Author: Kinga Machowicz
Institution: The John Paul II Catholic University of Lublin
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 97-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.06
PDF: apsp/64/apsp6406.pdf

Works of art often refer to privacy or the freedom of conscience and religion. The goal of the study is to contribute to the discussion on resolving conflict situations arising from the way of reception of art and to point out circumstances worth taking into consideration while choosing measures intended to prevent conflicts or at least minimize the effects of conflict situations that have already occurred. That is why it appears indispensable to consider difficulties in defining art-related concepts basing on social science, and to present artistic creation as a form of expression, as well as to analyze the determinants of the freedom of artistic creation as a law-protected interest in the political-legal system in the situation of conflict with other human rights.

KORZYSTANIE Z WOLNOŚCI WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ W KONTEKŚCIE KONIECZNOŚCI POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA (POLSKA PERSPEKTYWA)

Dzieła sztuki często nawiązują do prywatności lub wolności sumienia i religii. Celem opracowania jest przyczynienie się do rozwoju dyskusji na temat rozwiązywania konfliktowych sytuacji wynikających ze sposobu odbioru sztuki oraz wskazanie okoliczności wartych uwzględnienia podczas wyboru działań mających zapobiegać konfliktom lub przynajmniej minimalizować skutki już zaistniałych sytuacji konfliktowych. Dlatego jako niezbędne jawi się rozważenie trudności w definiowaniu na gruncie nauk społecznych pojęć związanych ze sztuką oraz przedstawienie twórczości artystycznej jako formy wypowiedzi, a także przeprowadzenie analizy uwarunkowań wolności twórczości artystycznej jako dobra chronionego w systemie polityczno- -prawnym w sytuacji konfliktu z innymi prawami człowieka.

BIBLIOGRAFIA:

 • Charter of Fundamental Rights of the European Union, Signed Again in 2007 in Lisbon.Consolidated text: Official Journal of the EU of 7 June 2016, C 202, 389–405.
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U.[Journal of Laws] No.78, item 483 as amended.
 • Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950.Polish Text: Dz.U.[Journal of Laws] of 1993 No.61, item 284 as amended.
 • Bieczyński, M.M.(2011).Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych.Warszawa: Wolters Kluwer – LEX.
 • Białkowski, Ł.(2010).Człowiek pogryzł psa.Uwagi o „wolności twórczej” jako konsek­wencji Kantowskiej figury geniusza.Episteme, 1(10), 139–152.
 • Decision of the Supreme Court of 5 March 2015.II KK 274/14, “OSNKW” 2015, 9(72).
 • Estreicher, K.(1990).Historia sztuki w zarysie.Warszawa–Kraków: PWN.
 • Gienas, K.(2010).Kontrowersyjność sztuki jako problem prawa autorskiego.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, 2(2), 5–19.
 • Hofman, I.(2016).Nowe Dziennikarstwo.Próba rekonstrukcji modelu. Polskie Studia Politologiczne, 49, 67–77.DOI: 10.15804/athena.2016.49.04.
 • Jabłoński, M.(2002).Wolności z art.73 Konstytucji RP.In: B.Banaszak, & A.Preisner (eds.).Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (pp.551–568).Warszawa: C.H.Beck.
 • Kamiński, I.C.(2003).Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Kopaliński, W.(1972).Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Lester, A.(2014).Sztuka dla sztuki – komentarz do orzecznictwa Europejskiego Trybu­nału Praw Człowieka w sprawach z zakresu wolności wypowiedzi artystycznej.In: D.Bychawska-Siniarska, & D.Głowacka (eds.).Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej (pp.76–83).Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Sobczak, J.(2008).Polityka historyczna a wolność ekspresji, twórczości artystycznej i badań naukowych.In: M.Kosman (ed.).Na obrzeżach polityki. Część szósta (pp.49–61).Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Sobczak, J.(2016).Wolność ekspresji artystycznej.Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego.Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 237–293.DOI: 10.14746/cph.2016.69.2.15.
 • Szewc, A.(1997).Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim.Państwo i Prawo, 52(10), 23–31.
 • Tatarkiewicz, W.(1988).Dzieje sześciu pojęć.Warszawa: PWN.
 • Tymiec, R.(2006).Satyra a ochrona czci w polskim prawie cywilnym.In: M.Warciński, & K.Zaradkiewicz (eds.).Wybrane zagadnienia prawa cywilnego (pp.311–370).Warszawa: C.H.Beck.
 • Wilkowski, M.(2015).Historia wynagradzania twórczości.Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.Retrieved from: https://prawokultury.pl/media/entry/attach/MarcinWilkowski_Historia_wynagradzania_tworczosci.pdf.
 • Żarnowska-Grabarz, P.(2017).Pornografia w sztuce a odpowiedzialność karna artystów – uwagi na tle art.202 kodeksu karnego.Palestra, 7–8, 62–69.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart