Author: Rafał Klepka
Institution: Pedagogical University of Cracow
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 155-168
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.09
PDF: apsp/64/apsp6409.pdf

The manner in which the media presents its recipients with political content has a strong impact on knowledge, attitudes, opinions and electoral behavior. The content of the media cannot be a full reflection of political reality, but the way in which the reality presents it may be closer or more distant from the idea of objectivity and neutrality. The category describing the scale of deviation from the idea of a balanced presentation of content is the media political bias. The aim of this article is to present this concept and determine the specific features of media political bias, its main determinants, elements of the media which make us deal with biased content, and the relationship between the concept of media political bias and other selected theoretical concepts regarding media.

MEDIALNA STRONNICZOŚĆ POLITYCZNA: W POSZUKIWANIU KONCEPTUALIZACJI

Sposób, w jaki media prezentują swoim odbiorcom treści o charakterze politycznym, ma silny wpływ na wiedzę, postawy, opinie oraz zachowania wyborcze. Zawartość mediów nie może stanowić pełnego odzwierciedlenia rzeczywistości politycznej, jednak sposób, w jaki rzeczywistość tę prezentuje, może być bliższy lub dalszy od idei obiektywizmu i neutralności. Kategorią opisującą skalę odchylenia od idei zbalansowanej prezentacji treści jest medialna stronniczość polityczna. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tej koncepcji oraz określenie specyficznych cech medialnej stronniczości politycznej, jej głównych uwarunkowań, elementów przekazu medialnego, które sprawiają, że mamy do czynienia z treścią o charakterze stronniczym, a także związku między koncepcją medialnej stronniczości politycznej a innymi wybranymi koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi mediów.

BIBLIOGRAFIA:

 • Allan, S.(2004).News Culture.New York: Open University Press.
 • Asp, K.(2014).News Media Logic in a New Institutional Perspective.Journalism Studies, 15(3), 256–270.DOI: 10.1080/1461670X.2014.889456.
 • Baran, S.J., & Davis, D.K.(2011).Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future.Boston: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Bennett, W.L.(1990).Toward a Theory of Press-State Relations in the United States.Journal of Communication, 40(2), 103–127.DOI: 10.1111/j.1460-2466.1990.tb02265.x.
 • Curran, J.(2002).Media and Power.London, New York: Routledge.
 • Curran, J.(2011).Media and Democracy.London, New York: Routledge.
 • Cushion, S., & Thomas, R.(2017).From Quantitative Precision to Qualitative Judgements: Professional Perspectives about the Impartiality of Television News During the 2015 UK General Election.Journalism, 20(3), 392–409.DOI: 10.1177/1464884916685909.
 • D’Alessio, D., & Allen, M.(2000).Media Bias in Presidential Elections: A Meta-Anal­ysis.Journal of Communication, 50(4), 133–156.DOI: 10.1111/j.1460-2466.2000.tb02866.x.
 • Dobek-Ostrowska, B.(2011).Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Donsbach, W., & Patterson, T.E.(2004).Political News Journalists: Partisanship, Profes­sionalism, and Political Roles in Five Countries.In: F.Esser, & B.Pfetsch (eds.).Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges (pp.251–270).Cambridge: Cambridge University Press.
 • Entman, R.M.(1993).Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.Journal of Communication, 43(4), 51–58.DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.
 • Entman, R.M.(2010).Media Framing Biases and Political Power: Explain­ing Slant in News of Campaign 2008.Journalism, 11(4), 389–408.DOI: 10.1177/1464884910367587.
 • Eraslan, H., & Ozerturk, S.(2017).Information Gatekeeping and Media Bias.Presented at the Rochester, NY.Retrieved from: http://eaf.ku.edu.tr/sites/eaf.ku.edu.tr/files/erf_wp_1808.pdf.
 • Fleischer, M.(2005).Media w perspektywie konstruktywizmu.2K – Kultura i Komu­nikacja, 1–2, 10–33.
 • Fleischer, M.(2007).Zarys ogólnej teorii komunikacji.In: G.Habrajska (ed.).Mecha­nizmy perswazji i manipulacji (pp.29–72).Łask: Leksem.
 • Glasgow University Media Group (1976).Bad News.London: Routledge & Kegan Paul.
 • Groseclose, T., & Milyo, J.(2005a).A Measure of Media Bias.The Quarterly Journal of Economics, 120(4), 1191–1237.
 • Groseclose, T., & Milyo, J.(2005b).A Social Science Perspective on Media Bias.Critical Review, 17(3–4), 305–314.DOI: 10.1080/08913810508443641.
 • Guo, W.C., & Lai, F.C.(2014).Media Bias When Advertisers Have Bargaining Power.Journal of Media Economics, 27(3), 120–136.DOI: 10.1080/08997764.2014.931861.
 • Hallin, D.C., & Mancini, P.(2004).Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics.New York: Cambridge University Press.
 • Haselmayer, M., Wagner, M., & Meyer, T.M.(2017).Partisan Bias in Message Selec­tion: Media Gatekeeping of Party Press Releases.Political Communication, 34(3), 367–384.DOI: 10.1080/10584609.2016.1265619.
 • Herman, E.S., & Chomsky, N.(1988).Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media.New York: Pantheon Books.
 • Ho, S.S., Binder, A.R., Becker, A.B., Moy, P., Scheufele, D.A., Brossard, D., & Gunther, A.C.(2011).The Role of Perceptions of Media Bias in General and Issue-Specific Political Participation.Mass Communication and Society, 14(3), 343–374.DOI: 10.1080/15205436.2010.491933.
 • Hopmann, D.N., Van Aelst, P., & Legnante, G.(2012).Political Balance in the News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings.Journalism, 13(2), 240–257.DOI: 10.1177/1464884911427804.
 • Jak, S., Oort, F.J., & Dolan, C.V.(2014).Measurement Bias in Multilevel Data.Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 21(1), 31–39.DOI: 10.1080/10705511.2014.856694.
 • Klepka, R.(2017).Relacjonowanie polityki w „Wiadomościach” TVP1 po wyborach parlamentarnych w 2015 roku: obiektywne czy stronnicze? Political Preferences, 17, 155–172.DOI: 10.6084/m9.figshare.5723122.
 • Klepka, R.(2018a).Medialna walka o dobrą zmianę: obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach.Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Klepka, R.(2018b).Obrazy polityki w mediach: podstawowe uwarunkowania.In: R.Klepka (ed.).Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach (pp.9–25).Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.DOI: 10.24917/9788380841079.1.
 • Kolczyński, M.(2007).Strategie komunikowania politycznego.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kolczyński, M.(2017).Stronniczość mediów w bipolarnym środowisku politycznym.Tygodnik „Polityka” w kampaniach wyborczych 2015 roku.Polityka i Społeczeństwo, 15(1), 33–47.DOI: 10.15584/polispol.2017.1.3.
 • Lee, T.T.(2005).The Liberal Media Myth Revisited: An Examination of Factors Influ­encing Perceptions of Media Bias.Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(1), 43–64.DOI: 10.1207/s15506878jobem4901_4.
 • Louw, P.E.(2005).The Media and Political Process.London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.
 • Łódzki, B.(2017).Medialny obraz rzeczywistości.Studia Socialia Cracoviensia, 9(1), 121–136.DOI: 10.15633/ssc.2305.
 • Mayer, W.G.(2005).What Conservative Media? The Unproven Case for Conservative Media Bias.Critical Review, 17(3–4), 315–338.DOI: 10.1080/08913810508443642.
 • McCombs, M., & Reynolds, A.(2009).How the News Shapes Our Civic Agenda.In: J.Bryant & M.B.Oliver (eds.).Media Effects: Advances in Theory and Research (pp.1–16).New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • McQuail, D.(1992).Media Performance: Mass Communication and the Public Interest.London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
 • Michalczyk, S.(2010).Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Michalczyk, S.(2015).Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu.Katowice: Thesaurus Silesia.
 • Nowak-Teter, E.(2017).Rodzaje i przejawy tendencyjności w telewizyjnych programach informacyjnych w Polsce.e-Politikon, 21, 102–135.
 • Puglisi, R., & Snyder, J.M.(2016).Empirical Studies of Media Bias.In: S.P.Anderson, J.Waldfogel, & D.Strömberg (eds.).Handbook of Media Economics, 1B (pp.647–667).Amsterdam: Elsevier.
 • Radek, R.(2013).Obraz kampanii wyborczej do polskiego parlamentu w 2011 roku w prasie prawicowej.Przykład dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Uważam Rze”.In: M.Kolczyński (ed.).Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego (pp.72–92).Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnicwo Gnome.
 • Ruschmann, P.(2006).Media Bias.Philadelphia: Chelsea House Publishers.
 • Shoemaker, P.J., & Vos, T.(2009).Gatekeeping Theory.New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Soroka, S.N.(2016).Gatekeeping and the Negativity Bias.Oxford Research Encyclopedia of Politics.DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.43.
 • Street, J.(2001).Mass Media, Politics and Democracy.Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Toggle, C.A.(1998).The Bias Toward Finding Bias in Television News.Communication Reports, 11(1), 65–72.DOI: 10.1080/08934219809367686.
 • Zawalska, M.(2013).Agenda mediów a ich stronniczość (telewizyjne serwisy infor­macyjne). Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3, 555–568.DOI: 10.12797/Politeja.10.2013.25.32.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart