Author: Maciej Marmola
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 50-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.04
PDF: apsp/63/apsp6304.pdf

The aim of the presented analysis is to identify factors correlated with the proportion of seats obtained by new political parties in party systems of Central and Eastern European countries. The study provides an original approach to success of new parties, offering factors divided into in four groups (political, social, institutional and economic factors). The study results confirmed that a higher proportion of seats obtained by new parties in the investigated area correlated with lower trust in the European Union, lower institutional trust (index based on trust in the parliament, government and political parties), poorer evaluations of the future of the country (illustrated with the prospective voting variable), lower income inequalities in the society (illustrated with the Gini coefficient value), and a higher effective number of parties. No significant relationships were observed in the case of institutional factors (including the electoral system).

NOWE PARTIE W SYSTEMACH PARTYJNYCH PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ: CZYNNIKI WYBORCZEGO SUKCESU

Prezentowana analiza ma na celu zidentyfikowanie czynników wykazujących związek z odsetkiem mandatów dla nowych partii politycznych w warunkach systemów partyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej. W trakcie badań zaproponowano autorskie zestawienie czynników mogących współwystępować z wyższym wynikiem mandatowym nowych partii, skategoryzowanych w obrębie czterech grup (czynników politycznych, społecznych, instytucjonalnych oraz ekonomicznych). Uzyskane rezultaty potwierdziły, że wyższy odsetek mandatów zdobytych przez nowe ugrupowania na badanym obszarze współwystępował z niższym poziomem zaufania do Unii Europejskiej, niższym zaufaniem instytucjonalnym (wskaźnik stworzony na podstawie zaufania do parlamentu, rządu oraz partii politycznych), gorszymi ocenami co do przyszłości państwa (zobrazowanymi zmienną prospective voting), mniejszym rozwarstwieniem dochodowym społeczeństwa (ukazanym wartością współczynnika Giniego) oraz wyższą efektywną liczbą partii. Brak istotnych statystycznie związków odnotowano natomiast w przypadku czynników instytucjonalnych (w tym systemu wyborczego).

BIBLIOGRAFIA:

 • Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W., Kurlat, S., & Wacziarg, R.(2003).Fractionali­zation.Journal of Economic Growth, 8(2), 155–194.DOI: 10.1023/A:1024471506938.
 • Bakke, E., & Sitter, N.(2005).Patterns of Stability: Party Competition and Strategy in Central Europe since 1989.Party Politics, 11(2), 243–263.DOI: 10.1177/1354068805049779.
 • Bolin, N.(2007).New Party Entrance – Analyzing the Impact of Political Institutions.Umeå Working Papers in Political Science, 2, 1–20.Retrieved from: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:562465/FULLTEXT01.pdf.
 • Buttolph Johnson, J., Reynolds, H.T., & Mycoff, J.D.(2015).Political Science Research Methods (8th ).Washington, DC: CQ Press.
 • Dalton, R.J.(2008).The Quantity and the Quality of Party Systems: Party System Polari­zation, Its Measurement, and Its Consequences.Comparative Political Studies, 41(7), 899–920.DOI: 10.1177/0010414008315860.
 • Eurobarometer (2019).Retrieved from: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publi­copinion/index.cfm/Chart/index [access date: 24.01.2019].
 • Gallagher, M.(2018).Election Indices Data Set.Retrieved from: http://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/index.php [access date: 25.12.2018].
 • Gallagher, M., Laver, M., & Mair, P.(2001).Representative Government in Modern Europe: Institutions, Parties and Governments (3rd ).New York: McGraw–Hill.
 • Hanley, S., & Sikk, A.(2012).The Angry Mainstream: Eastern Europe’s Emerging ‘Cen­trist Populists’. Euroscope. Newsletter of the Sussex European Institute, 48, 52–54.Retrieved from: http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/03/Dia1.pdf.
 • Harmel, R., & Robertson, J.D.(1985).Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis.International Political Science Review, 6(4), 501–523.DOI: 10.1177/019251218500600408.
 • Hloušek, V., & Kopeček, L.(2017).Entrepreneurial Parties: A Basic Conceptual Frame­work.Politologický časopis/Czech Journal of Political Science, 24(2), 83–91.DOI: 10.5817/PC2017–2-83.
 • Hug, S.(2000).Studying the Electoral Success of New Political Parties: A Methodologi­cal Note.Party Politics, 6(2), 187–197.DOI: 10.1177/1354068800006002004.
 • Hug, S.(2001).Altering Party Systems: Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western Democracies.Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Ignazi, P.(1996).The Crisis of Parties and the Rise of New Political Parties.Party Politics, 2(4), 549–566.DOI: 10.1177/1354068896002004007.
 • Krouwel, A., & Lucardie, P.(2008).Waiting in the Wings: New Parties in the Netherlands.Acta Politica, 43(2–3), 278–307.DOI: 10.1057/ap.2008.9.
 • Lago, I., & Martínez, F.(2011).Why New Parties? Party Politics, 17(1), 3–20.DOI: 10.1177/1354068809346077.
 • Lucardie, P.(2000).Prophets, Purifiers and Prolocutors: Towards a Theory on the Emergence of New Parties.Party Politics, 6(2), 175–185.DOI: 10.1177/13540 68800006002003.
 • Mainwaring, S., & Zoco, E.(2007).Political Sequences and the Stabilization of Interparty Competition: Electoral Volatility in Old and New Democracies.Party Politics, 13(2), 155–178.DOI: 10.1177/1354068807073852.
 • Mair, P.(1999).New Political Parties in Established Party Systems: How Successful Are They? In: E.Beukel, K.K.Klausen, & P.E.Mouritzen (eds.).Elites, Parties and Democracy: Festschrift for Professor Mogens N. Pedersen (pp.207–224).Odense: Odense University Press.
 • Marmola, M.(2014).Nowe partie w systemie partyjnym – specyfika Polski.Polityka i Społeczeństwo, 12, 83–92.
 • Marmola, M.(2015).Homogeniczność społeczeństwa a poparcie dla nowych partii w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.Pisma Humanistyczne, 13, 183–198.
 • Marmola, M.(2017a).Nowe partie polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji z perspektywy geografii wyborczej.Political Preferences, 17, 57–72.DOI: 10.6084/ m9.figshare.5708320.
 • Marmola, M.(2017b).Nowe partie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w poszukiwaniu czynników sukcesu wyborczego.In: M.Kolczyński (ed.).Polskie wybory 2014–2015: kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – kon­sekwencje polityczne.Vol.2 (pp.330–345).Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sikk, A.(2005).How Unstable? Volatility and the Genuinely New Parties in Eastern Europe.European Journal of Political Research, 44(3), 391–412.DOI: 10.1111/j.1475– 6765.2005.00232.x.
 • Sikk, A.(2012).Newness as a Winning Formula for New Political Parties.Party Politics, 18(4), 465–486.DOI: 10.1177/1354068810389631.
 • Sobolewska-Myślik, K., & Kosowska-Gąstoł, B.(2017).“Partie politycznych przedsiębiorców” – nowy model partii? Polskie Studia Politologiczne, 55, 108–129.DOI: 10.15804/athena.2017.55.06.
 • Tavits, M.(2006).Party System Change: Testing a Model of New Party Entry.Party Politics, 12(1), 99–119.DOI: 10.1177/1354068806059346.
 • Tavits, M.(2008).Party Systems in the Making: The Emergence and Success of New Parties in New Democracies.British Journal of Political Science, 38(1), 113–133.DOI: 10.1017/S0007123408000069.
 • Willey, J.(1998).Institutional Arrangements and the Success of New Parties in Old Democracies.Political Studies, 46(3), 651–668.DOI: 10.1111/1467–9248.00159.
 • Wojtasik, W.(2014).Nowa partia w systemie partyjnym: przykład Ruchu Palikota.In: D.Plecka (ed.).Demokracja w Polsce po 2007 roku (pp.109–123).Katowice: Towarzystwo Inicjatyw Naukowych w Katowicach.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart