Author: Agnieszka Nitszke
Institution: Jagiellonian University
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 147–162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.08
PDF: apsp/52/apsp5208.pdf

The article presents the problem of the functioning of factions within the European Parliament and the formation of coalitions between individual political groups basing on the Rules of Procedure and data from the seventh term of the EP. The article involves an analysis of the principles for forming factions as specified in the Rules of Procedure of the EP and the consequences for the cooperation of national parties in the Parliament arising from these regulations. In the second part of the article, matters concerning coalition formation between political groups within the EP are discussed together with the phenomenon of ‘grand coalitions’, related definitional problems and the functioning of the entire political system of the EU in this context.

KOALICJE MIĘDZY GRUPAMI POLITYCZNYMI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM. ANALIZA DOŚWIADCZEŃ PE SIÓDMEJ KADENCJI

Artykuł przedstawia problem funkcjonowania frakcji w Parlamencie Europejskim i tworzenia koalicji między poszczególnymi grupami politycznymi na podstawie Regulaminu i danych z siódmej kadencji PE. W artykule analizie zostały poddane zasady tworzenia frakcji określone w Regulaminie PE oraz wynikające z tych przepisów konsekwencje dla współpracy partii narodowych na forum Parlamentu. W drugiej części artykułu przedstawione zostały kwestie związane z tworzeniem koalicji między grupami politycznymi w PE, fenomen „wielkich koalicji” oraz problemy definicyjne związane zarówno z tym zagadnieniem, jak i funkcjonowaniem całego systemu politycznego UE w tym kontekście.

BIBLIOGRAFIA:

 • Conservative MEPs Form New Group (2009). The Official Website of BBC. Retrieved from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8112581.stm, [accessed 31.03.2016].
 • Duff, A. (2008).Richard Corbett’s Draft Report of 2 June 2008 for the Committee on Constitutional Affairs for the EP on Amendment of Rule 29 of Parliament’s Rules of Procedure – Formation of Political Groups (2006/2201(REG)). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-007+DOC+XML+V0//EN, [accessed 31.03.2016].
 • European Political Groups Cohesion Rates on all Policy Areas (14.07.2009–17.04.2014). The Official Website of VoteWatch Europe. Retrieved from: http://term7.votewatch.eu/en/political-group-cohesion.html, [accessed 31.03.2016].
 • Figueiredo, I. (2008). Richard Corbett’s Draft Report of 2 June 2008 for the Committee on Constitutional Affairs for the EP on Amendment of Rule 29 of Parliament’s Rules of Procedure – Formation of Political Groups (2006/2201(REG)). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-007+DOC+XML+V0//EN, [accessed 31.03.2016].
 • Gagatek, W. (2007). Status prawny frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Studia Europejskie, 2, 83–111.
 • Hix, S. (2010). System polityczny Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Hix, S., Hoyland, B. (2011). The Political System of the European Union(3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
 • Kelsen, H. (1936).O istocie i wartości demokracji. Warszawa: Księgarnia Powszechna.
 • Kiełmiński, Z. (1992). Teorie zwycięskich koalicji w demokracji parlamentarnej (zarys problematyki). In: Z. Kiełmiński, T. Mołdawa (eds.), Parlament w demokracjach zachodnich (p. 12–20). Warszawa: Elipsa.
 • Kirkhope, T. (2008).Richard Corbett’s Draft Report of 2 June 2008 for the Committee on Constitutional Affairs for the EP on Amendment of Rule 29 of Parliament’s Rules of Procedure – Formation of Political Groups (2006/2201(REG)). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-007+DOC+XML+V0//EN, [accessed 31.03.2016].
 • Kosowska-Gąstoł, B. (2011). Zasady tworzenia grup politycznych w Parlamencie Europejskim ze szczególnym uwzględnieniem tzw. frakcji technicznych. Przegląd Sejmowy, 6, 99–116.
 • Lijphart, A. (1984). Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven-London: Yale University Press.
 • Richard Corbett’s DraftReport of 2 June 2008 for the Committee on Constitutional Affairs for the EP on Amendment of Rule 29 of Parliament’s Rules of Procedure – Formation of Political Groups (2006/2201(REG)). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-007+DOC+XML+V0//EN, [accessed 31.03.2016].
 • Sobolewska-Myślik, K. (2004). Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa: PWN.
 • Sokół, W. (2005). Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej. In: W. Sokół, M. Żmigrodzki (eds.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej (p. 158–189). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Strohmeier, G. (2009). Große Koalitionen in Deutschland und Österreich. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 1, 5–37.
 • Strøm, K. (1990). Minority Government and Majority Rule. Cambridge: Cambridge University Press. The Activity Records of MEPs Analysed by EP Group and National Party. End-of-term Scorecard, Part 2 (2014). VoteWatch Europe Special Policy Brief 3/2014. Retrieved from: http://www.votewatch.eu/blog/wp-content/uploads/2014/05/votewatch-europe-end-of-term-scorecard-part-2-groups-final.pdf, [accessed 31.03.2016].
 • The Official Webpage of the European Parliament. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu, [accessed 31.03.2016].
 • The Prague Declaration of 2009. The Official Website of ECR. Retrieved from: http://ecrgroup.eu/, [accessed 31.03.2016].
 • The Rules of Procedure, 8tParliamentary Term, July 2014. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.EN.pdf, [accessed 25.03.2016].
 • The Rules of Procedure of the European Parliament, 16t Edition (OJ EU L 44 of 15 February 2005).
 • The Rules of Procedure of the European Parliament of the Seventh Term, March 2011 (OJ EU L 116 of 5 May 2011).
 • The Treaty of the European Union(consolidated edition; OJ EU C 202 of 7 June 2016). The Treaty on the Functioning of the European Union(consolidated edition; OJ EU C 202 of 7 June 2016

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart