Author: Wojciech Peszyński
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 34-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.03
PDF: apsp/63/apsp6303.pdf

The aim of this article is to assess the susceptibility of chosen components of Polish political system on centralized personalization of the election to the Sejm. The method applied in this process is the qualitative-quantitative content analysis. The construction of the tool that could objectively measure this influence in any democratic country poses an extremely difficult task. For this reason, the author proposed his own catalog of variables, based on the criterion of the relevance of their impact on the process of personalization. This list includes the following determinants: the position of Prime Minister, the electoral system, competencies and the manner of creating the position of the President, the financing of political parties and the role of the mass media. Out of the above-mentioned variables, especially the Prime Minister’s competences and the election system are the key factors that influence the level of centralized personalization, due to which they were graded higher in the assessment of susceptibility.

SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA PERSONALIZACJI SCENTRALIZOWANEJ KAMPANII WYBORCZYCH DO SEJMU RP

Celem artykułu jest ocena podatności wybranych komponentów polskiego systemu politycznego na personalizację scentralizowaną wyborów do Sejmu. Metodą zastosowaną w tym procesie badawczym jest ilościowo-jakościowa analiza treści. Stworzenie narzędzia, dzięki któremu można byłoby obiektywie zmierzyć ten wpływ w każdym państwie demokratycznym, jest zadaniem niezwykle trudnym. Dlatego też autor zaproponował katalog zmiennych, w których doborze bazował na kryterium istotności ich wpływu na proces personalizacji. Na tej liście znalazły się następujące determinanty: pozycja premiera, system wyborczy, kompetencje i sposób kreowania stanowiska prezydenta RP, finansowanie partii politycznych, reklama wyborcza oraz rola mass mediów. Spośród wymienionych zmiennych kompetencje premiera oraz system wyborczy w sposób kluczowy oddziałują na poziom personalizacji scentralizowanej, co przełożyło się na nadanie tym czynnikom większej rangi w ocenie podatności.

BIBLIOGRAFIA:

 • Act of 27 June 1997 on Political Parties (1997).Retrieved from: http://www.partylaw.leidenuniv.nl/party-law/4e4ab093-1c40-4702-94ff-08e084e5412d.pdf.
 • Basic Law for the Federal Republic of Germany of 23 May 1949 (1949).Retrieved from: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf.
 • Balmas, M., Rahat, G., Sheafer, T., & Shenhav, S.(2014).Two Routes to Personalized Politics: Centralized and Decentralized Personalization.Party Politics, 20(1), 37–51.DOI: 10.1177/1354068811436037.
 • Brettschneider, F.(2002).Spitzenkandidaten und Wahlerfolg. Personalisierung – Kom­petenz – Parteien. Ein internationaler Vergleich.Wiesbaden: Westdeutcher Verlag.
 • Broadcasting Act, 29 December 1992 (1992).In: Journal of Laws, 7(34).
 • Curtice, J., & Hunjan, S.(2011).Elections as Beauty Contests: Do the Rules Mat­ter? In: K.Aarts, A.Blais, & H.Schmitt (eds.).Political Leaders and Democratic Elections (pp.91–107).Oxford: Oxford University Press.DOI: 10.1093/acprof:os obl/9780199259007.003.0006.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 20 May 2009 (2009).Sygn.Akt kpt 2/08.Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20 090320478/O/M20090478.pdf.
 • Dowding, K.(2013).The Prime Ministerialisation of the British Prime Minister.Par­liamentary Affairs, 66(3), 617–635.DOI: 10.1093/pa/gss007.
 • Downey, J., & Stanyer, J.(2010).Comparative Media Analysis: Why Some Fuzzy Thinking Might Help.Applying Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis to the Personalization of Mediated Political Communication.European Journal of Communication, 25(4), 331–347.DOI: 10.1177/0267323110384256.
 • Election Code, 5 January 2011 (2011).In: Journal of Laws, 21(112).
 • Glajcar, R.(2015).Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej.Katowice: UŚ.
 • Holmberg, S., & Oscarsson, H.(2011).Party Leader Effects on the Vote.In: K.Aarts, A.Blais, & H.Schmitt (eds.).Political Leaders and Democratic Elections (pp.35–51).Oxford: University Press.DOI: 10.1093/acprof:osobl/9780199259007.003.0003.
 • Holtz-Bacha, C.(2017).Regulation of Electoral Advertising in Europe.In: C.Holtz- Bacha, E.Novelli, & K.Rafter (eds.).Political Advertising in the 2014 European Parliament Elections (pp.27–37).London: Palgrave McMilan.
 • Information of the National Broadcasting Council (2011).Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisję płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku.Retrieved from: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/wybory/2011_wybory_parla­mentarne.pdf.
 • Information of the National Broadcasting Council (2015).Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisję płatnych audycji wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku.Retrieved from: http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2181,wybory-parlamentarne-2015--koszty-reklam.html.
 • Judgment of the Constitutional Tribunal of 20 July 2011 (2011).Sygn.Akt K 9/11.Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490889/O/D20110889.pdf.
 • Klepka, R.(2018).Medialna walka o dobrą zmianę. Obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach.Kraków: Libron.
 • Lijphart A.(1994).Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945–1990.Oxford: Oxford University Press.
 • Matyja, R.(2013).Rywalizacja polityczna w Polsce.Kraków–Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Matyja, R.(2018).Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej.Kraków: Karakter.
 • Mazur, M.(2014).Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborc­zych w Polsce w latach 1993–2011.Katowice: UŚ.
 • Mazur, M.(2017).Personalizacja kampanii wyborczej. Przypadek polskich wyborów parlamentarnych w 2015 roku.In: M.Kolczyński (ed.).Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy.Vol.1 (pp.201–223).Katowice: UŚ.
 • Nohlen, D.(2004).Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych.Warszawa: Scholar.
 • Poguntke, T., & Webb, P.(2005).The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies.Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Rahat, G., & Sheafer, T.(2007).The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003.Political Communication, 24(1), 65–80.DOI: 10.1080/10584600601128739.
 • Report of the National Broadcasting Council (2015).Monitoring wyborczy telewiz­yjnych serwisów informacyjnych: Wybory do Parlamentu RP 2015.Retrieved from: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/wybory-2015/monitoring-wyborczy-telewizyjnych-serwisow-informacyjnych.-wybory-do-parlamentu-rp-2015.pdf.
 • Report of the Stefan Batory Foundation (2011).Raport Fundacji im. Stefana Batorego z monitoringu głównych serwisów informacyjnych TVP oraz stacji komercyjnych w czasie kampanii wyborczej do parlamentu 2011 roku.Retrieved from: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Raport%20koncowy01.12.2011.pdf.
 • Skotnicki, K.(2016).Finansowanie partii politycznych w Polsce.Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 12, 75–92.DOI: 10.12775/TSP-W.2016.005.
 • The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (1997).In: Journal of Laws, 76(483).
 • The Electoral Law Act to the Sejm of the Republic of Poland and the Senate of the Republic of Poland of 23 April 2001 (2001).In: Journal of Laws, 46(499).
 • Wojtasik, W.(2012).Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka.Katowice: UŚ.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart