<}meta name="citation_author" content="Grzyb, Tomasz" {/> <}meta name="citation_author" content="Gendźwiłł, Adam" {/>

Author: Tomasz Grzyb
Institution: Uniwersytet Warszawski
Author: Adam Gendźwiłł
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 95-115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.06
PDF: apsp/61/apsp6106.pdf

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwo wyników wyborów do sejmików województw i następujących po nich wyborów do Sejmu RP. Trzy nakładające się na siebie cykle wyborcze w latach 2006–2015 pozwalają na bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjonalizacji regionalnych systemów politycznych. Po przedyskutowaniu różnych czynników, kształtujących odmienność wyników wyborów różnych szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury na temat nacjonalizacji systemów partyjnych. Omawiają również konstrukcję wskaźnika niepodobieństwa, używanego do badania nacjonalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności wyników wyborów różnych szczebli. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce głosowania w wyborach regionalnych stawały się coraz bardziej odmienne od wzorców głosowania w wyborach do Sejmu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wyników wyborów pozostają różnice w poparciu najbardziej stabilnych partii politycznych występujących na obu arenach rywalizacji.

DO REGIONAL ELECTIONS’ RESULTS APPROXIMATE TO THE PARLIAMENTARY ELECTIONS’ ONES? ON THE NATIONALIZATION OF REGIONAL POLITICAL SYSTEMS IN POLAND

The article aims to answer the question concerning the similarity of the electoral results between regional election and subsequent parliamentary (Sejm) election in Poland. Three consecutive electoral cycles from 2006 to 2015 allow assessing systematically the scale of nationalization of regional political systems. After discussing the factors influencing the differences between the elections held at different tiers of government, the authors review the literature describing the nationalization of party systems and discuss the construction of the dissimilarity index used in the studies of party systems’ nationalization. They propose a simple decomposition of dissimilarity index, which allows indicating the factors affecting the differences in electoral outcomes at different tiers. The analysis demonstrates that during the last decade the patterns of voting in regional elections have become more distinct from the patterns of voting in parliamentary elections. The main factor affecting the differences in the electoral outcomes at various tiers is the difference in the level of support for the established parties, competing in both (national and regional) electoral races.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bochsler, D.(2010).The Nationalisation of Post-Communist Party Systems.Europe­-Asia Studies, 62, 807–821.DOI: 10.1080/09668136.2010.481387.
 • Caramani, D.(2005).The Formation of National Party Systems in Europe: A Compa­rative-Historical Analysis.Scandinavian Political Studies, 28, 295–322.
 • (2014).Ranga wyborów i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli.Komunikat z badań nr 148/2014.Oprac.A.Gendźwiłł.
 • Chhibber, P., Kollman, K.(2004).The Formation of National Party Systems: Federalism and Party Competition in Canada, Great Britain, India and the United States.Prin­ceton: Princeton University Press.
 • Ennser-Jedenastik, L., Hansen, M.E.(2013).The Contingent Nature of Local Party System Nationalisation: The Case of Austria 1985–2009.Local Government Studies, 39, 777–791.DOI: 10.1080/03003930.2012.675328.
 • Flis, J.(2014).Złudzenia wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wybo­rach do sejmu i senatu.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gagatek, W., Kotnarowski, M.(2017).Poland: Nationalization Despite Fear of Regionalization.W: A.Schakel (red.), Regional and National Elections in Eastern Europe. Territoriality of the Vote in Ten Countries (129–153).Houndsmills: Palgrave Macmillan.DOI: 10.1057/978-1-137-51787-6_6.
 • Gendźwiłł, A., Cześnik, M., Flis, J., Haman, J., Materska-Sosnowska, A., Michalak, B., Pietrzyk, P., Zbieranek, J.(2016).Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014.Warszawa: Fundacja im.Stefana Batorego.
 • Gendźwiłł, A., Żółtak, T.(2014).It Is All About Dissimilarity: Party System Characteri­stics and Their Proper Measurement.Paper presented at the 72nd Annual Conference of Midwest Political Science Association.Pobrany z: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/58500.
 • Golosov, G.V.(2016).Factors of Party System Nationalization.International Political Science Review, 37, 246–260.DOI: 10.1177/0192512114552864.
 • Harbers, I.(2010).Decentralisation and the Development of Nationalized Party Sys­tems in New Democracies: Evidence From Latin America.Comparative Political Studies, 43, 606–627.DOI: 10.1177/0010414008330285.
 • Jankowski, M.(2016).Voting for Locals: Voters’ Information Processing Strategies in Open-List PR Systems.Electoral Studies, 43, 72–84.DOI: 10.1016/j.elect­stud.2016.06.0050261-3794.
 • Jeffery, C., Hough, D.(2003).Regional Elections in Multi-Level Systems.European Urban and Regional Studies, 10, 99–212.DOI: 10.1177/09697764030103002.
 • Jones, M., Mainwaring, S.(2003).The Nationalisation of Parties and Party Systems: An Empirical Measure and an Application to the Americas.Party Politics, 9, 139–166.DOI: 10.1177/13540688030092002.
 • Jurado, I, (2014).Party System Nationalisation and Social Spending.European Journal of Political Research, 53, 288–307.DOI: 10.1111/1475-6765.12035.
 • Kjaer, U., Elklit, J.(2010).Local Party System Nationalisation.Does Municipal Size Mat­ters? Local Government Studies, 36, 425–444.DOI: 10.1080/03003931003730451.
 • Knack, S., Kropf, M.(2003).Voided Ballots in the 1996 Presidential Election: A County Level Analysis.Journal of Politics, 65, 881–897.DOI: 10.1111/1468-2508.00217.
 • Lyons, P.(2010).Party System Nationalisation and Non-uniform Vote Switching.Evidence from the Czech Republic.Czech Sociological Review, 3, 375–399.DOI: 10.2307/41132864.
 • Powell, E.N., Tucker, J.(2014).Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist Countries: New Data, New Results and New Approaches.British Journal of Political Science, 44, 123–147.DOI: 10.1017/S0007123412000531.
 • Put, G.(2016).Determinants of Geographical Representation on Candidate Lists in Flexible-List Systems: Lessons from the Belgian Case.Politics, 36, 180–196.DOI: 10.1111/1467-9256.12089.
 • Schakel, A.H.(2013a).Congruence Between Regional and National Elections.Compa­rative Political Studies, 46, 631–662.DOI: 10.1177/0010414011424112.
 • Schakel, A.H.(2013b).Nationalisation of Multilevel Party Systems: A Conceptual and Empirical Analysis.European Journal of Political Research, 52, 212–236.DOI: 10.1111/j.1475-6765.2012.02067.x.
 • Schakel, A.H., Dandoy, R.(2013).Introduction: Territoriality of the Vote: A Framework for Analysis.W: R.Dandoy, A.H.Schakel (red.).Regional and National Elections in Western Europe. Territoriality of the Vote in Thirteen Countries (1–26).Hound­smills: Palgrave Macmillan.
 • Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Łukomska, J., Kurniewicz, A.(2016).Rozmiar gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów.Warszawa: Wyd.Naukowe Scholar.
 • Thorlakson, L.(2007).An Institutional Explanation of Party System Congruence: Evidence from Six Federations.European Journal of Political Research, 46, 69–95.DOI: 10.1111/j.1475-6765.2006.00647.x.
 • Tiemann, G.(2012).The Nationalisation of Political Parties and Party Systems in Post-Communist Eastern Europe.Communist and Post-Communist Studies, 45, 77–89.DOI:10.1016/j.postcomstud.2012.02.009.

{}

{}

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart