Author: Magdalena Wrzalik
Institution: Jan Długosz University in Częstochowa
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 66-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.05
PDF: apsp/63/apsp6305.pdf

The subject of the analysis in the article is a new auxiliary apparatus – the corps of electoral officials. Implemented by the Act of 11 January 2018 on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of selecting, operating and controlling certain public bodies, amendment of the Act of 5 January 2011 – the Electoral Code, introduces this institution. The experience of the local government elections held on October 21, 2018 allows for an initial assessment of the introduced code regulation regarding the new apparatus – the electoral corps. The use of this institution, as a kind of novelty, also allows for the formulation of many detailed proposals of recommendations aimed at eliminating or minimizing the problems and irregularities in the operation of this apparatus, which is the purpose of this scientific article.

KORPUS URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH – NOWY APARAT WYBORCZY

Przedmiotem analizy przedstawionej w artykule jest nowy aparat pomocniczy – korpus urzędników wyborczych. Dokonana ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nowelizacja ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wprowadza tę instytucję. Doświadczenia z przeprowadzonych 21 października 2018 roku wyborów samorządowych w Polsce pozwalają na wstępną ocenę wprowadzonej regulacji kodeksowej dotyczącej nowego aparatu – korpusu urzędników wyborczych. Zastosowanie tej instytucji, jako swego rodzaju novum, pozwala również na sformułowanie wielu szczegółowych propozycji rekomendacji mających na celu wyeliminowanie bądź zminimalizowanie dostrzeżonych problemów i nieprawidłowości w działaniu pracy tego aparatu, co stanowi cel tego artykułu naukowego.

BIBLIOGRAFIA:

 • Czaplicki, K., Dauter, B., Jaworski, S.J., Kisielewicz, A.Sz., Rymarz, F., & Zbieranek, J.(eds.).(2018).Kodeks wyborczy. Komentarz (2nd ).Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • U.[Journal of Laws] of 2016, item 902, as amended – Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r., poz.902 ze zm.).
 • U.[Journal of Laws] of 2017, item 2142, as amended – Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r.o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.z 2017 r., poz.2142 ze zm.).
 • U.[Journal of Laws] of 2018, item 130 – Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.z 2018 r., poz.130).
 • U.[Journal of Laws] of 2018, items 754, 1000, and 1349 – Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.– Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r., poz.754, 1000 i 1349).
 • U.[Journal of Laws] of 2018, item 994 – Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r., poz.994).
 • Haman, J.(2018).Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji.Warszawa: Fun­dacja im.Stefana Batorego.Retrieved from: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/ObserwujemyWybory/Wybory%20samorzadowe%202018%20Raport%20z%20badania.pdf.
 • National Electoral Commission Resolution of August 13, 2018, on the Determination of the Number, Procedure and Conditions for the Appointment of Electoral Offi­cials – Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.Retrieved from: https://pkw.gov.pl/pliki_mce/useruploads0/files/uchwa%C5%82a_w_sprawie_liczby_urz%C4%99dnik%C3%B3w_wyborczych3.pdf.
 • Rudziński, L.(2018).Wybory samorządowe 2018: PKW ma problem. Urzędnicy nie garną się do obsługi wyborów.Retrieved from: https://polskatimes.pl/wybory-samorza­dowe-2018-pkw-ma-problem-urzednicy-nie-garna-sie-do-obslugi-wyborow/ar/13107979.
 • Skotnicki, K.(2016).Najistotniejsze zmiany w polskim prawie wyborczym w ostatnim ćwierćwieczu.In: W.Hermeliński, & B.Tokaj (eds.).25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016).Vol.I (pp.55–65). War­szawa: Krajowe Biuro Wyborcze.
 • Sokala, A.(2010).Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim.Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji I.
 • Śliwińska, J., & Jaworski, L.(2018).Chcesz zostać urzędnikiem wyborczym? Zobacz, ile zarobisz i jakie będziesz miał obowiązki.pl.Retrieved from: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1160260,obowiazki-i-wynagrodzenie-urzednika-wyborczego.html.
 • Zbieranek, J.(2018).Zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone w styczniu 2018 r.– wybrane problemy.In: E.Żelaska-Makowska, B.Przywora, K.Mucha, M.Wrzalik, (eds.).Aktualne problemy prawa wyborczego.Vol.2 (pp.39–59).Częstochowa: Wydawnictwo im.Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.Jana Długosza w Częstochowie.
 • Żółciak, T.(2018).Szefowa KBW o wyborach samorządowych: Samorządy nie uchylą się od wykonania zadania.pl.Retrieved from: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1192695,szefowa-kbw-o-wspolpracy-z-samorzadami-przy-wyborach.html.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart