Author: Agnieszka Turska-Kawa
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 100-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.06
PDF: apsp/58/apsp5806.pdf

Celem artykułu jest weryfikacja czynników decydujących o specyfice chwiejności wyborczej na poziomie samorządowym. Polityka lokalna kieruje się innymi prawami, odmiennymi kanałami dociera do wyborców, inaczej ich aktywizuje. W większej mierze dostępne są jej mechanizmy bliższe obywatelom, dotykające bezpośrednio ich codziennego życia. Artykuł podejmuje analizę uwarunkowań, które odgrywają istotną rolę w generowaniu modeli zachowań wyborczych na poziomie lokalnym. Przedstawiona refleksja obejmuje czynniki wynikające z drugorzędności wyborów samorządowych, szczególne motywacje wyborcze obywateli, tematy kampanijne oraz specyfikę tworzenia komitetów i generowania kandydatów niezwiązanych z partiami politycznymi. Refleksję poprzedza przedstawienie głównych zagadnień teoretycznych związanych z chwiejnością wyborczą.

DETERMINANTS OF ELECTORAL VOLATILITY AT THE LOCAL LEVEL

The aim of this article is to verify the determinants of electoral volatility in local elections. Local politics is different from national politics, it has its own rules, it uses different channels to reach voters. Local politicians can use mechanism based on direct contact with voters more freely. This article analyzes determinants that play an important role in shaping voter’s behavior on the local level. Conclusions drawn present determinants that stem from the second-order character of local elections, specific voter’s motivations, campaigning themes, as well as peculiarity of independent candidate creation and the construction of committees. All this is preceded with a general reflection on theoretical tenets of electoral volatility.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bartolini S., Mair P. (1990). Identity, competition and electoral availability: The stabiliza­tion of European electorates, 1885–1985. Cambridge: Cambridge University Press.
 • CBOS, 124/2014. Wybory samorządowe, komunikat z badań.
 • Chaffee S., Sun Y. Ch. (1980). Time of Decision and Media Use During the Ford-Carter Campaign. Public Opinion Quarterly, 44(1), 53–69.
 • Cialdini R. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Converse, P. E. (1962). Information Flow and the Stability of Partisan Attitudes. Public Opinion Quarterly, 26(4), 578–599;
 • Dalton, R. J., Beck, P. A., Flanagan Scott C. (1984). Electoral change in advanced indu­strial democracies. W: R. J. Dalton, P. A. Beck, S. C. Flanagan (red.), Electoral change in advanced industrial democracies: realignment or dealignment? (s. 3–22). Princetown: Princetown University Press;
 • Dalton, R. J., Wattenberg, M. P. (1993). The Not So Simple Act of Voting. W: A. Finifter (red.), The State of the Discipline II (s. 193–218). Washington, DC: The American Political Science Association.
 • Dassonneville R., Hooghe, M. (2011). Mapping Electoral Volatility in Europe, An analysis of trends in electoral volatility in European democracies since 1945. Paper presented at the 1st European Conference on Comparative Electoral Research.
 • Drachman, E. R., Langran, R. (2008). You Decide: Controversial Cases in American Politics. Lanham: Rowman & Littlefield.
 • Drummond, A. J. (2006). Electoral Volatility and Party Decline in Western Democra­cies: 1970–1995. Political Studies, 54(3), 628–647.
 • Franklin, M., Mackie, T., Valen H. (1992). Electoral Change. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Granberg, D., Holmberg, S. (1990). The Berelson Paradox reconsidered intension-beha­vior changers in U. S. and Swedish Election Campaigns. Public Opinion Quarterly, 54(4), 530–550.
 • Hayes, B. C., McAllister, I. (1996). Marketing Politics to Voters: Late Deciders in the 1992 British Election. European Journal of Social Psychology, 33, 223–231.
 • Herbut R. (1997). Partie polityczne. W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (s. 65–101). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lud urabia sobie państwo, wywiad z prof. Mirosławą Marody, http://wyborcza.pl/1,76842,8455054,Lud_urabia_sobie_panstwo.html?as=2startsz=x#ixzz1AFJ­WY6RH”
 • Mainwaring, S., Scully, T. (1995). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press.
 • Mair, P. (2005). Democracy Beyond Parties. Irvine (UC): Center for the Study of Democracy.
 • Marsc, M. (1998). Testing the Second-Order Election Model after Four European Elections, British Journal of Political Science, 28(04), 591–607.
 • Miller, W. L. (1998). Irrelevant elections? The Quality of Local Democracy in Britain, Oxford: Clarendon Press.
 • Reif K., Schmitt, H. (1980). Nine Second Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. European Journal of Political Research, 8 (1980), 3–44.
 • Shair-Rosenfield S. (2008). Assessing the Causes and Effects of Electoral Volatility: Party System Fragmentation, Time and Executive Turnover. Chapel Hill: ProQuest.
 • Skarżyńska, K. (2002). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Szczepański, M., Sliz, A. (2010). Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska. Śląsk, nr 10,
 • Turska-Kawa, A. (2015). Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtasik, W. (2010). Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych. W: M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Rola samorządu teryto­rialnego w modernizacji Polski (253–269). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtasik, W. (2013). Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej. Political Preferences, 2, 205–226.
 • Zaller, J. (2003). A New Standard of News Quality: Burglar Alarms for the Monitorial Citizen. Political Communication, 20(2), 109–130.
 • Zukin, C. (1977). A Reconsideration of the Effects of Information on Partisan Stability. Public Opinion Quarterly, 41 (summer), 244–254.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart