Author: Bartłomiej Michalak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 75-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.05
PDF: apsp/58/apsp5805.pdf

11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą wiele zmian do Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczyły administracji wyborczej, komisji wyborczych oraz praw wyborczych. Artykuł analizuje szczegółowe konsekwencje polityczne najważniejszych z tych reform. Autor dowodzi, że część z tych zmian, w szczególności dotyczących struktury Państwowej Komisji Wyborczej i administracji wyborczej jako takiej, może doprowadzić do kryzysu organizacyjnego i politycznego podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany w obszarze prawa wyborczego nie są konieczne. Modyfikacje są potrzebą, ale wcześniej powinny być bardzo dokładnie przemyślane. System wyborczy jest bowiem jednym z najbardziej podanych na manipulacje instrumentów politycznych. Tymczasem uczciwa rywalizacja partyjna wymaga, aby reguły wyborcze nie były zmieniane zbyt pochopnie i często, zwłaszcza bezpośrednio przed wyborami.

CHANGE OF THE ELECTORAL CODE BEFORE LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS IN 2018

11 January 2018, the Sejm of the Republic of Poland enacted many amendments of the Electoral Code. These changes concerned primarily electoral administration, electoral commissions, and electoral rights. The present paper analyses practical and political consequences of the most important reforms. The author wants to prove that some of these changes, especially in the structure of the National Electoral Commission and the electoral administration as whole, may result in political and organizational crisis during the local government elections in 2018. In author’s opinion, it does not mean that changes of the electoral law are utterly unnecessary. This law can be modified, but every single change must be thought over first. That is because the electoral system is the most susceptible for political manipulations. Healthy party competition requires that the election rules are not changed too frequently, especially before the election.

BIBLIOGRAFIA:

 • Chmaj, M., Skrzydło, W.  (2011).  System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej.  Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Cioska, T. H., Wolter, P. (2016). Zarys koncepcji zmian systemu wyborczego. Warszawa: Ruch Kontroli Wyborów. Pobrane z: http://ruchkontroliwyborow.pl/wp-content/uploads/2016/05/Koncepcja-12.pdf.
 • Druk nr 2001 Sejmu VIII kadencji. (2017). Poselski projekt ustawy z dnia 10 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.
 • Druk nr 2001 Sejmu VIII kadencji. Przebieg procesu legislacyjnego. (2017). Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicz­nych. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2001.
 • Flis, J., Frydrych, A., Gendźwiłł, A., Michalak, B., Rutkowski, J., Rychard, A., Zbiera­nek, J., Załuska, J. (2015). Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Flis, J., Gendźwiłł, A., Haman, J., Michalak, B. (2016). Nieważne głosy, ważny problem. Postscriptum. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wybo­rach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gendźwiłł, A., Cześnik, M., Flis, J., Haman, J., Materska-Sosnowska, A., Michalak, B., Pietrzyk, P., Zbieranek, J. (2016). Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Jarosz, S. (2015). Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Marcinkiewicz, K. (2014). Electoral Contexts that Assist Voter Coordination: Ballot Position Effects in Poland. Electoral Studies, 33, 322–334.
 • Michalak, B. (2016). Wnioski i postulaty (nie tylko) de lege ferenda w obliczu kryzysu w wyborach samorządowych 2014 r. Białostockie Studia Prawnicze, 20A, 223–241.
 • Rymarz, F. (red.). (2007). Iudices electionis custodes (sędziowie kustoszami wyborów). Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej. Warszawa: Państwowa Komisja Wyborcza.
 • Skotnicki, S. (2014). Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych i ich gwarancje. W: E. Widawska, K. Skotnicki (red.), Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Częstochowa: Akademia Jana Długosza.
 • Sokala, A. (2010). Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Toruń: TNOiK.
 • Sokala, A. (2014). Kontrowersje wokół kształtu polskiej administracji wyborczej. Studia Wyborcze, 18, 7–32.
 • Sześciło, D. (2013). Modele administracji wyborczej na świecie. Studia Wyborcze, 15, 93–120.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycz­nych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowa­nia oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 934).
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektó­rych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1043).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1349).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2001 r., poz. 112 z późn. zm.).
 • Zbieranek, J. (2015). Wiedza o ułatwieniach w głosowaniu przed wyborami prezydenc­kimi. Warszawa: CBOS.
 • Zbieranek, J. (2018). Komisarze wyborczy – stan prawny po nowelizacji Kodeksu wybor­czego i praktyka. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart