Author: Stanisław Faliński
Institution: Collegium Civitas w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 164–180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.10
PDF: apsp/49/apsp4910.pdf

Artykuł jest studium przypadku, przedstawiającym współpracę międzynarodową Olecka, które jest stolicą Mazur Garbatych, jako jednej z ponad sześciuset istniejących w Polsce gmin miejsko- -wiejskich. Ukazano w nim sięgające czasów komunistycznej Polski początki tej współpracy, wyrażającej się kooperacją z francuską gminą Marly. Główna część tekstu stanowi omówienie ewolucji i ocenę współczesnej współpracy międzynarodowej Olecka, na którą składają się relacje z partnerami białoruskimi (Szczuczyn), litewskimi (Wilkowyszki, Kozłowa Ruda), ukraińskimi (Drohobycz), rosyjskimi (Gusiew), austriackimi (Guessing) i estońskimi (Johvi). Cechą charakterystyczną aktywności międzynarodowej Olecka jest ścisłe powiązanie z jego położeniem geograficznym i pochodzeniem olecczan. To one determinują w przeważającym stopniu, z kim i na jakich zasadach miasto współpracuje, w bardzo znaczącym stopniu wykorzystując fundusze Unii Europejskiej. Ta aktywność stolicy Mazur Garbatych została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. W roku 2014 Olecko zostało uhonorowane prestiżową nagrodą i tytułem Europejskiego Miasta Sportu.

INTERNATIONAL COOPERATION OF URBAN-RURAL BOROUGH. OLECKO CASE STUDY

The article is a case study which depicts the international cooperation of Olecko, which is the capital of Mazury Garbate and one of over six hundred urban-rural boroughs in Poland. It shows the beginnings of this activity, dating back to the communist times in Poland, expressed through cooperation with the French municipality of Marly. The main part of the text, however, discusses the evolution and evaluation of contemporary international cooperation of Olecko, which consists in developing relations with Belarusian (Szczuczyn), Lithuanian (Wilkowyszki, Kozlov Ore), Ukrainian (Drohobych), Russian (Gusev), Austrian (Guessing), and Estonian (Johvi) partners. A characteristic feature of Olecko’s international activity is closely linked with its geographical position and the origin of its inhabitants. These factors largely determine with whom and on what terms the city cooperates with, using a significant amount of EU funding. This international activity of the capital of Mazury Garbate has been internationally recognized. In 2014, Olecko was awarded the prestigious prize and the European City of Sport title.

BIBLIOGRAFIA:

 • Barber, B.R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warszawa: MUZA S.A.
 • Faliński, S. (2011). Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych. W: Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie, „Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej”, nr 2. Warszawa: Collegium Civitas i Instytut Adama Mickiewicza.
 • Mieszuk, A. (2015). Wykaz miast partnerskich, z którymi gmina ma podpisane umowy partnerskie od 1960 r. oraz zakresy współpracy. Olecko (na prawach maszynopisu).
 • Moczulski, L. (2010). Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni. Warszawa: Bellona.
 • Porozumienie o stałej współpracy Samorządów: Gminy Olecko (Polska) i Gminy Kozlu Ruda (Litwa). Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Porozumienie zawarte w dniu 26.11.1975 r. między Merem miast Marly i Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Olecka w sprawie współpracy obu miast. Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Rozmowa przeprowadzona przez autora z zastępcą burmistrza Olecka Henrykiem Trznadlem 20.10.2015 roku.
 • Rozmowa przeprowadzona przez autora z burmistrzem Olecka Wacławem Olszewskim 19.10.2015 roku.
 • Umowa o współpracy Gminy Olecko (Polska) z Gminą Johvi. Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Umowa o współpracy gminy Olecko z miastem Drohobycz (Ukraina). Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Umowa o współpracy gminy Olecko (Polska) z miastem Gusiew (Rosja). Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Umowa o współpracy gminy Olecko (Polska) z miastem Gussing. Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Umowa o współpracy miast Olecko – Szczuczyn. Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.
 • Umowa o współpracy miast Olecko – Viłkawiszki. Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Olecku.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart