Author: Monika Sidor
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Author: Katarzyna Kuć-Czajkowska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Author: Justyna Wasil
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 20-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.02
PDF: apsp/66/apsp6602.pdf

W artykule podjęto problematykę przywództwa lokalnego w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w latach 2014-2017 wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast albo ich zastępców, a także radnych, mieszkańców (w tym dziennikarzy, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). W pierwszej części ukazano teoretyczny aspekt przywództwa lokalnego, w drugiej wskazano na uwarunkowania w pełnieniu funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w trzeciej określono cechy, jakie powinna posiadać osoba pełniąca ten urząd.

LEADERSHIP AT THE LEVEL OF THE MUNICIPALITY IN POLAND IN TERMS OF COHABITATION: EXPECTATIONS VERSUS REALITY

The article presents the perception of local leadership based on empirical research carried out in 2014-2017 among mayors or their deputies, as well as councilors, residents (including journalists, entrepreneurs, scientists, representatives of non-governmental organizations). The first part shows the theoretical aspect of local leadership, the second indicates conditions in the function of mayor, and the third defines the characteristics required of a person holding this office.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bartkowski, J. (1991). Kariery działaczy lokalnych: systemowe mechanizmy selekcji w latach osiemdziesiątych. Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 • Bodio, T., Załęski, P. (2007). Przywództwo i elity polityczne, W: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.). Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych (s. 383–398). Warszawa: Wydawnictwo Aspra.
 • Bojar, E., Rakowska, A., Zarębska A., Bojar M. (2010). Przywództwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Dante.
 • Kopcińska, M. (2017). Konsensus czy konfl ikt polityczny w europejskich gminach. Wspólnota.
 • Krukowska, J. (2017a). Bez współpracy ani rusz. Wspólnota.
 • Krukowska, J. (2017b). Skąd się biorą burmistrzowie. Wspólnota.
 • Lipska, A. (2008). Wójt, burmistrz, prezydent – lokalni liderzy polityczni czy menadżerowie? W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.). Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (s. 481–489). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Michałowski, S. (2008). Uwarunkowania pełnienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym. W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.). Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (s. 27–44). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nocoń, J. (2008). Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych. W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.). Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (s. 13–26). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Pawłowska, A. (2008). Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw). W: A. K. Piasecki (red.). Model przywództwa (s. 442–465), Kraków: Wydawnictwo Profesja.
 • Sidor, M., Kuć-Czajkowska, K., Wasil, J. (2018). (Bez)partyjne podłoże koabitacji konfliktowej w polskich gminach. W: K. Kamińska-Karolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.). Meandry współczesnego systemu partyjnego w Polsce (s. 129–146). Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • Sidor, M., Kuć-Czajkowska, K., Wasil, J. (2017). Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Swianiewicz, P., Klimowska, U. (2003). Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(14), 15–40.
 • Teles, F. (2014). Facilitative Mayors in Complex Environments: why political will matters. Local Government Studies, 40(5), 809–829.
 • Tracy, B., Scheelen F. M. (2010). Osobowość lidera. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji (2008). Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz. 3, oprac. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart