie/ubezpieczeni/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2020, poz. 2320).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020, poz. 2023).
 • Winders, J. (2014). New Immigrant Destinations in Global Context. International Migration Review, 48(1_suppl), 149–179.
 • Zięba, M. S. (2008). Zintegrowane podejście do kwestii migracji. W: M. S. Zięba (red.). Migracja – wyzwanie XXI wieku. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL.
 • Żadkowska, M. (2017). Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy. Zarzucone kotwice? O modelach migracji Ukraińców i Ukrainek na Pomorzu, Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart