Author: Michał Wenzel
Institution: Uniwersytet SWPS
Author: Mikołaj Cześnik
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 103-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.06
PDF: apsp/57/apsp5706.pdf

Celem artykułu jest porównawcza analiza wiedzy politycznej Polaków na tle społeczeństw w zbliżonym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Kwestia wiedzy politycznej jest istotnym czynnikiem decydującym o jakości demokracji. Jest to także istotna zmienna wyjaśniająca w empirycznych badaniach politycznych postaw i zachowań. Zgodnie z teorią wiedza o polityce pozwala w oświecony sposób myśleć o wspólnocie i jej sprawach. Powinna ułatwiać obywatelom podejmowanie racjonalnych i roztropnych decyzji. Ma wpływ na postawy polityczne i zachowania, powinna uodparniać na populizm i ułatwiać występowanie w roli światłego obywatela. Nasze analizy pokazują relatywnie niski poziom wiedzy politycznej w Polsce, w porównaniu z krajami europejskimi o dłuższym trwaniu demokracji. Jednocześnie jednak Polska nie odbiega od innych krajów postkomunistycznych.

POLITICAL KNOWLEDGE IN POLAND IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

The article is a comparative analysis of political knowledge in Poland against the background of polities operating in a similar socio-political and cultural context. Political knowledge is an important determinant of the quality of democracy. It is also a key variable predicting attitudes and behaviour. According to theory, knowledge of politics allows for enlightened consideration of public affairs. It should make it easier for citizens to make rational decisions. It should also make them immune to populism and allow them to fully exercise civic roles. Our analyses show a relatively low level of political knowledge in Poland, as compared to the European countries with longer duration of democracy. At the same time, however, Poland does not diverge from other post-communist countries.

BIBLIOGRAFIA:

 • Alvarez, M.R. (1997). Information and Elections. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Anduiza, E., Marinova, D. (2014). When Bad News is Good: Political Knowledge in Times of Crisis. Referat przedstawiony na ECPR Joint Sessions, 10-15 kwietnia, Salamanca.
 • Bartels, L.M. (1996). Uninforme d Votes: Information Effects in Presidential Elections. American Journal of Political Science, 40, s. 194-230.
 • Berelson, B.R., Lazarsfeld, P.F., McPhee, W.N. (1954). Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. Chicago: University of Chicago Press.
 • Cambell, A., Kahn, R. (1952). The People Elect a President. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Cambell, A., Converse, P.E., Miller, W.E., Stokes, D.E. (1960). The American Voter. New York: Wiley.
 • Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Znak.
 • Dahl, R. (2000). O demokracji. Kraków: Znak.
 • Delli Carpini, M.X., Keeter, S. (1993). Measuring Political Knowledge: Putting First Things First. American Journal of Political Science, 37, s. 1179-1206.
 • Delli Carpini, M.X., Keeter, S. (1996). What Americans Know About Politics and Why It Matters. New Haven: Yale University Press.
 • Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Nowy Jork: Harper and Row.
 • Elff, M. (2009). Political Knowledge in Comparative Perspective: The Problem of Cross-National Equivalence of Measurement. Referat przedstawiony na MPSA 2009 Annual National Conference, 2-5 kwietnia, Chicago.
 • Fishkin, J.S. (1997). The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. New Haven: Yale University Press.
 • Galston, W.A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. Annual Review of Political Science, 4, s. 217-234.
 • Galston, W.A. (2007). Civic Knowledge, Civic Education, and Civic Engagement: A Summary of Recent Research. International Journal of Public Administration, 30, s. 623-642.
 • Gilens, M. (2001). Political Ignorance and Collective Policy Preferences. American Political Science Review, 95, s. 379-396.
 • Grofman, B. (1995). Is Turnout the Paradox That Ate Rational Choice Theory? W: B. Grofman (red.), Information, Participation and Choice: An Economic Theory of Democracy in Perspective (s. 93-103). Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Hughes, J., Sasse, G., Gordon, C.E. (2004). Europeanization and Regionalization in the EU’s Enlargement to Central and Eastern Europe: The Myth of Conditionality. New York: Palgrave Macmillan.
 • Kunovich, R.M. (2013). Political Knowledge in Poland. Electoral Studies, 46, s. 65-78.
 • Lazarsfeld, P.F., Berelson, B.R., Gaudet, H. (1944). The People’s Choice. Nowy Jork: Columbia University Press.
 • Linz, J., Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-communist Europe. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
 • Mannin, M. (1999). Pushing Back the Boundaries: the European Union and Central and Eastern Europe. Manchester: Manchester University Press.
 • Plutzer, E. (2002). Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young Adulthood. American Political Science Review, 96, s. 41-56.
 • Rabinowitz, G., Macdonald, S.E. (1989). A Directional Theory of Issue Voting. American Political Science Review, 83, s. 93-121.
 • Raciborski, J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar.
 • Raciborski, J. (red.). (2010). Praktyki obywatelskie Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Riker, W., Ordeshook, P. (1968). A Theory of the Calculus of Voting. American Political Science Review, 62, s. 25-43.
 • Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2005). The Europeanization of Central and Eastern Europe. Cornell: Cornell University Press.
 • Sedelmeier, U. (2005). Constructing the Path to Eastern Enlargement: the Uneven Policy Impact of EU Identity. Manchester: Manchester University Press.
 • Shively, P.W. (2001). Sztuka prowadzenia badań politycznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Sissenich, B. (2007). Building States Without Society: European Union Enlargement and the Transfer of EU Social Policy to Poland and Hungary. Lanham: Lexington Books.
 • Toka, G., Popescu, M. (2008). Inequalities of Political Influence in New Democracies. International Journal of Sociology, 37, s. 67-93.
 • Tworzecki, H., Markowski, R. (2011). Wiedza a stronniczość partyjna-niełatwy związek. Studia Polityczne, 28, s. 87-112.
 • Zielonka, J. (2006). Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union. Oxford: Oxford University Press.
 • Żerkowska-Balas, M. (2017). Czy głosowanie jest racjonalną decyzją? Warszawa: Scholar.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart