Author: Barbara Brodzińska-Mirowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 193-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.12
PDF: apsp/62/apsp6212.pdf

W artykule podejmuję refleksję nad zjawiskiem profesjonalizacji komunikacji politycznej w dobie przeobrażeń wynikających z procesu mediatyzacji. Stanowiskiem wyjściowym w podejmowanej dyskusji jest twierdzenie, że profesjonalizacja kampanii wyborczych nie jest równoznaczna z profesjonalizacją komunikacji politycznej w ogóle. W poniższych analizach przyjmuję perspektywę strategicznego podejścia do działań komunikacyjnych podejmowanych przez organizacje partyjne. W pierwszej części dokonuję krytycznej analizy dotychczasowego spojrzenia na proces profesjonalizacji komunikacji politycznej oraz prezentuję wybrane propozycje badawcze, które mają na celu próbę ustrukturyzowania badań profesjonalizacji. W efekcie podjętych analiz, a także na podstawie dotychczasowych doświadczeń badawczych, w drugiej części tekstu proponuję spojrzenie na proces profesjonalizacji z perspektywy sposobu organizacji działań komunikacyjnych przez partie polityczne.

THE PROFESSIONALIZATION OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE AGE OF MEDIATIZATION: CHALLENGES FOR THEORY AND RESEARCH

The article examines the phenomenon of professionalization of political communication in the age of mediatization. The starting point in the discussion is the statement that professionalization of election campaigns is not synonymous to professionalization of political communication. The discussion is conducted from the strategic approach to communication activities undertaken by party organizations. In the first part, the hitherto recognition of the professionalization process is analyzed. The next step presents selected research methods that attempt to structure professional research. As a result of the previous research experience and undertaken analyzes, a new look at the professionalization process is suggested.

BIBLIOGRAFIA:

 • Anaszewicz, M.(2015).Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Blumler, J., Gurevitch, M.(1995).The Crisis of Public Communication. New York: Routladge.
 • Brodzińska-Mirowska, B.(2013).Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przy­padek Platformy Obywatelskiej. Toruń: UMK.Brodzińska-Mirowska, B.(2014).Unfulfilled Expectations (?): Political Communication on the Internet in the Era of Professionalization.E-politicon, 9, 43–64.
 • Brodzińska-Mirowska, B.(2018) Porażka wyborcza w dobie profesjonalizacji: o koniecz­ności zmiany perspektywy w komunikowaniu politycznym.W: A.Pacześniak (red.).Anatomia porażki (s.39–63).Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Brodzińska-Mirowska, B., Wincławska, M.(2018).Partie polityczne w dobie wyzwań w obszarze komunikacji.Wewnętrzna komunikacja polityczna w perspektywie członków ugrupowań partyjnych.W: A.Bąk-Szołucha, Ł.Kubisz-Muła (red.).Oblicza komunikacji. Polityka, intytucje publiczne, biznes (s.47–65).Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.
 • Churska-Nowak, K., Drobczyński, S.(red).(2011).Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych. Poznań: WSNHiD.
 • Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R.(2007).Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wrocław: Astrum.
 • Drobczyński, S.(2011).Przyczyny klęsk wyborczych – błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce.W: K.Churska-Nowak, S.Drobczyński (red.) Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych (s.107–144).Poznań: WSNHiD.
 • Gibson, R., Römmele, A.(2001).Changing Campaign Communications: A Party-Cen­tered Theory of Professionalized Campaigning.The Harvard International Journal of Press/Politics, 6(4), 31–43.DOI: 10.1177/108118001129172323.
 • Gibson, R., Römmele, A.(2009).Measuring the Professionalization of Political Campa­igning.Party Politics, 15(3), 265–293.DOI: 10.1177/1354068809102245.
 • Green D.P., Smith J.K.(2003).Professionalization of Campaigns and the Secret History of Collective Action Problems.Journal of Theoretical Politics, 15(3), 321–339.DOI: 10.1177/2F0951692803015003005.
 • Gurevitch, M.(1999).Whither the Future? Some Afterthoughts.Political Communica­tion, 16(3), 281–284.
 • Grunig, J.(2009).Paradigms of Global Public Relations in an Age of Digitalization, PRism, 6(2).Pobrane z: http://www.prismjournal.org/fileadmin/Praxis/Files/globalPR/GRUNIG.pdf.
 • Grunig, J.(2011).Public Relations and Strategic Management.Institutionalizing Orga­nization – Public Relationship in Contemporary Society.Central European Journal of Communication, 1, 11–31.
 • Hepp, A.(2012).Mediatization and the ‘Molding Force’ of the Media.Communication, 37(1), 1–28.DOI: 10.1515/commun-2012–0001.
 • Hess, A.(2010).Relacje mediów masowych i partii politycznych jako przedmiot badań studiów nad komunikowaniem politycznym – wprowadzenie.W: K.Sobolewska­-Myślik, A.Hess, K.Kowalczyk (red.).Polska Scena Polityczna. Środowiska – komu­nikacja polityczna – strategie (s.131–140).Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Horsley, S., Fisher Liu, B., Levenshus, A.B.(2010).Comparisons of U.S.Govern­ment Communication Practices: Expanding the Government Communication Decision Wheel.Communication Theory, 20, 269–295.DOI:10.1111/j.1468–2885.2010.01363.x.
 • Holtz-Bacha, Ch.(2007).Professionalisation in Politics in German.W: R.Negrine, P.Mancini, Ch.Holtz-Bacha, S.Papathanassopoulos (red.).The Professionalization of political communication. Changing Media, Changing Europe (s.63–79).Bristol UK/Chicago USA: Intelect.
 • Kasińska-Metryka, A.(2007).Marketing międzywyborczy w praktyce.Sto dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza.W: T.Soliński, D.Tworzydło, Public relations – narzdzia przyszłości, (s.99–109).Rzeszów: Wydawnictwo WSiZ.
 • Kolczyński, M.(2007).Strategie komunikowania politycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mancini, P.(1999).New Frontiers in Political Professionalism.Political Communication, 16, 231–245.
 • Mazzoleni, G., Schulz, W.(1999).Mediatization of Politics: a Challenge for Democracy?, Political Communication, 16(3), 247–261.DOI: 10.1080/105846099198613.
 • Mazur, M.(2002).Marketing polityczny. Studium porównawcze. PWN: Warszawa.
 • Mazur, M.(2005).Pułapki i błędy w praktyce politycznego public relations.W: A.Kasiń­ska-Metryka, M.Skawińska (red.).Oblicza współczesnej polityki (s.103–113).Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Mazur, M.(2011).Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? W: K.Churska­-Nowak, S.Drobczyński (red.).Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wybor­czych (s.17–38).Poznań: WSNHiD.
 • Meyen, M., Thieroff, M, Strenger, S.(2014).Mass Media Logic and the Mediatization of Politics.Journalism Studies, 15(3), 271–288.DOI: 10.1080/1461670X.2014.889459.
 • Negrine, R.(2008).The Transformation of Political Communication. Continuties and Changes in Media and Politics.New York: Palgrave Macmillan.
 • Negrine, R., Papathanassopoulos, S.(1996).The “Americanization” of political commu­nication: A Critique.The Harvard International Journal of Press/Politics, 1(2), 45–62.DOI: 10.1177/1081180X96001002005.
 • Nielsen, K.N.(2014).Political Communication Research: New Media, New Challenges and New Opportunities.MedieKultur, 56, 5–22.
 • Nord, L.(2001).Americanization vs.the Middle Way: New Trends in Swedish Political Communication.The Harvard International Journal of Press/Politics, 6, 113–119.
 • Nord, L.(2006).Still the Middle Way: A study of Political Communication Practices in Swedish Election Campaigns. The Harvard International Journal of Press/Politics, 11(1), 64–76.DOI: 10.1177/1081180X05284040.
 • Ormrod, R., Savigny, H.(2011).Political Market Orientation: a Framework for Under­standing Relationship Structures in Political Parties.Party Politics, 18(4), 487–502.DOI: 10.1177/1354068810389632.
 • Pfetsch, B., Esser, F.(2004).Comaring Political Communication: Reorientation in a Changing World.W: B.Pfetsch, F.Esser (red.).Comparing Political Communica­tion. Theories, Cases, and Challagnes (s.3–22).Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Plasser, F.(2001).Parties’ Diminishing Relevance for Campaign Professio­nals.The Harvard International Journal of Press/Politics, 6(4), 44–59.DOI: 10.1177/108118001129172332.
 • Sanders, K.(2011).Political Public Relations and Government Communication.W: J.Strömback, S.Kiousis (red.).Political Public Relations. Principles and Applications (s.254–273).New York, London: Routledge.
 • Sanders, K., Canel, J.M.(2012).Government Communication: an Emerging Field in Political Communication Research.W: H.Semetko, M.Scammell (red.).The Sage Handbook of Political Communication (s.85–96).Londyn: Sage.
 • Sanders, K., Crespo-Canel, M.J.Holtz Bacha, Ch.(2011).Communicating Govern­ments: a Three-Country Comparison of how Governments Commmunicate with Citizens.The Intenrantional Journal of Press/Politics, 16(4), 523–547.DOI: 10.1177/1940161211418225.
 • Sanders, K., Canel, M.J.(2013).Introduction: mapping the field of government commu­nication.W: K.Sanders, M.J.Canel (red.).Goverment Communication: Cases and Challenges (s.1–26).New York, Londyn: Bloomsbury Academic.
 • Stępińska, A.(2004).Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (19902000). Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
 • Strömbäck, J.(2008).Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatiza­tion of Politics.The International Journal of Press/Politics, 13(3), 228–246.DOI: 10.1177/1940161208319097.
 • Strömback, J.(2009).Selective Professionalisation of Political Campaigning: A Test of the Party-Centred Theory of Professionalised Campaigning in the Context of the 2006 Swedish Election.Political Studies, 57(1), 95–116.DOI: 10.1111/j.1467 -9248.2008.00727.x.
 • Strömback, J.(2011).Mediatization and Perceptions of the Media’s Political Influence.Journalism Studies, 12 (4), 423–439.DOI: 10.1080/1461670X.2010.523583.
 • Tenscher, J., Mykkänen, J., Moring, T.(2012).Modes of Professional Campaigning: A Four­-country Comparison in the European Parliamentary Elections, 2009.The Interna­tional Journal of Press/Politics, 17(2), 145–168.DOI: 10.1177/1940161211433839.
 • Wojcik, K.(2015).Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Wincławska, M., Brodzińska-Mirowska, B.(2016).Niewykorzystane szanse? Partie polityczne w działaniu. Toruń: UMK.
 • Vliegenthart, R., Boomgarden, H.G., Boumans, J.W.(2011).Changes in a Political News Coverage: Personalization, Conflict and Negativity.W: K.Brants, K.Voltmer (red.).Political Communication in Postmodern Democracy. Challenging the Primacy of Politics (s.92–110).Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart