Author: Arkadiusz Lewandowski
Institution: The State University of Applied Sciences in Płock
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 21-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.02
PDF: apsp/56/apsp5602.pdf

The present paper raises the issue of cultural security in the programme-related ideas conceived by Prawo i Sprawiedliwość (hereinafter referred to as the Law and Justice or – to use an abbreviated term – PiS) in 21st century. In the present paper, the issues related to national identity and national culture were scrutinized, the former and the latter being two constituents of cultural security of the state.
Political programmes of the Law and Justice specified mainly the dangers to national identity in the context of European integration and of striving for the unification of European culture. On the other hand, in the realm of national culture, what was noticed was the phenomenon of neglecting the said issue and not considering it important from the point of view of security of the state.

BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE W PROGRAMACH POLITYCZNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Artykuł podejmuje zagadnienie bezpieczeństwa kulturowego w koncepcjach programowych Prawa i Sprawiedliwości w XXI wieku. W ramach tekstu dokonana została analiza problematyki tożsamości narodowej i kultury narodowej jako dwóch składowych bezpieczeństwa kulturowego państwa.
Programy polityczne Prawa i Sprawiedliwości w głównej mierze określały zagrożenia dla tożsamości narodowej w kontekście integracji europejskiej oraz dążenia do unifikacji kultury europejskiej. Z kolei w obszarze kultury narodowej dostrzegano zjawisko lekceważenia tego zagadnienia i nieuznawania go jako istotnego z perspektywy bezpieczeństwa państwa.

REFERENCES:

 • Antoszewski, A. (2009). Platforma Obywatelska w polskim systemie partyjnym. In: M. Migalski (ed.), Platforma Obywatelska (p. 7 – 25). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Balcer, A., Buras, P., Gromadzki, G., Smolar, E. (2016). Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Retrieved from: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Otwarta%20Europa/Jaka%20zmiana%20w%20polityce%20zagranicznej.pdf.
 • Bronić w Unii polskich interesów. (2004). Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=3413.
 • Buzan, B., Waever, O., de Wilde, J. (1998). New Security. A New Framework for Analysis. Boulder-London: Lynne Rienner Publishers.
 • Czaja, J. (2001). Europa wartości – pytania o tożsamość Unii Europejskiej. Przegląd Europejski, 2, 22 – 39.
 • Czaja, J. (2004). Bezpieczeństwo kulturowe – zarys problematyki. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
 • Czaja, J. (2013). Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
 • Europa Ojczyzn. (2004). Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=3457.
 • Europejski program PiS. „Europa solidarnych narodów”. (2004). Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=3378.
 • Gawin, D., Kowal, P. (2005). Polska polityka historyczna. In: A. Panecka (ed.), Polityka historyczna: historycy, politycy, prasa (p. 11 – 13). Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • Grzesik-Robak, A. (2008). Polskie partie polityczne wobec integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989 – 2004). Toruń: Europejskiej Centrum Edukacyjne.
 • Hrynicki, W. (2014). Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 16, 190 – 204.
 • IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Prawo i Sprawiedliwość. Program. (2005). Warszawa.
 • Kaźmierczak-Pec, D. (2014). Bezpieczeństwo w rzeczywistości ponowoczesnej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 8(2), 96 – 109.
 • Kitler, W. (2002). Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja, system. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Kośmider, T. (2014). Kulturowy wymiar bezpieczeństwa państwa polskiego – wyzwania i zagrożenia. Rozprawy Społeczne, 8(1), 28 – 35.
 • Lewandowski, A. (2016). Bezpieczeństwo kulturowe jako przestrzeń sporu politycznego pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Analiza programów wyborczych. In: E. Chojnacka, J. Michalski (eds.), Człowiek wobec współczesnych wyzwań kulturowych (p. 147 – 159). Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
 • Marczuk, K.P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security). In: S. Sulowski, M. Brzeziński (eds.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia (p. 66 – 78). Warszawa: Dom Wydawniczy ELISA.
 • Michałowska, G. (1991). Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 • Michałowska, G. (1997). Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych. In: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w. (p. 131 – 144). Warszawa: SCHOLAR.
 • Migalski, M. (2009). Polityka zagraniczna w programie i działalności Platformy Obywatelskiej. In: M. Migalski (ed.), Platforma Obywatelska (p. 99 – 114). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. (2011). Warszawa.
 • Palska, H. (1999). Badacz społeczny wobec tekstu. Niektóre problemy analizy jakościowej w socjologii i teorii literatury. In: H. Domański, K. Lutyńska, W. Rostocki (eds.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych (p. 161 – 174). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Paruch, W., Rydel, M. (2011). Założenia strategiczne w koncepcji polityki zagranicznej RP – analiza myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. W: A. Jarosz, K. Olszewski (eds.), Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, vol. 1 (p. 193 – 217). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • PiS ma wizję wspólnej Europy. (2004). Retrieved from: http://old.pis.org.pl/article.php?id=3467.
 • Polska Katolicka w Chrześcijańskiej Europie. Prawo i Sprawiedliwość. (2005). Warszawa.
 • Radomski, G. (2016). Bezpieczeństwo kulturowe w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku. In: E. Maj, W. Sokół, K. Mazurek. A. Szwed-Walczak (eds.), Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, vol. 2 (p. 311 – 325). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Sanecka-Tyczyńska, J. (2011). Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 • Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, 83 – 112.
 • Włodkowska, A. (2009). Bezpieczeństwo kulturowe. In: K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (eds.), Bezpieczeństwo państwa (p. 141 – 173). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR.
 • Zdrowie. Praca. Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości. (2014). Warszawa.
 • Zięba, R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje struktury, funkcjonowanie. Warszawa: SCHOLAR.
 • Ziętek, A. (2013). Bezpieczeństwo kulturowe w Europie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart