Author: Krzysztof Kowalczyk
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.01
PDF: apsp/57/apsp5701.pdf

Celem artykułu jest określenie oddziaływania Kościoła katolickiego na system polityczny w Polsce odwołanie się do case study – form sprzeciwu Kościoła wobec legalizacji metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W nauce o polityce Kościół jest określany jako organizacja wyznaniowa, grupa interesu, aktor polityczny. Autor definiuje Kościół (jako) podmiot, który oddziałuje na system polityczny i jego otoczenie w formie bezpośredniej, pośredniej i sankcji moralnych. Biskupi katoliccy sprzeciwiali się regulacji in vitro, ingerując między innymi w przebieg procesu legislacyjnego. Świadczy to o doniosłym wpływie Kościoła w Polsce na sferę publiczną.

THE CATHOLIC CHURCH IN POLAND AS A SUBJECT AFFECTING THE POLITICAL SYSTEM: CASUS OF LEGAL REGULATIONS OF EXTRACORPOREAL FERTILIZATION IN VITRO

The aim of this article is to determine the influence of the Catholic Church on the political system in Poland, by referring to the case study – forms of opposition of the Church to legalize the method of in vitro fertilization. In science of politics the church is referred to as a religious organization, interest group, a political actor. The author defines the Church entity which affects the political system and its environment in the form of direct, indirect and moral sanctions. Catholic bishops opposed the regulation of in vitro by interfering, among others, in the legislative process. This demonstrates the major influence of the Church in Poland in the public sphere.

BIBLIOGRAFIA:

 • Abromeit, H. (1989). Sind die Kirchen Interessenverbände?. W: H. Abromeit, G. Wewer (red.), Die Kirchen und die Politik. Beiträge zu einem ungeklärten Verhältnis (s. 244–260). Opladen: Westdeutcher Verlag.
 • Böckenförde, E.-W. (1994). Wolność – państwo – Kościół. Kraków: Znak.
 • Delong, M. (2016). Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989–2914. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Enyedi, Z. (2003). Conclusion: Emerging Issues in the Study of Church-State Relations. West European Politics 2003, vol. 26, issue 1, s. 218–232.
 • Gozdecka, D.A. (2012). The Polish Catholic Church and the Regulation of IVF in Poland: Polarised Political Discourses and the Battle over ‘Proper’ Reproduction. Feminist Law, vol. 2, no 1, s. 1–40.
 • Gowin, J. (1999). Kościół w czasach wolności 1989–1999. Kraków: ZNAK.
 • Góra-Szopiński, D. (2015). Czy może a czym nie powinna być politologia religii? W: R. Michalak (red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności (s. 13–34). Sieniawa Żarska: Wydawnictwo Morpho.
 • Hennig, A. (2011). Conclusion. Pattern and Pespectives. W: J. Haynes, A. Hennig (red.), Religious Actors in the Public Sphere. Means, objectives and effects (s. 213–225). London: Routledge.
 • Hennig, A. (2012). Morapolitik und Religion. Bedigungen politisch-religiöser Kooperation in Polen, Italien und Spanien. Würzburg: Ergon-Verlag.
 • Hierlemann, D. (2005). Lobbying der katholischen Kirchen: Das Einflussentz des Klerus in Polen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Kowalczyk, K. (2016). Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Toruń: Wydawnictwo MADO.
 • Episkopat. (2015a). Opinia Biura Prawnego KEP; „Dlaczego sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawie o leczeniu niepłodności, w sposób liberalny legalizującej zapłodnienie in vitro”. Pobrane z: http://episkopat.pl/dlaczego-sprzeciw-wobec-uchwalonej-przez-sejm-w-dniu-25-czerwca-2015-r-ustawyo-leczeniu-nieplodnosci-w-sposob-liberalny-legalizujacej-zaplodnienie-in-vitro/.
 • Episkopat. (2015b). List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP. Pobrane z: http://episkopat.pl/list-przewodniczacego-kep-do-prezydenta-rp-2/.
 • Episkopat. (2015c). Odpowiedź Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na list Prezydenta RP z 22 lipca 2015 r. Pobrane z: http://episkopat.pl/odpowiedzprzewodniczacego-kep-na-list-prezydenta-rp-z-dnia-22-lipca-2015-r/.
 • Episkopat. (2015d). Kościół w Polsce o in vitro. Pobrane z: http://episkopat.pl/kosciol-w-polsce-o-in-vitro/.
 • Episkopat. (2015e). Oświadczenie w sprawie konsekwencji na płaszczyźnie sakramentalnej, wynikających z głosowania i podpisania ustawy dotyczącej procedury in vitro., Warszawa 3 sierpnia 2015 r. Pobrane z: http://episkopat.pl/oswiadczenie-w-sprawie-konsekwencji-na-plaszczyznie-sakramentalnej-wynikajacych-z-glosowaniai-podpisania-ustawy-dotyczacej-procedury-in-vitro/.
 • Poguntke, T. (2012). Series Editor’s Preface. W: J. Haynes (red.), Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa (s. XIV–XV). London: Routledge.
 • Skorowski, H. (2009). Kościół a polskie spory okresu transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Sowiński, S. (2012). Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w sferze publicznej w Polsce w latach 1989–2010. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, Dziennik Ustaw 2015, poz. 1087.
 • Warner, C.M. (2000). Confessions of an Interest Group. The Catholic Church and Political Parties in Europe. New Jersey: Princeton University Press.
 • Wesołowski, W. (2000). Partie: nieustanne kłopoty. Warszawa: Wydawnictwo IPiS PAN.
 • Wnuk-Lipiński, E (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zeiger, H. (1992). Interest Groups. W: M. Hawkesworth, M. Kogan (red.), Ecyclopedia of Government and Politics, vol. I (s. 377–392). New York: Routledge.
 • Zuba, K. (2012). Polska scena polityczna. Ciągłość zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart