Author: Danuta Plecka
Institution: University of Zielona Góra
Author: Agnieszka Turska-Kawa
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 268-283
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.17
PDF: apsp/56/apsp5617.pdf

An integral part of social discourse is discussions concerning the issue of how to motivate citizens to actively build civil society. Scholars search for the factors that develop and promote pro-civic attitudes. The discussions mostly refer to young citizens, as they are the ones that determine the direction of changes. This article presents a study following the trend of searching for psychological determinants of young people’s civic engagement. The researchers found that the determinants include two motivational variables: the sense of self-efficacy, and dispositional optimism. They also diagnosed the structure of values of individuals with different levels of civic engagement.

CZYNNIKI MOTYWUJĄCE POWSTAWANIE I UMACNIANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE

Integralną częścią dyskursu społecznego są dyskusje podejmujące kwestie mobilizacji obywateli do czynnego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Badacze zadają pytania o czynniki kształtujące postawy proobywatelskie oraz o te, które je umacniają. Dyskusje te w szczególności dotyczą młodych obywateli, bowiem to właśnie oni wyznaczają kierunek zmian. Niniejszy artykuł prezentuje badanie wpisujące się w nurt poszukiwań psychologicznych uwarunkowań zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Wśród tych uwarunkowań zwrócono uwagę na dwie zmienne motywacyjne – poczucie własnej skuteczności oraz dyspozycyjny optymizm, jak również zdiagnozowano strukturę wartości jednostek o różnym poziomie zaangażowania obywatelskiego.

REFERENCES:

 • Bańka, A. (2005). Poczucie samoskuteczności. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej. Poznań, Warszawa: Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Karier.
 • Bardi, A., Schwartz, S.H. (2003). Values and Behavior: Strength and Structure of Relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(10), 1207 – 1220. DOI: 10.1177/0146167203254602.
 • Beierlein, C., Davidov, E., Cieciuch, J., Rammstedt, B., Schwartz, S.H. (2014). The Schwartz Values Short Scale. An Economic Measurement Tool for Cross-Cultural Research. Paper presented at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.
 • Bokajło, W. (2001). Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji. In: W. Bokajło, K. Dziubka (eds.), Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, C.T.: Greenwood Press.
 • Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production. Columbia: Columbia University Press.
 • Broda-Wysocki, P. (2003). Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego. Warszawa: IPiSS.
 • Calhoun, C. (1999). Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie: demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie (transl. J. Szacki). In: J. Szacki (ed.), Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Cieciuch, J. (2010). Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferencjami wartości. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(2), 25 – 38.
 • Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu wartości Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8(1), 22 – 41.
 • Ciżewska, E. (2010). Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980 – 981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Dahl, R. (1971). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Dzwończyk, J. (2009). Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fukuyama, F. (2000). Kapitał społeczny. In: L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Gliński, P. (2009). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – dwadzieścia lat przemian. In: R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Transformacja systemowa w Polsce 1989 – 2009. Próba bilansu. Katowice: REMAR.
 • Jałowiecki, S. (1979). Struktura systemu wartości. Stadium zróżnicowań międzygenetycznych. Warszawa: PWN.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Karnowska, D. (2011). Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Król, M. (1996). Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Lipiec, J. (2002). Społeczeństwo obywatelskie – analiza esencjalna. In: B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (eds.), Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego.
 • Nenovsky, N. (1987). Law and Values. Moscow: Progress.
 • Pérez-Díaz, V. (1996). Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Pilch, I. (2012). Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011. Preferencje Polityczne, 3, 127 – 144.
 • Plecka, D., Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2013). Obywatelskie kompetencje polityczne. Kultura i Edukacja, 3, 73 – 98.
 • Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Prince-Ton: Princeton University Press.
 • Raciborski, J. (2010). Wprowadzenie: oblicza obywatelstwa. In: J. Raciborski (ed.), Praktyki obywatelskie Polaków . Warszawa: IPiSS.
 • Ramos, A. (2006). Social Values Dynamics and Socio-Economic Development. Portuguese Journal of Social Science, 5(1), 35 – 64.
 • Rokeach, M. (1973). The Natures of Human Values. New York: The Free Press.
 • Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: PWN.
 • Scheier, M.F., Carver C.S., Bridges, M.W. (1994). Distinguishing Optimism from Neuroticism (and Trait Anxiety, Self-Mastery, and Self-Esteem): A Reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063 – 1078.
 • Schwartz, S.H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement and Applications. Revue française de sociologie, 47(4), 249 – 288.
 • Schwartz, S.H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1 – 65.
 • Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the Theory of Basic Individual Values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663 – 688.
 • Szacki, J. (1996). Wstęp. In: J. Szacki (ed.), Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Turska-Kawa, A. (2016). Preferowane wartości podstawowe a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015 roku. Preferencje Polityczne, 12, 105 – 119.
 • Weryński, P. (2008). Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków. Warszawa: IPiSS.
 • Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: „Scholar”.
 • Zarzycka, B., Dawidowicz, M., Koziatek, E. (2007). Typy samoświadomości a preferencja wartości. In: P. Francuz, W. Otrębski (eds.), Studia z psychologii w KUL, tom 14. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart