Author: Krzysztof Tomaszewski
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6324-1827
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 77-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.05
PDF: apsp/60/apsp6005.pdf

This article deals with the importance of natural gas as an energy source in Polish energy policy. Its purpose is to analyze the extent to which natural gas can provide for ensuring state energy security. This article covers issues related to the diagnosis of the gas sector in Poland (the most important economic entities, the functioning of the gas market), its role in the national energy strategy and prospects for future gas use. The article points out that natural gas, although important for maintaining and securing state energy security, is, however, not crucial in this regard. Multiannual strategies envisage diversification of the way of generating energy, which means the opportunity for renewable energy sources (RES) and nuclear energy. Natural gas has a secondary meaning in this context.

STRATEGICZNE ZNACZENIE GAZU ZIEMNEGO W POLSKIEJ POLITYCE ENERGETYCZNEJ – ANALIZA KRYTYCZNA

Artykuł dotyczy znaczenia gazu ziemnego jako surowca energetycznego w polskiej polityce energetycznej. Jego celem jest analiza, w jakim stopniu gaz ziemny może stanowić podstawę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z diagnozą sektora gazowego w Polsce (najważniejsze podmioty gospodarcze, funkcjonowanie rynku gazu), jego rolą w narodowej strategii energetycznej oraz perspektywami wykorzystania gazu w przyszłości. W artykule wskazano, że gaz ziemny, chociaż jest istotny dla utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, to jednak jego rola nie jest kluczowa w tym zakresie. Wieloletnie strategie polityczne zakładają bowiem dywersyfikację sposobu wytwarzania energii, a to oznacza szansę dla odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej. Gaz ziemny ma w tym kontekście znaczenie subsydiarne.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bachkatov, N. (2012). L’energie diplomate: Enjeux et effets de la diplomatie energetique de la Federation de Russie. Bruxelles: Bruylant.
 • Bartnikowska, S., Olszewska, A., & Czekała, W. (2017). Stan obecny przyłączeń instalacji OZE do systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna Energy Policy Journal, 20(2), 117–128.
 • Deloitte (2016). Polish Power Sector Riding on the Wave of Megatrends. Warszawa: Forum for Energy Analysis.
 • Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 98/30/EC, OJ L 176 (2003). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0055.
 • Du Castel, V. (2014). La securite des approvisionnements energetiques. Enjeux et defis pour l’Union europeenne. Paris: L’Harmattan.
 • Raport Głownego Urzędu Statystycznego (2016). Retrieved from: www.stat.gov.pl.
 • European Commission (2016). Clean Energy for All Europeans, COM (860) 2016.
 • European Commission (2017a). Second Report on the State of the Energy Union, COM (53) 2017.
 • European Commission (2017b). SWD Accompanying the Document Commission Delegated Regulation Amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as Regards the Union List of Projects of Common Interest, SWD (425) 2017.
 • European Commission (2018). Report on the Mid-Term Evaluation of the Connecting Europe Facility (CEF), COM (66) 2018.
 • Hoglund, L., Caicedo, M.H., Martensson, M., & Svardsten, F. (2018). Strategic Management in the Public Sector: How Tools Enable and Constrain Strategy Making. International Public Management Journal, 1–29. DOI: 10.1080/10967494.2018.1427161.
 • Janusz, P. (2013). Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego – perspektywy rozwoju. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 16(2), 33–52.
 • Johansson, J.E. (2009). Strategy Formation in Public Agencies. Public Administration, 87(4), 872–891. DOI: 10.1111/j.1467–9299.2009.01767.x.
 • Jullien, B., & Smith, A. (eds.). (2015). The EU’S Government of Industries: Markets, Institutions and Politics. London–New York: Routledge.
 • Kaliski, M., Janusz, P., Sikora, P., Sikora, A., & Szurlej, A. (2017). Wpływ dostaw LNG z USA na europejski rynek gazu ziemnego. Polityka Energetyczna Energy Policy Journal, 20(4), 27–38.
 • Kaliski, M., Nagy, S., Rychlicki, S., Siemek, J., & Szurlej, A. (2010). Gaz ziemny w Polsce –wydobycie, zużycie i import do 2030 roku. Gornictwo i Geologia, 5(3), 27–40.
 • Kaliski, M., & Szurlej, A. (2008). Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, 25(2), 349–358.
 • Kaliski, M., & Szurlej, A. (2009). Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce i możliwości jego zaspokojenia. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 12(2/2), 217–227.
 • Kochanek, E. (2015). Gaz ziemny jako wspołczesny surowiec wykorzystywany w wojnie gospodarczej. In: J. Płaczek (ed.), Wspołczesna wojna handlowo-gospodarcza (pp. 221–249). Warszawa: Difin.
 • Księżopolski, K. (2012). Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. e-Politikon, 3, 8–35.
 • Księżopolski, K. (2015). Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w latach 2014–2015. Warszawa.
 • Lane, J.E., & Wallis, J. (2009). Strategic Management and Public Leadership. Public Management Review, 11(1), 101–120. DOI: 10.1080/14719030802494047.
 • Lisowski, A. (2005). Uwagi do dokumentu: „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”. Polityka Energetyczna, 8, 217–231.
 • Ministry of Economy (2015). Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Warszawa.
 • Ministry of Energy (2017). Energy Policy of Poland until 2050 (PEP 2050) [project]. Retrieved from: http://bip.me.gov.pl/node/24670.
 • Ministry of Energy (2017). Sprawozdanie Ministra Energii z wynikow monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. Warszawa.
 • Ministry of Energy (2017a). Polskie priorytety infrastrukturalne w sektorze energii uwzględnione na unijnej liście Projektow Wspolnego Zainteresowania (PCI).
 • Retrieved from: https://www.gov.pl/energia/polskie-priorytety-infrastrukturalnew-sektorze-energii-uwzglednione-na-unijnej-liscie-projektow-wspolnegozainteresowania-pci-2.
 • Ministry of Energy (2018). Polityka energetyczna. Retrieved from: http://www.me.gov.pl/Energetyka/Polityka+energetyczna.
 • Monitor Polski (2005). Energy Policy of Poland until 2025 (PEP 2025), No. 42, item 562.
 • Monitor Polski (2010). Energy Policy of Poland until 2030 (PEP 2030), No. 2, item 11.
 • Mrozowska, S. (2016). Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją. Krakow: Libron.
 • Olkuski, T., Szurlej, A., & Janusz, P. (2015). Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 18(2), 5–17.
 • PGNiG S.A. (2016). Annual Report. Retrieved from: www.pgnig.pl.
 • PGNiG S.A. (2018). PGNiG Group and Polish Gas Market. Retrieved from: www.pgnig.pl.
 • Prawo energetyczne (2017). Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000220.
 • Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy (2017). Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000902.
 • Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (2000). Retrieved from: https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/922,Dz-U-Nr-95-poz-1042.html.
 • Szurlej, A. (2008). Możliwości konkurencyjności gazu ziemnego jako surowca do wytwarzania energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24(3), 327–338.
 • TFEU – Treaty on the Functioning of the European Union (2016). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
 • The United Nations Climate Change Conference – Paris 2015 (2015). Retrieved from: http://www.cop21paris.org/.
 • Tomaszewski, K. (2014). Bezpieczeństwo energetyczne państwa. In: S. Sulowski, & M. Brzeziński (eds.), Trzy wymiary wspołczesnego bezpieczeństwa (pp. 202–219). Warszawa: Elipsa.
 • Tomaszewski, K. (2017). Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, 73–96.
 • Turowski, P. (2015). Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady. Bezpieczeństwo Narodowe, 36, 11–24.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart