Author: Magdalena Maksymiuk
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.01
PDF: apsp/66/apsp6601.pdf

Niniejsza praca jest prezentacją drugich izb parlamentu w krajach byłej Jugosławii, jakimi są Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina. Jako jedyne w regionie zdecydowały się one na przyjęcie bikameralnego porządku w ramach władzy ustawodawczej. Pomimo bliskości geograficznej i wspólnej historii ustrojodawcy obu państw postanowili przyjąć znacząco inny, oryginalny kształt porównywanych do siebie ciał ustawodawczych, wyróżniających się na skalę światową. Co więcej, każda z nich została obdarzona różnymi kompetencjami, z czego wynika pozycja wobec pierwszej izby parlamentu, a także pozostałych organów władzy państwowej. Artykuł ten stanowi więc przekrój i pogłębioną charakterystykę polityczno- prawną Izby Narodów Bośni i Hercegowiny oraz Rady Państwa Słowenii, a także zawiera propozycje zmian systemowych.

SECOND CHAMBERS OF PARLIAMENTS OF THE FORMER YUGOSLAVIA

This work presents the second houses of parliaments in the countries of former Yugoslavia, such as Slovenia and Bosnia and Herzegovina. As the only ones in the region, they decided to adopt a bicameral order within the legislative power. Despite the geographical proximity and common history, the legislators of both countries decided to adopt a different, original shape of the bodies compared to each other. It stands out on a global scale. Moreover, each of them was endowed with different competences, which results in their position in relation to the first chamber of parliament as well as to other state organs. This article therefore constitutes a cross-section and in-depth political and legal description of the Chamber of Nations of Bosnia and Herzegovina and the Council of State of Slovenia, and proposes systemic changes.

BIBLIOGRAFIA:

 • Biernat, T. (1978). Nauki polityczne jako dziedzina nauk społecznych. W: J. Wielgosz (red.). Podstawy nauk politycznych. Kraków: Wyd. COM SNP.
 • Konstytucja Bośni i Hercegowiny. (1995). Pobrane z: http://www.ccbh.ba/osnovni-akti/ustav/?title=preambula.
 • Krysieniel, K. (2005). Słowenia. W: M. Barański (red.). Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Ustrój, organy władzy, partie polityczne (wyd. 2. rozszerzone). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Krysieniel, K. (2012). W cieniu Dayton, Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsolidacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Markiewicz, T. (2008). Ewolucja Systemu politycznego Bośni i Hercegowiny. W: P. Czubik (red.). Bałkany u progu zjednoczonej Europy (s. 185–201). Kraków: Instytut Multimedialny.
 • Mansfeldová, Z. (2011). Central European Parliaments over Two Decades – Diminishing Stability? Parliaments in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia, Journal, Issue 2: Post-Communist Parliaments: Change and Stability in the Second Decade. The Journal of Legislative Studies, 17, 128–146.
 • Mikuli, P. ( 2003). Parlament Słowenii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Nystuten, G. (2005). Achieving Peace or Protecting Human Right? Confl ict Between Norms Regarding Ethnic Discrimination in the Dayton Peace Agreement. Leiden: Martinus Nijhoff Pub.
 • Patyra, S. (2002). Republika Słowenii. W: E. Gdulewicz (red.). Ustroje państw współczesnych (s. 221–250). Warszawa: Wydawnictwo UMCS.
 • Pioruńska, M. (2010). Przyczyny rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.
 • Regulamin Izby Narodów: POSLOVNIK DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, Ustava Bosne i Hercegovine, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. (2014) Pobrane z: https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pdf/Poslovnik%20doma%20naroda%20bs.pdf.
 • Rybicki, R. (2012). Podział władz w Słowenii. Wrocław: Wyd. Stefan Matlak.
 • Rycerska, I. (2003). Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg. Kielce: Wyd. Akademia Świętokrzyska.
 • Składowski, K. (2013). System rządów w Republice Chorwacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sokół, W., Grylak, B. (2005). System polityczny Słowenii. W: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.). Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej (s. 507–542). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Stanisławski, W. (2008). Bośnia i Hercegowina. W: R. Sadowski, J. Muś (red.). Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje (s. 42–50). Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Vlaisavlević, U. (2009). Bośnia i Hercegowina: ciągłość etnopolityki w wieku integracji europejskiej. W: M. Ebertowski (red.). Rok 1989 – 20 lat później: kraje postkomunistyczne a integracja europejska (s. 161–186). Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bölla.
 • Wiatr, J.J. (1998). Słowenia: przykład udanej transformacji. Warszawa: Fund. im. Kazimierza Kelles-Krauza.
 • Winczorek, P. (tłum.). (2009). Konstytucja Republiki Słowenii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart