Author: Andrzej Sepkowski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 127-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.08
PDF: apsp/62/apsp6208.pdf

Coraz intensywniejsze powiązania między państwami i ludźmi, lepiej znane jako globalizacja, są dziś przesłankami do sądów o konieczności wykreowania rządów i form zarządzania na poziomie globalnym. Zgadzający się na taki ogląd utrzymują, że tylko poprzez rząd globalny / dla autora jest to globalizm / państwa i narody będą mogły kooperować na wielu polach od ekonomicznej poczynając, a politycznej i bezpieczeństwa kończąc, prowadząc dialog w sposób pokojowy, bezkonfliktowy. Brak zarządzania globalnego owocuje barierami, protekcjonizmem i warunkami sprzyjającymi konfliktom. Idea globalnego państwa jest zamysłem wprowadzenia tego, co najlepsze, w społeczność międzynarodową i uratowania jej od form zła spotykanych dziś.
Zauważamy, iż globalizm ma pociągać za sobą systematyczną transformację organizacji politycznej i ekonomicznej państw umocowanych w suwerenności terytorialnej w kierunku wciąż niejasnych kształtów nieterytorialnych, nadnarodowych struktur rządzenia. Obecnie żyjemy w okresie charakteryzowanym jako „rządzenie bez rządu”. Chociaż wiele międzynarodowych instytucji jest reprezentowanych przez demokratycznie wybierane rządy, to te fakty ani są dobrze zrozumiałe, ani transparentne. Ch. Kindleberger, historyk ekonomii, powiedział pewnego razu, że państwa narodowe mogą sobie radzić politycznie, ale są zbyt małe, by znaczyć wiele kulturowo. Oczywiście jasne jest, że istniejące już instytucje niewiele znaczą dla większości ludzi i brak im politycznej legitymacji, chociaż wiele z wciąż potężniejących problemów może być rozwiązanych tylko przez współpracę międzynarodową. Zadanie łagodzenia negatywnych konsekwencji globalizacji poprzez struktury zarządzania globalnego może powiększyć zasięg potrzeb i przesłanek do efektywnej współpracy.

GLOBALISM: VISIONS AND PROJECTS OF GLOBAL STATE

The intensifying connections between states and peoples, better known as globalization, are now frequently presumed to create the need for governance and rule-making at the global level. According to such a view, only with global governance (for the author it is globalism) will states and peoples be able to cooperate on economic, environmental, security and political issues, settle their disputes in a nonviolent manner and advance their common interests and values. Absent of global government, states are likely to retreat behind protective barriers and re-create the conditions for enduring conflict. Global governance is thought to bring out the best in the international community and rescue it from its worst instincts.
As we see, globalization entails a systemic transformation of the organization of politics and economics from the modern state system grounded in sovereign territoriality to a still unclear mode of organization that will entail non-territorial, transnational governance structures. It is a period characterized by “governance without government”. Although many of international institutions are representatives of democratically elected governments, this fact is not well understood and often not transparent. Charles Kindleberger, the economic historian, once said that nation states may be about the right size politically but are too small to be meaningful culturally. Yet, it is clear that existing institutions of global governance are not yet meaningful to most people and lack political legitimacy, although a large and growing number of significant problems can only be dealt with internationally. The task is to resolve the negative consequences of globalization through a governance structure responsive to a wide range of needs and concerns and consistent with effective participatory.

BIBLIOGRAFIA:

 • Acemioglu, D.(2014).Świat jaki odziedziczą nasze wnuki.W: Ignatio Palacios Huerta (red.).Gospodarka za 100 lat.Warszawa: Kurhaus.
 • Ambrose, S.E., Brinkley, D.G.(1997).The Rise to Globalism.New York: Penguin.
 • Appiah, K.(2006).Cosmopolitanism.New York: Norton.
 • Attali, J.(2008).Krótka historia przyszłości.Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Beck, U.(2005).Power in the Global Age.Cambridge: Polity Press.
 • Beck, U.(2007).Cosmopolitan Vision.Cambridge: Cambridge Polity Press.
 • Beck, U., Grande, E.(2009).Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka drugiej nowoczesności.Warszawa: Scholar..
 • Benhabib, S.(2002).The Claims of Culture.Princeton: Princeton University Press.
 • Besancon, A.(2000).Przekleństwo wieku.Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Bloom, A.(1997).Zamknięty umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Brooker, Ch., North, R.(1996).The Castle of Lies. Why Britain must get out of Europe.London: Duckworth.
 • Cabrera, L.(2004).Political Theory of Political Justice.London: Routlege.
 • Carneirio, R.L.(2004).The Political Unification: Whether, When and How – Some Speculations.London, Sage Publications.
 • Duffield, M.(2007).Global Governance and a New Wars.London: ZED Books.
 • Eliade, M.(2007).Obrazy i symbole.Warszawa: Aletheia.
 • Etzioni, A.(2004).From Empire to Community.New York: Pallgrave Macmillan.
 • Falk, P.(1975).A Study of Future Worlds.Amsterdam: Free Press.
 • Glenny, M.(2008).Mc Mafia.New York: Columbia University Press.
 • Glaasbek, H.(2002).Wealth by Stealth. Corporate Crime, Coerporate Law and the Per­version of Democracy.New York: Kindle Books.
 • Godson, R., Wiliams, P.(2005).Strengthening Corporation against Transnational Crime.W: Godson R.(ed.), Combating Transnational Crime concepts.London: Faber.
 • Goldfrank, W.L.(2007).Beyond Cycles of Hegemony.New York: Columbia University Press.
 • Gordon, L.Jr.N.(1970).Woodrow Wilson and World Politics.London: Galaxy Books.
 • Gray, J.(2001).Po liberalizmie.Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Gray, J.(2009).Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii.Kraków: Wydaw­nictwo Znak.
 • Held, D.(2007).Global Governance.Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jay, P., Stewart, M.(1987).Apocalypse 2000. Economic Breakdown and Suicide of Demo­cracy.London: Sage.
 • Kastoryano, R.(2007), Transnational Nationalism.W: Benhabib S.(ed.), Identities, Affiliations and Allegiances.Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kennedy, D.M.(1982).Over here. The First World War and American Society.London: Oxford University Press.
 • King, A., Schneider, B.(1992).Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Korten, D.(2001).When Corporations Rule the World.London: Oxford University Press.
 • Korten, D.(2006).The Great Turning. From Empire to Community.San Francisco: San Francisco University Press.
 • Kothari, R.(1978).Footsteps into the Future.Stockholm: Free Press.
 • Lahav, G.(2004).Immigration and Politics in the New Europe.Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakoff, G.(2017).Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści.Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Laszlo, E.(2006).The Chaos Point. The World of Crusaders.Charlottesville: Hampton Road.
 • Lewandowski, E.(2005).Pejzaż etnicznej Europy.Warszawa: Muza.
 • Mandelbaum, M.(2005).The Case of Goliath.New York: Yale University Press.
 • Murray, D.(2017).Przedziwna śmierć Europy.Poznań: Zysk i S-ka.
 • Nanz, P., Steffek, J.(2007).Global Governance and the Public Sphere.W: Held D., Koenig M.(red.).Global Governance and Public Accountability.Oxford: Oxford University Press.
 • Plattner, M.A.(2008).Democrracy without Borders? Global Challenges to Liberal Demo­cracy.New York: Kindle Edition.
 • Popper, K.(2007).Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rothkopf, D.(2008).Superclass.Washington: Wyd.Farrar, Strauss.
 • Slaughter, A.M.(2005).A New World Order.Princeton: University Press.
 • Smith, A.D.(2007).Nacjonalizm.Warszawa: Sic.
 • Sobel, R.(1993).The Age of Giant Corporations.London: Grenwood Press.
 • Stevenson, N.(2003).Cultural Citizenship.Berkshire: South England University Press.
 • Szachnazarow, G.(1978).Fiasko futurologii.Moskwa: Izdatielstwo politiczieskoj liti­ratury.
 • Świętosławski, Z.(1854).Ustawy Kościoła Powszechnego.W: Lud Polski na emigracji.Jersey.
 • Therborn, G.(1998).Drogi do nowoczesnej Europy.Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Thurow, L.(1999).Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Voegelin, E.(1992).Nowa nauka polityki.Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Wallerstein, I.(2006).Utopistic.W: Godwin B.(red.).The Philosophy of Utopia.London: Routlege.
 • Walzer, M.(2006).Spór o wojnę.Warszawa: Muza.
 • Wheen, F.(2005).Jak brednie podbiły świat.Warszawa: Muza.
 • Zacher, L.(2006).Gra o przyszłe światy.Warszawa: Wydawnictwo Akademii im.L.Koź­mińskiego.
 • Zweifel, T.(2006).International Organization and Democracy.London: Lynne Rienner Publisher.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart