Author: Robert Wiszniowski
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Kamil Glinka
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 216-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.13
PDF: apsp/58/apsp5813.pdf

Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy procesami migracyjnymi zachodzącymi na obszarze państwa a jego „otwartością”. Poziom „otwartości” zostaje zdeterminowany, w zaproponowanym ujęciu, ściśle określonym układem relacji zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo, które prowadzą do ukształtowania jednego z trzech porządków: asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego (Czechy) i symetrycznego (Niemcy). Zestawienie oraz porównanie trzech sąsiadujących ze sobą krajów członkowskich Unii Europejskiej (metoda komparatystyczna i systemowa) pozwala na uchwycenie i potwierdzenie obustronnych zależności. Pokazuje, że skala i dynamika procesów migracyjnych staje się predyktorem „otwartości” współczesnych systemów demokratycznych. Zdecydowanie najwyższym poziomem tak definiowanej „otwartości” cechują się Niemcy, będące, z jednej strony, przykładem symetrycznego układu relacji religia – społeczeństwo –państwo, a z drugiej, architektem europejskiej polityki wobec masowych ruchów ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

THE “OPENNESS” OF A STATE IN THE CONDITIONS OF A MIGRATION CRISIS: THE CASE OF POLAND, THE CZECH REPUBLIC, AND GERMANY. AN EPISTEMOLOGICAL PERSPECTIVE

The main aim of the article is to analyse the relations between the migration processes taking place in the area of a state and its openness. The level of the “openness” is determined, in the applied perspective, by the precisely defined system of relations taking place between religion, society and a state which leads to the creation of one of the three orders: asymmetrical (Poland), outer-symmetrical (the Czech Republic), and symmetrical (Germany). The comparison of the three neighbouring member states of the European Union (comparative and systemic method) allows one to observe and confirm the mutual connections. Moreover, it shows that the scale and dynamics of the migration processes become a predictor of the “openness” of the contemporary democratic systems. The highest level of the “openness” can be observed in Germany, which, on the one hand, is an exemplification of a symmetrical order and, on the other hand, is a driving force of the European policy towards the mass movement of people from the Middle East and North Africa.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski, A. (1999). Konsolidacja demokracji. W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii (s. 181). Wrocław: Atla 2.
 • Braumoeller, B. F. (2010). The Myth of American Isolationism. Foreign Policy Analysis, 6. 349–371. DOI: 10.1111/j.1743-8594.2010.00117.x.
 • Bugaric, B. (2009). Openness and Transparency in Public Administration: Challenges for Public Law. Wisconsin International Law Journal, 22(3), 483–521.
 • BVerfG (2013). Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 24. September 2003 – 2 BvR 1436/02. Pobrane z: https://www.bundesverfassungsgericht. de/SharedDocs/Ent­scheidungen/DE/2003/09/rs20030924_2bvr143602.html.
 • Chang, R., Kaltani, L., Loayza, N. V. (2009). Openness Can be Good for Growth: The Role of Policy Complementarities. Journal of Development Economics, 90, 33–49.
 • Connor, P. (2016). Number of Refugges to Europe Surges to Record 1. 3 Milion in 2015. Pobrane z: http://www.pewglobal. org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-torecord-1-3-million-in-2015/.
 • Crothers, L. (2011). The cultural roots of isolationism and internationalism in Ameri­can foreign policy. Journal of Transatlantic Studies, 9(1), 21–34. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14794012.2011.550774.
 • Čsú (2015). Czech Demographic Handbook 2015, Population by ethnicity by 1921–2011 censuses. Pobrane z: https://www.czso.cz/csu/czso/czech-demographic-handbook-2015.
 • Destatis (2011). Zenzus 2011. Population in comparison with other regional authorities depending on citizenship by selected countries. Pobrane z: https://ergebnisse.zen­sus2011.de/?locale=en#StaticContent:00,BEG_4_2_5,m,table.
 • Drozdowicz, Z. (2005). Liberalizm europejski. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 • DUBLIN III (2013). Unijna polityka azylowa: kraj UE odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=URISERV:23010503_1.
 • EIU (2016). Economist Intelligence Unit. Pobrane z: https://www.eiu.com.
 • Gotz, N. (2014). The Concept of Openness: Promise and Paradox. In N. Gotz, C. Mar­klund (eds.), The Paradox of Openness: Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus (pp. 10–26). Leiden–Boston: Brill.
 • GRF (2016). Global Religious Features. Pobrane z: http://www.globalreligiousfutures. org/explorer/about-grf-data.
 • GRF (2016a). Global Religious Features. Countries. Pobrane z: http://www.globalreli­giousfutures.org/countries.
 • Guild, E., Costello, C., Garlick, M., Moreno-Lax, V. (2015). Enhancing the Common European Asylum System and Alternatives to Dublin. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe, 83, 1–76.
 • GUS (2015). Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hasselbach, Ch, Matzke, M. (2015). Kto ma największe szanse na azyl w Niemczech. Pobrane z: http://www.dw.com/pl/kto-ma-najwi%C4%99ksze-szanse-na-azyl-w­-niemczech/a-18709337.
 • IOM (2009). Law for Legal Immigration in the 27 EU Member States. Geneva: Interna­tional Organization for Migration.
 • IOM (2015). Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond.compilation of Available Data and Information. Report 2015.
 • IOM (2016). Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond.compilation of Available Data and Information. Report 2016.
 • IOM (2017). Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond.compilation of Available Data and Information. Report period 1 DEC 2016 – 11 JAN 2017.
 • ISP (2013). Polska – Czechy – Niemcy. Wzajemne relacje, współpraca, rozwój. Future Fuelled by Knowledge, 6, 1–40.
 • Keane, J. (1998). Civil Society: Old Images, New Visions. Stanford: Stanford University Press.
 • Krawiec, G. (2009). Europejskie prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kulwer Polska.
 • Mansell, R. (ed.). (2009). The Information Society. Critical Concepts in Sociology. Lon­don: Routlegde.
 • Metcalfe-Hough, V. (2015). The Migration Crisis? Facts, Challenges and Possible Solutions. ODI Briefing, October, 1–6.
 • Rathbun, C. B. (2008). Does One Right Make a Realist? Conservatism, Neoconservatism and isolationism in the Foreign Policy Ideology of American Elites. Political Science Quarterly, 123(2), 271–299. DOI: 10.2307/20203012.
 • Romaniec, R. (2015). Niemcy przestają stosować Konwencję dublińską. „Akt solidarności”. Pobrane z: http://www.dw.com/pl/niemcy-przestaj%C4%85-stosowa%C4%87-konwencj%C4%99-dubli%C5%84sk%C4%85-akt-solidarno%C5%9Bci/a-18671830.
 • Safjan, M. (2002). Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich. W: J. Kurow­ski, O. Theisen (red.), Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa 2–4 września 2002 (s. 43–73). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Sasnal, P. (red.). (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Szacki, J. (1994). Liberalizm po komunizmie. Kraków: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Wiszniowski, R. (2013). Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Wiszniowski, R. (2013a). Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zimmerman, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kulwer.
 • Zygadlewicz, M. (2016). Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny. CATAL­LAXY, 1(1), 17–29. DOI: 10.24136/cxy.v1i1.2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart