Author: Marcin Najbar
Institution: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 89–107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.05
PDF: apsp/55/apsp5505.pdf

Badanie determinant frekwencji wyborczej stanowi ważny obszar zainteresowań teorii wyboru publicznego. Celem artykułu jest ocena wpływu ordynacji wyborczej i polaryzacji sceny politycznej na frekwencję wyborczą. Przedstawione badanie empiryczne obejmuje wybory do parlamentów krajowych w 51 państwach w latach 1961 – 2014. W oparciu o dane pochodzące z projektu EMP zmierzona została polaryzacja sceny politycznej. Modele regresji dla wszystkich państw oraz dla Europy Zachodniej wykazały, że system wyborczy ma wpływ na poziom frekwencji wyborczej. W obu przypadkach systemy większościowe charakteryzują się niższą frekwencją niż systemy proporcjonalne. Mocny test zawierający efekty stałe dla krajów nie wykazał wpływu polaryzacji sceny politycznej na wielkość frekwencji. Brak związku przyczynowego pomiędzy polaryzacją a frekwencją może wynikać z istnienia wielu mechanizmów współzależności tych zmiennych, które zostały opisane w teoretycznej części artykułu.

THE IMPACT OF THE ELECTORAL SYSTEM AND THE POLARIZATION OF THE POLITICAL SCENE ON VOTER TURNOUT

Determinants of voter turnout are one of the most important areas of interest of public choice theory. This article aims to examine the impact of the electoral system and the polarization of the political scene on voter turnout. The survey covers elections to the national parliaments in 51 countries between 1961 – 2014. Data from the EMP project enabled the quantification of the polarization of the political scene. Regression models for all countries and for the Western Europe have shown that electoral system affects the level of the voter turnout. In both cases, the plurality/majority systems are characterized by a lower turnout than proportional systems. Powerful test with fixed effects for countries showed no impact of the polarization of the political scene on the level of the turnout. This may result from the presence of contradictory mechanisms binding polarity and the voter turnout.

BIBLIOGRAFIA:

 • Arnold, F., Freier, R. (2015). The Partisan effects of voter turnout. How conservatives profit from rainy election days. Discussion Papers. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaft sforschung 1463.
 • Barone, G., De Blasio, G. (2013). Electoral rules and voter turnout. International Review of Law and Economics, 36, 25 – 35.
 • Black, D. (1948). On the rationale of group decision making. Journal of Political Economy, 56(1), 23 – 34.
 • Dalton, R.J. (2008). The uantity and the quality of party systems. Party system polarization, its measurement, and its consequences. Comparative Political Studies, 41 (7), 899 – 920.
 • Dassonneville, R., Hooghe, M. (w druku). Economic indicators and electoral volatility. Economic effects on electoral volatility in Western Europe, 1950 – 2013. Comparative European Politics.
 • Downs, A. (1957). An Economic theory of political action in a democracy. Journal of Political Economy, 65 (2), 135 – 150.
 • Fiorina, M.P. (1999). Whatever happened to the median voter? Prepared for the MIT Conference on Parties and Congress, Cambridge.
 • Fumagalli, E., Narciso, G. (2012). Political institutions, voter turnout and policy outcomes. European Journal of Political Economy, 28 (2), 162 – 173.
 • Geys, B. (2006a). Explaining voter turnout. A review of aggregate-level research. Electoral Studies, 25, 637 – 663.
 • Gays, B. (2006b). Rational theories of voter turnout. Political Studies Review, 4, 16 – 35.
 • Hansford, T.G., Gomez B.T. (2010). Estimating the electoral effects of voter turnout. American Political Science Review, 104 (2), 268 – 288.
 • Hetherington, M.J. (2008). Turned offor turned on: The effects of polarization on political participation, engagement and representation. W: D. Brady, P. Nivola, Red and blue nation? Vol 2. Washington DC: Brookings.
 • Ladner, A., Milner, H. (1999). Do voters turn out more under proportional than majoritarian systems? The evidence from Swiss communal elections. Electoral Studies, 18, 235 – 250.
 • Mata Lopez, T. (2013). The factors of the voting equation: An empirical analysis. Revista Espanola de Investigaciones Sociológicas, 143, 47 – 74.
 • Matakos, K., Troumpounis, O., Xefteris, D. (2015). Turnout and polarization under alternative electoral systems. W: N. Schofield, G. Caballero. (red.), The political economy of governance. Institutions, political performance and elections (s. 335 – 362).
 • Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978 – 3-319 – 15551 – 7_18.
 • Mueller, D.C. (red.). (2003). Public choice III. New York: Cambridge University Press.
 • Murphy, T. (2009). Why do people vote? Examining the determinants of electoral participation in the world’s democracies. Lexington Senior Seminar, Transylvania University.
 • Myatt, D.P. (2012). A rational choice theory of voter turnout. London Business School.
 • Ortoleva P., Snowberg, E. (2013). Overconfidence in political behavior. Working Paper No. 19250, NBER.
 • Riker, H., Ordeshook, P. (1968). A theory of the calculus of voting. American Political Science Review, 62(1), 25 – 42.
 • Rogowski, J. (2015). Increased polarization in politics reduces voter turnout. Pobrane z: http://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2013/12/04/increased-polarization-in-politicsreduces-voter-turnout.
 • Sanz, C. (w druku). The effect of electoral systems on voter turnout: Evidence from a natural experiment. Political Science Research and Methods.
 • Steenkiste, P. (2015). The effect of voter turnout on political polarization. Pobrane z: http://cacs.org/research/effect-voter-turnout-political-polarization/.
 • Valasek, J. (2012). Get out the vote: How encouraging voting changes political outcomes. Economics & Politics, 24 (3), 346 – 373.
 • Volkens, A., Lehmann, P., Matthieß, T., Merz, N., Regel, S., Werner, A. (2015). The Manifesto Data Collection. Manifesto Project (MRG/CMP/MARPOR). Version 2015a. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
 • Wilkin, J. (2005). Teoria wyboru publicznego. Wstęp do analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart