Author: Rafał Willa
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 89–106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.05
PDF: apsp/50/apsp5005.pdf

Bezpieczeństwo jest dziś słowem-kluczem. Bez jego zagwarantowania nie może być mowy o rozwoju społeczno-gospodarczym państw czy organizacji. Bez niego żaden podmiot nie będzie w stanie sprostać pojawiającym się co chwilę wyzwaniom. I choć świat ulega dynamicznym przeobrażeniom, to jednak wciąż w cenie jest posiadanie realnej siły i zdolności odstraszania potencjalnych nieprzyjaciół. Poprawne lub nawet świetne kontakty gospodarcze nie zastąpią więc sił zbrojnych, silnych przemysłów obronnych czy paktów militarnych. Dlatego państwa Starego Kontynentu, wszystkie bez wyjątku, zdać muszą sobie wreszcie sprawę, że trwające od lat redukowanie wydatków wojskowych i wykorzystywanie USA jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa musi się zakończyć. Czas, by Europa wzięła większą odpowiedzialność za siebie i świat. A potencjał ku temu jest wystarczający.

A FEW REMARKS ON EUROPEAN SECURITY IN THE CONTEXT OF THE EU MEMBER STATES’ DEFENCE EXPENDITURES

Security has become the key word nowadays. Without the guarantee of security there is no social or economic development of countries or organisations. Without it no subject will be able to face ongoing challenges. Even though the world is evolving dynamically, it is still essential to have real power and the ability to deter potential enemies. Satisfactory or even excellent economic relations will not replace military power, strong defense industries or military pacts. Therefore, the countries of the Old Continent, without exceptions, must finally realise the fact that decrease in military expanses and treating the USA as a guarantee of European security must come to an end. It is high time Europe took greater responsibility for itself and the world. The potential to achieve this goal is big enough.

BIBLIOGRAFIA:

 • Barcikowska, A. (2013). Military capabilities and interoperability W: E. Gross, A. Menon (red.), CSDP – between internal constraints and external challenges. (s. 35). Paryż: Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem.
 • Barry, Ch., Binnendijk, H. (2012). Widening Gaps in US and European Defense Capabilities and Cooperation, Transatlantic Current, nr 6, s. 1 – 5 i 10 – 12.
 • Bigo, D., Jeandesboz, J. (2010). The EU and the European Security Industry: Questioning the ‘Public-Private Dialogue’, INEX Policy Brief., nr 5, s. 1 – 7.
 • Biscop, S., Coelmont, J. (2012). Military Capabilities: From Pooling & Sharing to a Permanent and Structured Approach, Egmont Security Policy Brief, nr 37, s. 1 – 4.
 • Blockmans, S., Faleg, G. (2015). More Union in European Defence. Pobrane z: https://www.ceps.eu/system/files/TFonEuropeanDefence.pdf, s. 3 – 5.
 • Briani, V. (2013). Armaments Duplication in Europe: A quantitative assessment, CEPS Policy Brief, nr 297, s. 3 – 4.
 • Coelmont, J., Mattelaer, A. (2013). Capability Development: The Times They Are a-Changin’ W: S. Biscop, D. Fiott (red.), The State of Defence in Europe: State of Emergency?, Bruksela: Egmont Institute, s. 70.
 • de France, O. (2016). Defence spending in Europe in 2016 W: A. Marrone, O. de France, D. Fattibene (red.), Defence Budgets and Cooperation in Europe: Developments, Trends and Drivers (s. 8 – 19). Rzym: Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • DeVore, M., Eisenecker, S. (2010). The Three Ages of Armaments Collaboration: Determinants of Organizational Success and Failure. Pobrane z: http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/The%20Three%20Ages%20of%20%20Collaboration%20SGIR.pdf, s. 12.
 • Emerson, M. (2008). The Struggle for a Civilised Wider European Order Elements for European Security Strategy, CEPS Working Document, nr 307, s. 26.
 • Europejska Agencja Obrony. (2012). Europe and United States Defence Expenditure in 2010, Bruksela, s. 4 i 13.
 • Europejska Agencja Obrony. (2013). Europe and United States Defence Expenditures 2011, Bruksela, s. 4 i 13.
 • Europejska Agencja Obrony. (2014a). Annual Report 2013, Bruksela, s. 8 – 15.
 • Europejska Agencja Obrony. (2014b). National Defence Data 2012 of the EDA participating Member States, Bruksela, s. 13 i 19.
 • Europejska Agencja Obrony. (2015). National Defence Data 2013 of the 27 EDA Member States, Bruksela, s. 5 – 8 i 16.
 • Faleg, G. (2013). The Governance Gap in European Security and Defence, CEPS Policy Brief, nr 310, s. 6 – 7.
 • Faleg, G., Giovannini, A. (2012). The EU between Pooling & Sharing and Smart Defence Making a virtue of necessity, CEPS Commentary, s. 3 i 22.
 • Fiott, D. (2013). The European Defence Technological and Industrial Base: Five Suggestions. W: S. Biscop, D. Fiott (red.), The State of Defence in Europe: State of Emergency? (s. 73). Bruksela: Egmont Institute.
 • Fiott, D. (2014). One size to fit all? Setting standards for European defence, EU ISS Brief Issue, nr 13, s. 1.
 • Frontini, A. (2015). Federalist rhetoric or political tactics? The what, where, who, when and why of Juncker’s call for a common European army, EPC Commentary, s. 2.
 • Fryc, M. (2015). Strategiczne konsekwencje cięć w wydatkach obronnych państw członkowskich NATO, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 35, s. 52 – 60.
 • Gałganek, A. (2011). Maszyny wojny Technologia militarna w ‘społecznej’ historii stosunków międzynarodowych, Przegląd Strategiczny, nr 2, s. 19.
 • Heuninckx, B. (2008). A Primer to Collaborative Defence Procurement in Europe: Troubles, Achievements and Prospects, Public Procurement Law Review, vol. 17 (nr 3), s. 145.
 • Howorth, J. (2000). European Integration and Defence: the Ultimate Challenge?, Chaillot Papers, nr 43, s. 1 – 97.
 • Huxham, Q., Rempling, D.H.C. (2013). The Start-Up Fund – An Elegant Treaty Mechanism for Sustaining Defence Capabilities, Egmont Security Policy Brief, nr 48, s. 2.
 • Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem. (2015). Yearbook of European Security 2015, Paryż, s. 70 – 71.
 • Karwat, J. (2011). Problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Przegląd Strategiczny, nr 1, s. 75.
 • Koziej, S. (2011). Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 20, s .19.
 • Koziej, S., Formuszewicz, R. (2014). O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 32, s. 30.
 • Kuźniar, R. (2014). Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 32, s. 43.
 • Liberti, F. (2011). Defence spending in Europe: Can we do better without spending more?, Notre Europe Policy Paper, nr 46, s. 29.
 • Manners, I. (2006). Normative power Europe reconsidered: beyond the crossroads, Journal of European Public Policy, vol. 13 (nr 2), s. 182 – 199.
 • Margaras, V. (2010). Common Security and Defence Policy and the Lisbon Treaty Fudge: no common strategic culture, no major progress, EPIN Working Paper, nr 28, s. 7 – 8.
 • Mölling, Ch. (2012). Trends within the European Union W: CM O’Donnell (red.), The Implications of Military Spending Cuts for NATO’s Largest Members (s. 6). Waszyngton: Brookings.
 • (2016). The Secretary General’s Annual Report 2015, Bruksela, s. 26.
 • O’Donnell, C.M .(2013) Industry W: E. Gross, A. Menon (red.), CSDP – between internal constraints and external challenges (s. 25 – 20) Paryż: Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem.
 • Parlament Europejski (PE) (2015). The extra EU defence exports’effects on European armaments cooperation. Pobrane z: http://www.europarleuropa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549043/EXPO_STU%282015%29549043_EN.pdf, s. 7.
 • Popowski, M. (2014). Transatlantyckie struktury bezpieczeństwa w obliczu kryzysu ukraińskiego, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 32, s. 104.
 • Przedstawicielstwo Amerykańskiej Izby Handlowej przy Unii Europejskiej (AMCHAM) Security and Defence. Together for European growth. Pobrane z: http://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/securitydefence.pdf, s. 4 – 9.
 • (2015). Military spending in Europe in the wake of the Ukraine crisis. Pobrane z: http://www.sipri.org/media/website-photos/milex-media-backgrounder-2015, s. 7 – 9.
 • Slijper, F. (2013) .Guns, debt and corruption. Military spending and the EU crisis. Pobrane z: https://www.tni.org/files/download/eu_milspending_crisis.pdf, s. 1 – 20.
 • Smith, K. (2000). The End of Civilian Power EU: A Welcome Demise or a Cause for Concern?, The International Spectator, vol. 35 (nr 2), s. 11 – 28.
 • Tardy, T. (2015). CSDP in action What contribution to international security?, Chaillot Paper, nr 134, s. 34.
 • Techau, J. (2015). The Politics of 2 Percent. NATO and Security Vacuum in Europe. Pobrane z: http://carnegieendowment.org/files/CP_252_Techau_NATO_Final.pdf, s. 3 – 5.
 • Wiśniewski, R. (2012). Defence industry in the European Union – challenges and opportunities in times of economic crisis, Przegląd Strategiczny, nr 2, s. 96 – 98.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart