Author: Artur Laska
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 113-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.07
PDF: apsp/62/apsp6207.pdf

Autor niniejszego artykułu stawia sobie za cel analizę wpływu współczesnej transformacji przestrzeni oraz jej postrzegania na relacje władzy politycznej. Kontekst przestrzenny władzy sprowadza zarówno do jej korelatów materialnych, jak i niematerialnych, gdzie składają się na nią także konstrukty wytwarzane społecznie. W pierwszej kolejności przedmiotem analizy staje się więc wyróżnienie wzajemnych relacji między tak określonymi fenomenami. W dalszej części autor uwydatnia zjawisko dywersyfikacji źródeł władzy oraz analizuje jej dynamikę jako zasadniczą konsekwencję heterogenicznego charakteru przestrzeni. Na tej podstawie wyciąga wnioski teoretyczne, które mają stać się przydatne w badaniach empirycznych, a ponadto proponuje jeden z możliwych kierunków pożądanego organizowania władzy we współczesnych demokracjach.

SPACE AS A DYNAMIC CONTEXT OF CONTEMPORARY POLITICAL POWER

The author of this article aims to analyze the impact of contemporary space transformation and its perception on the relations of political power. The spatial context of power reduces to its material and non-material correlates, where it is also composed of socially produced constructs. In the first place, the subject of the analysis is the distinction of mutual relations between such specific phenomena. In the following, the author emphasizes the phenomenon of diversifying the sources of power and analyzes its dynamics as a fundamental consequence of the heterogeneous character of space. On this basis, he draws theoretical conclusions that are to become useful in empirical research and proposes one of the possible directions for the desired organization of power in modern democracies.

BIBLIOGRAFIA:

 • Acconci, V. (1998). Przestrzeń publiczna w prywatnym czasie. W: J.S. Wojciechowski, A. Zeidler-Janiszewska (red.). Formy estetyzacji przestrzeni publicznej. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Ague, M. (2012). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Allen, J., Massey, D., Cochrane A. (1998). Rethinking the Region. London: Psychology Press.
 • Berger, P.L., Luckmann, T.(1983).Społeczne tworzenie rzeczywistości.Warszawa: PIW.
 • Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D.(2001).Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bovaird, T.(2005).Public Governance: Balancing Stakeholder Power in a Network Society, International Review of Administrative Sciences, 71(2), 217–228.
 • Chyła, W.(1998).Szkice o kulturze audiowizualnej: w stulecie ekranu w kulturze.Poznań: Wyd.Fundacji Humaniora.
 • Deleuze, G., Guattari, F.(1988).Kłącze, Colloquia Communia, 1/3, 221–238.
 • Foucault, M.(2005).Inne przestrzenie.Teksty Drugie, 6, 117–125.
 • Giddens, A.(2001).Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych.Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Hawking, S.(1996).Krótka historia czasu od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur.Poznań: Zysk i S-ka.
 • Hudson, R.(2006).Regional Revolution and Regional Economic Success: Myths and Illusions About Power.Geografiska Annaler, 88B(2), 159–171.
 • Jałowiecki, B.(2010).Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M.S.(2006).Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicz­nej.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • John, P.(2001).Local Governance in Western Europe.London: SAGE Publications.
 • Kita, B.(2003).Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów.Kraków: Rabid.
 • Laska, A.(2017).Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego.Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Lefebvre, H.(1991).The Production of Space.Oxford: Basil Blackwell.
 • Passi, A.(2002).Place and Region: Regional Worlds and Words.Progress in Human Geography, 28(6), 802–811.
 • Sahlins, M.(1976).Culture and Practical Reason.Chicago: University of Chicago Press.
 • Sassen, S.(2001).Spatialities and Temporalities of the Global: Elements for Theori­zation, W: A.Appadurai (red.).Globalization.Durham–London: Duke University Press Books.
 • Thrift, N.(2002).Performing Cultures in the New Economy, W: P.du Gay, M.Pryke (red.).Cultural Economy: Cultural Analysis and Commercial Life.London: SAGE Publications Ltd.
 • Tuan, Yi-Fu (1987).Przestrzeń i miejsce.Warszawa: PIW.
 • Urry, J.(2009).Socjologia mobilności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wallerstein, I.(1979).The Capitalist World Economy.New York: Cambridge University Press.
 • Znaniecki, F.(1939).Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej.Ruch Prawniczy, Eko­nomiczny i Socjologiczny, 1, 89–119.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart