Author: Waldemar Wojtasik
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 114-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.07
PDF: apsp/58/apsp5807.pdf

Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

THE ROLE OF POLITICAL CORRUPTION IN LOCAL VERTICAL ACCOUNTABILITY

The phenomenon of political corruption may affect the process of vertical accountability. Its effect is connected with influencing three components: the information, evaluation and administrative one. Local authorities may weaken the effects of vertical accountability by affecting its course. In the case of political corruption, the most effective way of disrupting the effectiveness of vertical accountability is to affect the information component. It takes place by means of information asymmetry and the management of communication uncertainty. In the case of evaluation component, the mechanism of weakening accountability assumes the rejection of the model of economic voting in favor of axiological or sociotropic one. The administrative component provides relatively least opportunities to weaken the accountability process. In that case, they involve intentionally changing some elements of the voting system.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski, A. (2006). Funkcje eurowyborów. W: A. Antoszewski (red.). Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Birch, S. (2001). Elections. W: P. A. Clarke, & Foweraker, J. (eds.), Encyclopedia of Democratic Thought. London–New York: Taylor & Francis.
 • Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. West European Politics, 33(5), 946–967.
 • Cox, G. W. (1997). Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge: University Press.
 • Jakubowski, R. (2016). Cechy charakterystyczne korupcji i sposoby jej zapobiegania w administracji. W: M. Myśliwiec, & A. Turska-Kawa (red.). Korupcja w admini­stracji (21–41). Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO.
 • Jarosz, M. (2004). Władza, przywileje, korupcja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Johnston, R. (2002). Manipulating maps and winning elections: measuring the impact of malapportionment and gerrymandering. Political Geography, 21(1), 1–31.
 • Katz, R. S. (1997). Democracy and Elections. Oxford University Press on Demand.
 • Key, V. O. (1966). The Responsible Electorate. Belknap Press of Harvard University Press.
 • Kodeks wyborczy, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011, Dz. U. 2011 nr 21 poz. 112.
 • Lijphart, A., (1994). Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990. Oxford: University Press.
 • Medvic, S. K. (2013). Campaigns and Elections: Players and Processes. London–New York: Routledge.
 • Miller, W. L. (1988). Irrelevant Elections?: the Quality of Local Democracy in Britain. Oxford: University Press.
 • Morlino, L. (2004). What is a ‘Good’ Democracy? Democratization, 11(5), 10–32.
 • O’Donnell, G. A. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. Journal of Democracy, 9(3), 112–126.
 • Pilarek-Słabikowska A., Procedura wygaszania mandatu organu wykonawczego jako przykład konfliktu w prawie, rękopis w posiadaniu Autora.
 • Powell, G. B. (2006). Wybory jako narzędzie demokracji: koncepcje większościowe i proporcjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Robak, A., Czaja, M. (2015). Korupcja – zarys istoty zjawiska. W: A. Turska-Kawa & M. Czaja (red.). Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym. Raport z badań w województwie śląskim (9–18). Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO.
 • Rose‑Ackerman, S. (2008). Od wyborów do demokracji. Budowa państwa odpowie­dzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Schedler, A. (1999). Conceptualizing accountability. The self-restraining state: Power and accountability in new democracies, 14.
 • Schuck, P. H. (1987). The Thickest Thicket: Partisan Gerrymandering and Judicial Regulation of Politics. Columbia Law Review, 87(7), 1325–1384.
 • Sitek, B. (2012). Korupcja wyborcza w świetle ustaw municypalnych antycznego Rzymu na tle rozwiązań normatywnych w polskim systemie prawnym. Journal of Modern Science, 4(15).
 • Skotnicki, K. (2003). Funkcje wyborów. W: Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (129–144). Olsztyn.
 • Sroka, A. (2014). Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii). Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 • Szostok, P. (2016). Skuteczna komunikacja samorządowa remedium na kryzys wywo­łany korupcją. W: M. Myśliwiec, & A. Turska-Kawa (red.). Korupcja w administracji (89–102). Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO.
 • Turska-Kawa, A. Wojtasik, W. (2017). Diversity of Roman Catholics in Poland and Their Socio-Institutional Preferences. Religio: revue pro religionistiku, 25(1).
 • Uliasz, J. (2011), Prawne aspekty zwalczania korupcji politycznej. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 5(1).
 • Wojtasik, W. (2010). Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych. Political Preferences, (1).
 • Wojtasik, W. (2013). Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce. Roczniki Nauk Społecznych, 41(1), 53–72.
 • Wojtasik, W. (2015). Niepewność jako czynnik przeciwdziałania korupcji. W: A. Tur­ska-Kawa & M. Czaja (red.). Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym. Raport z badań w województwie śląskim (19–29). Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO.
 • Żukowski, A. (2004). System wyborczy do Sejmu i Senatu RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart