Author: Monika Forejtová
Institution: University of West Bohemia
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 192–208
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.11
PDF: apsp/52/apsp5211.pdf

The fundamental human right to dignity is the cornerstone of European legal culture. The right has been provided for in international, European, and national legal instruments. Its role as a benchmark reference for all other human rights has developed into a self-standing and self-executing right, especially under the new EU Charter of Fundamental Rights. This evolution from the traditional role of the right to dignity is analysed in case study based on a real case before the Constitutional Court of the Czech Republic in 2015. The analysis brings forward a reflection about the need to respect the concept of dignity and how it actually is observed in the European context.

LUDZKA GODNOŚĆ W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ A ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Podstawowe prawo człowieka do godności jest kamieniem węgielnym europejskiej kultury prawnej. Prawo to zostało przewidziane w międzynarodowych, europejskich i krajowych instrumentach prawnych. Jego rola jako punktu odniesienia dla wszystkich innych praw człowieka rozwijała się w kierunku prawa autonomicznego i samowykonywalnego, w szczególności w ramach nowej unijnej Karty praw podstawowych. Ta ewolucja tradycyjnej roli prawa do godności jest analizowana w studium przypadku opartym na sprawie toczonej przed Trybunałem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej w 2015 roku. Analiza prowadzi do refleksji o konieczności respektowania pojęcia godności, jakie faktycznie obserwuje się w skali europejskiej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Barak, A. (2008). The Judge in a Democracy. Princeton: Princeton University Press.
 • Barak, A. (2012). Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. (2010). Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: C.H. Beck.
 • Düwell, M., Braarvig, J., Brownsword, R., Mieth, D. (eds.). (2014). The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Filip, J. (2011). Ochrana základních práv a svobod z pohledu vývoje ústavní stížnosti. In: A. Gerloch, P. Šturma (eds.), Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu (p.?–?).
 • Praha: Auditorium. Forejtová, M. (2013). Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Forejtová, M. (2014a). Materiální ohnisko ústavy– evropské poohlédnutí. In: M. Lysý – M. Považan (eds.), Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita(p. 37–56). Bratislava: Atticum.
 • Forejtová, M. et al. (2014b). Ústavnísoudnictví. Brno: Václav Klemm.
 • Forejtová, M., Tronečková, M. (2011). Evropské právov praxi. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Güttler, V. (2014). K otázce lidských práv tzv. druhé generace a jejich refl ex do ústavního práva na lidskou důstojnost. Právník, 153(6), 501–511.
 • Hofmannová, H. (2011). K pojetí lidských práv v judikatuře Ústavního soudu České republiky. In: A. Gerloch, P. Šturma (eds.), Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. Století v českém, evropském a mezinárodním kontextu(p.?–?). Praha: Auditorium.
 • Holländer, P. (2005). Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, 144(4), 313–336.
 • Holländer, P. (2012). Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Hulmák, M. et al. (2014). Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. Praha: C.H.Beck.
 • Jelínek, J. et al. (2014). Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges.
 • Klíma K. (2015a). Ústavní hodnotový systém jako “podstatné náležitosti demokratického právního státu”. In: A. Švecová, M. Maslen (eds.), Rozhodovacia činnosťnárodných, medzinárodných a európských súdov(p.?–?). Trnava: Trnavnská univerzita v Trnave.
 • Klíma, K. (2015b). Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer.
 • Klíma, K. et al. (2009). Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Klíma, K. et al. (2011). Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. (2012). Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C.H. Beck.
 • Kosař, D. (2008). Kolize základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence 1, 3–19.
 • Kosař, D., Antoš, M., Kühn, Z., Vyhnánek, L. (2015). Ústavní právo. Casebook. Praha: Wolters Kluwer.
 • Kubitová, A. (2015). Dokud nás revoluce nerozdělí. In: M. Antoš, J. Wintr (eds.). Ústavní teorie (p.?–?). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (in the press).
 • Lavický, P. et al. (2014). Občanský zákoník I. Obecná část 1–654. Komentář. Praha: C.H. Beck.
 • McConnachie Ch. (2014). Human Dignity, ‘Unfair Discrimination’ and Guidance. Oxford Journal of Legal Studies, 34 (3), 609–629.
 • Mlsna, P. (2010). Lidská důstojnost jako esencji ální ústavní princip. In: L. Jirásek (ed.), Listina a současnost (p. 125–136). Olomouc: Iuridicum Olomoucense.
 • Mlsna, P. (2011). Lidská důstojnost a sociální stát. In: A. Gerloch, P. Šturma (eds.), Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu (p. 126–136). Praha: Auditorium.
 • Molek, P. (2012). Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer.
 • Molek, P. (2014). Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova univerzita. Neal, M. (2014). Respect for Human Dignity as ‘Substantive Basic Norm’. International Journal of Law in Context, 10 (1), 26–46.
 • Novotný, O. et al. (2014). Trestní právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer.
 • Ondřejek, P. (2012). Princip proporcionality a jeho role při kolizi základních práv a svobod. Praha: Leges.
 • Pavlíček, V., Hofmannová, H. et al. (2014). Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium.
 • Pokorný, R. (2010). Postavení sociálních práv v Listině a jeho ústavněprávní důsledky. In: J. Jirásek (ed.), Listina a současnost (p. 175–208). Olomouc: Iuridicum Olomoucense.
 • Popovičová, D. (2009). Lidská důstojnost jako filosoficko-právní pojem. Časopis pro právní vědu a praxi, 17 (3), 225–230.
 • Radbruch, G. (2012). O napětí mezi účely práva (překlad Libora Hanuše s předmluvou Pavla Holländera). Praha: Wolters Kluwer.
 • Repík, B. (2002). Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac.
 • Schultziner, D., Carmi, G.E. (2014). Human Dignity in National Constitutions: Functions, Promises and Dangers. The American Journal of Comparative Law, 62 (2), 461–490. DOI: 10.5131/ajcl.2013.0003, 2014.
 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. et al. (2014). Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer.
 • Tomášek, M., Týč, M. et al. (2013). Právo Evropské unie. Praha: Leges.
 • Tomoszek, M. (2015). Esenciální obsah základních práv jako součást podstatných náležitostí demokratického právního státu. Jurisprudence2, 3–15.
 • Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. et al. (2012). Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.
 • Wintr, J. (2013). Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium.
 • Zahradníková, R. et al. (2013). Civilní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Zahradníková, R., Wipplingerová, M., Spurná, K. (2015). Zvláštní řízení soudní. Praha: Wolters Kluwer

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart