Author: Robert Radek
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 22-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.02
PDF: apsp/63/apsp6302.pdf

One of the scientifically interesting questions is explaining the functioning and effectiveness of the minority government. An analysis of Polish governments (1989–2007) finds mixed support for the importance of parliamentary procedural mechanisms. Yet an analysis of the Polish government after the collapse of communism reveals that a governing party with a central position in the party system can indeed shift alliances and maintain quite effective governance. Additionally, the evidence indicates that minority governments may also rely on alliances across parliament deputies who want prolong the term of office as long as possible. The article concentrates also on duration and legislative effectiveness of Polish minority cabinets.

RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY I POLITYKA LEGISLACYJNA W POLSCE W LATACH 1989–2007

Jednym z interesujących naukowo pytań jest wyjaśnienie funkcjonowania i efektywności rządów mniejszościowych. Analiza polskich rządów w latach 1989–2007 potwierdza wpływ parlamentarnych mechanizmów i procedur w tym względzie. Analiza funkcjonowania polskich gabinetów rządowych po upadku komunizmu pokazuje, że partia rządząca z centralną pozycją w systemie partyjnym może faktycznie zmienić sojusze i utrzymać całkiem skuteczne rządy. Dodatkowo wiele wskazuje na to, że rządy mniejszościowe mogą również polegać na sojuszach między posłami do parlamentu, którzy chcą jak najdłużej przedłużyć kadencję. Artykuł koncentruje się także na długości funkcjonowania i skuteczności legislacyjnej polskich gabinetów mniejszościowych.

BIBLIOGRAFIA:

 • Dudzińska, A.(2015).System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Field, B.N.(2014).Minority Parliamentary Government and Multilevel Politics: Spain’s System of Mutual Back Scratching.Comparative Politics, 46(3), 293–312.
 • Field, B.N.(2016).Why Minority Governments Work: Multilevel Territorial Politics in Spain.New York: Palgrave Macmillan.
 • Gallagher, M., Laver, M., & Mair, P.(2006).Representative Government in Modern Europe.Boston: McGraw Hill.
 • Lijphart, A.(1999).Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries.New Haven and London: Yale University Press.
 • Mistygacz, M.(2012a).Rola rządu w procesie ustawodawczym (w systemie parlamen­tarnym).In: T.Mołdawa, J.Szymanek, & M.Mistygacz (eds.).Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka (pp.282–295).Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Mistygacz, M.(2012b).Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce.Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Patyra, S.(2011).Wpływ Rady Ministrów na proces ustawodawczy w kontekście rac­jonalizacji systemu rządów.In: B.Paździor, & M.Szmulik (eds.).Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego (pp.117–139).Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Radek, R.(2009).Rola i pozycja Rady Ministrów w okresie transformacji ustrojowej w Polsce – model konstytucyjny i praktyka polityczna.In: R.Glajcar, & W.Wojtasik (eds.).Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu (pp.207–227).Katowice: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
 • Rose, R.(1974).The Problem of Party Government.London: Palgrave Macmillan.
 • Sartori, G.(1976).Parties and Party Systems: A Framework for Analysis.Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strøm, K.(1990).Minority Government and Majority Rule.Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strona internetowa Premiera (2019).Retrieved from: www.premier.gov.pl.
 • Strona internetowa Sejmu (2019).Retrieved from: www.sejm.gov.pl.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart