Author: Marta Obrębska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 158-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.10
PDF: apsp/58/apsp5810.pdf

Od kilku dekad, nie tylko w Wielkiej Brytanii, obserwować można spadające zainteresowanie obywateli uczestnictwem w polityce i symptomy kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Za jeden ze sposobów przeciwdziałania temu zjawisku uważa się wykorzystanie nowych technologii. Z jednej strony ich upowszechnienie umożliwia obywatelom szeroki dostęp do informacji, z drugiej rozszerza oferowane im możliwości udziału i wpływania na decyzje polityczne. Celem artykułu jest omówienie i analiza polityki kolejnych brytyjskich rządów dotyczącej wykorzystania Internetu do budowania skuteczniejszych kanałów komunikacji na poziomie lokalnym w Anglii i wzmocnienia demokracji. Wykorzystane metody badawcze to przede wszystkim analiza dokumentów oraz źródeł wtórnych. Szczególna uwaga została skupiona na analizie regulacji dotyczących wprowadzenia i rozwoju na poziomie lokalnym jednego z najpopularniejszych mechanizmów e-demokracji w Wielkiej Brytanii, który doczekał się regulacji ustawowej – elektronicznych petycji.

LOCAL COMMUNICATION AND E-DEMOCRACY IN ENGLISH LOCAL GOVERNMENT

What we are witnessing now, not only in Great Britain, is that citizens are less and less interested in participation in politics. We see a crisis of representative democracy. One of the means used to fight those negative trends is the use of Information and Communication Technology. It not only enables citizens to gain a wide access to public information but also empowers them to take part in decision making. The article was written with the aim to analyze the political agenda of successive British governments pertaining to the use of the Internet in building more effective local government communication channels in English local authorities. The analyses of documents and secondary sources were conducted. Special attention was devoted to the introduction and development of electronic petition systems on the local level, as e-petitions are one of the most popular e-democracy mechanisms in Great Britain. Their use has also been laid down in law.

BIBLIOGRAFIA:

 • Anderson, K. (2011). Brits Baffled by ‘Big Society’, You Gov website. Pobrane z: https://yougov.co.uk/news/2011/01/31/Brits-baffled-by-Big-Society/.
 • Ashworth, R., Skelcher, Ch. (2005). Meta-Evaluation of the Local Government Moder­nisation Agenda: Progress Report on Accountability in Local Government. London: ODPM.
 • Audit Commission. (2002a). Message Beyond the Medium: Improving Local Government Services through E-government. National Report. London: Audit Commission.
 • Audit Commission. (2002b). Councils and E-government Research So Far… . London: Audit Commission.
 • Barnes, M., McCabe, A., Ross, L. (2004). Public Participation in Governance: The Insti­tutional Context. W: Civil Renewal Research Centre, Researching Civil Renewal, A Set of Scoping Papers Prepared for the Home Office (s. 127–146). Birmingham: The University of Birmingham.
 • BBC, (2010a). David Cameron Launches Tories’ ‘Big Society’ Plan, 19 July 2010. Pobrane z: http://www.bbc.com/news/uk-10680062.
 • (2010b). Spending Review 2010: George Osborne Wields the Axe, 20 0ctober 2010. Pobrane z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-11579979.
 • Blair, T. (1997). Bringing Britain Together, London: Speech. Pobrane z: http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=320.
 • Buttress, Ch., House, J., Evans, I., Jones, B. (2017). The Local State We Are in. PwC’s annual local government survey. PwC.
 • Cabinet Office. (1999). Modernising Government. Cm 4310. London: The Stationery Office.
 • Cabinet Office (2000). E-government a Strategic Framework for Public Services in the Information Age, London: HMSO.
 • Cabinet Office. (2003). Guidelines for UK government websites: Framework for local government. London: Cabinet Office.
 • Cabinet Office. (2011a). Equality Impact Assessment: National Citizen Service pilots. London: Cabinet Office.
 • Cabinet Office. (2011b). Giving White Paper. Cm 8084. London: The Stationery Office.
 • Cabinet Office. (2017). Guidance GOV. UK Verify. London: Cabinet Office. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introdu­cing-govuk-verify.
 • Cameron, D. (2009). The Big Society, Hugo Young Lecture, 10 November 2009. Pobrane z: http://conservative-speeches.sayit.mysociety.org/speech/601246.
 • Cameron, D. (2011). Speech on the „Big Society”, 14 February. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-on-big-society.
 • CCP (2010), Delivering Digital Participation: the consumer perspective, Policy Report, Communications Consumer Panel, London 2010.
 • Central Information Technology Unit. (1996). Direct: A Prospectus for the Electronic Delivery of Government Services. Cm 3438. London: HMSO.
 • Chancellor of the Duchy of Lancaster. (1993). Open Government. Cm 2290. London: HMSO.
 • Coleman, S., Gøetze, J. (2001). Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation. London: Hansard Society.
 • Coleman, S., Norris, D. F. (2005). A New Agenda for E-democracy. Oxford Internet Institute, Forum Discussion Paper No. 4, January 2005. Pobrane z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.5649&rep=rep1&type=pdf.
 • (2010). Delivering Digital Participation: the Consumer Perspective. Policy Report. London: Communications Consumer Panel.
 • Connor, G., (2015). Are E-petitions a Waste of Time?. BBC, sekcja UK Politics, 30 October 2015, Pobrane z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-34476264.
 • Conservative Party, (2010). Invitation to Join the Government of Britain, Conservative Party 2010 Manifesto. Pobrane z: http://conservativehome.blogs.com/files/conse­rvative-manifesto-2010.pdf.
 • (2006). Strong and Prosperous Communities: The Local Government White Paper. Cm 6939-1. London: HMSO.
 • (2011). A plain English Guide to the Localism Act. London: Department for Communities and Local Government.
 • (2017). UK Digital Strategy 2017. Department for Digital, Culture, Media and Sport. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy.
 • (1998). Modern Local Government: in Touch with the People. Cm 4014. London: Department of the Environment, Transport and the Regions.
 • Driver, S., (2009). Fixing Our Broken Society: David Camerons’s Post-Thatcherite Social Policy. W: S. Lee, M. Beech, (red.), The Conservatives under David Cameron: Built to Last?, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, s. 80–96.
 • DTLR, LGA. (2002). e-gov@local: Towards a National Strategy For Local E-Government, London: DTLR.
 • Evans, I., Pykett, B. (2016). Beyond Control: Local Government in the Age of Participa­tion.
 • Grodzka, D. (2009). E-demokracja. Biuro analiz sejmowych nr 14(61).
 • Kearns, I., Bend, J., Stern, B. (2002). E-participation in Local Government. London: Institute for Public Policy Research.
 • Leach, S. (2006). The Changing Role of Local Politics in Britain. Bristol: The Policy Press.
 • Leach, S., Wingfield, M. (2000). Public Participation and the Democratic Renewal Agenda: Prioritisation or Marginalisation. W: L. Pratchett (ed.), Renewing Local democracy? The Modernisation Agenda in British Local Government, (s. 46–59). London: Frank Cass.
 • (2014). Transforming Local Public Services: Using Technology and Digital Tools and Approaches. Local Government Association.
 • Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (c. 20).
 • Local Gov (2017). Strona internetowa: https://www.localgov.co.uk/.
 • Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (c. 28).
 • Localism Act 2011 (c. 20).
 • Marczewska-Rytko, M. (2010). Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji. W: M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, (red.) Demokracja bezpośrednia.  Wymiar globalny i lokalny (s. 13–28). red. M. Marczew­ska-Rytko, A. K. Piasecki, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Megele, C. (2012). How to Move from Local E-government to Collaborative E-governance, The Guardian, Tuesday 8 May 2012. Pobrane z: https://www.theguardian.com/local­-government-network/2012/may/08/local-government-e-citizenship.
 • Musiał-Karg, M. (2010). Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji? Przegląd Politologiczny, 1(2010), 123–134.
 • National Audit Office. (2002), Government on the Web II, Report by the Comptroller and Auditor General. National Audit Office. London: The Stationery Office.
 • ODPM (2002). National Local e-Government Strategy. Office of the Deputy Prime Minister London: HMSO.
 • Parlament Europejski (2017), E-demokracja w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania. Parlament Europejski. Aktualności. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170224STO63943/e-demokracja-w-unii-europejskiej­-szanse-i-wyzwania.
 • Porębski, L. (2012). Lokalny wymiar elektronicznej demokracji. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Porębski, L. (2013). Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elek­troniczną demokracją. W: M. Marczewska-Rytko (red.), Demokracja elektroniczna.  Kontrowersje i dylematy (s. 13–31). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Stoker, G. (1996). Redefining Local democracy. W: L. Pratchett, D. Wilson (red.), Local Democracy and Local Government (s. 188–209). Basingstoke: Macmillan Press LTD.
 • Stoker, G., (2003). Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Szynol, A. (2012). Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce. Dziennikarstwo i media, 3, 105–120.
 • Tongue, J. (2010). Response, W: Griffiths S., Hickson K., (red.), British Party Politics and ideology After New Labour (s. 34–35), Palgrave Macmilllan 2010.
 • Walczuk, K., Bożek, M., (2016). Demokracja partycypacyjna w samorządzie terytorial­nym de lege lata i de lege ferenda. W: K. Popik, B. Szmulik, M. Mazuryk, (red.), 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce (s. 183–209). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 • Weerakkody, V., Choudrie, J. (2005). Exploring E-Government in the UK: Challenges, Issues and Complexities. Journal of Information Science and Technology, 2(2), 25–45.
 • Widdicombe, D. (1986). The Conduct of Local Authority Business: Report of the Commit­tee of Inquiry into the Conduct of Local Authority Business. Cmnd. : 9797. London: Stationery Office Books.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart