Author: Patryk Tomaszewski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 137–147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.07
PDF: apsp/54/apsp5407.pdf

Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych zawartych w dokumentach programowych następujących partii politycznych: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP , Nowoczesna Ryszarda Petru, Zjednoczona Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, a także ruchu społecznego, a obecnie stowarzyszenia Kukiz 15. Autor wyróżnił najważniejsze składowe bezpieczeństwa społeczności lokalnych; należą do niego: bezpieczeństwo przestrzeni (infrastruktura drogowa, miejsca wypoczynku, architektura, oświetlenie); bezpieczeństwo publiczne jest rozumiane jako gwarancja niezakłóconego funkcjonowania zarówno obywateli, jak i instytucji; bezpieczeństwo ekologiczne; dostęp do usług, świadczeń, instytucji; bezpieczeństwo ekonomiczne społeczności lokalnej.
W tekście autor postara się odpowiedzieć na pytanie, czy w programie partii politycznych bezpieczeństwo społeczności lokalnych było wyartykułowane i stanowiło wyróżniony fragment programu. Jak dużo związana z nim problematyka zajmowała miejsca. Na jakich elementach bezpieczeństwa skupiały się środowiska polityczne podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

THE ISSUE OF SECURITY OF LOCAL COMMUNITIES IN PROGRAM PROPOSALS OF THE SELECTED POLITICAL PARTIES BEING CANDIDATES IN PARLIAMENTARY ELECTIONS OF 2015

The aim of the present paper is to point to some solutions to the provision of security to local communities, the solutions being contained in the program proposals of the following political parties: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP, Nowoczesna Ryszarda Petru, Zjednoczona Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja as well as the social movement – and currently an association – Kukiz 15. The author distinguished the most important constituents of the security of local communities. They encompass what follows: area security (road infrastructure, entertainment area, architecture, lighting); public security as conceived of as the warranty of the undisturbed actions of both citizens and institutions; ecological security; the access to services, welfare and institutions; the economic security of the local community.
In the paper, I will attempt to answer the question whether in the program proposals of the said political parties the security of local communities was well-articulated and whether it was an underlined fragment thereof. Moreover, I will investigate the question how much space the security-related issues occupied and what constituents of the security the political circles focused on during the parliamentary elections of 2015.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Toruń.
 • Bobbio, N. (1996). Prawica i lewica. Kraków.
 • Deklaracja wyborcza PSL. Blisko ludzkich spraw. (2015). Warszawa.
 • Dumna, bogata Polska, Program partii KORWiN. (2015). Pobrane z: https://www.partiakorwin.pl/program/.
 • Lefebvre, H. (2012). Prawo do miast. Praktyka teoretyczna, 5. Pobrane z: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2774/2755.
 • Nowoczesna Polska teraz. Kierunki programowe lipiec 2015. (2015). Warszawa.
 • Polska przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej RP 2015. (2015). Warszawa.
 • Program wyborczy Zjednoczona Lewica. (2015). Warszawa.
 • Razem inna polityka jest możliwa. Program wyborczy 2015. (2015). Warszawa.
 • Rykiel, Z. (2010). Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze. W: Z. Rylka (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych (23). Rzeszów.
 • Strategia zmiany Kukiz 15. Potrafisz Polska. (2015). Warszawa.
 • Szczepański, M. (2005). Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. W: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat. Warszawa.
 • Zdrowie, praca, rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości. (2015). Warszawa

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart