Author: Łukasz Danel
Institution: Cracow University of Economics
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 7-20
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.01
PDF: apsp/67/apsp6701.pdf

The article is devoted to the problem of further steps that Great Britain could take to break the stalemate in which it found itself after June 2016 when the British decided to leave the European Union. Despite making this decision, it turned out that its implementation was unexpectedly difficult, which in turn caused a political crisis in Great Britain that has not been seen in this country for a long time. The aim of the article is to try to find answers to two research questions. First of all, could the Brexit process – both from a legal and political point of view – have been stopped and reversed, for example, by holding a second referendum? Secondly, whether, since Brexit has become a fact, we can expect a quick return of Great Britain to the European Union (“Breturn”). Using the method of institutional and legal analysis and the content analysis method, the Author tries to prove the thesis that the idea of a second referendum seemed unlikely, and hence – Brexit was rather inevitable. As for “Breturn” – this scenario also looks unrealistic, as it would involve various legal and political obstacles as well as practical inconveniences for Great Britain.

WIELKA BRYTANIA PO BREXICIE – CZY MOŻLIWY JEST BRETURN?

Artykuł poświęcony jest problemowi dalszych kroków, które Wielka Brytania mogła podjąć, by wybrnąć z impasu, w którym znalazła się po tym, gdy Brytyjczycy w czerwcu 2016 roku podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Mimo podjęcia tej decyzji okazało się, że wprowadzenie jej w życie było nadspodziewanie trudne, co kolei wywołało w Wielkiej Brytanii kryzys polityczny, jakiego w kraju tym nie było od bardzo dawna. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze – czy proces Brexitu, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia, mógł zostać zatrzymany i odwrócony, przykładowo – w drodze drugiego referendum. Po drugie zaś, czy w związku z tym, że Brexit stał się faktem – możemy się spodziewać szybkiego powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej („Breturn”). Wykorzystując metodę analizy instytucjonalno- prawnej oraz metodę analizy treści, Autor stara się wykazać, że idea drugiego referendum wydawała się mało prawdopodobna, a co za tym idzie – Brexit był raczej nieunikniony. Jeśli zaś chodzi o „Breturn” – scenariusz taki również wygląda na mało realistyczny, gdyż jego ziszczenie wiązałoby się z różnego rodzaju przeszkodami natury prawnej i politycznej, jak również z praktycznymi niedogodnościami dla Wielkiej Brytanii.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bainczyk, M. (2017). Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Bainczyk, M. (2014). Wybrane aspekty nowelizacji prawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej – uwagi na tle wyrokow polskiego i niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie aktow normatywnych stabilizujących strefę Krakowskie Studia Międzynarodowe, 1(1), 151–189.
 • Balicki, R. (2015). Zagadnienie „rozdziału europejskiego” w Konstytucji RP – uwagi de lege ferenda. In: M. Jabłoński, & S. Jarosz-Żukowska (eds.). Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP (pp. 95–104). Wrocław: Uniwersytet Wrocł E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
 • Bałaban, A. (2002). Konstytucyjna pozycja Narodowego Banku Polskiego a Unia Monetarna. In: M. Kruk, J. Trzciński, & J. Wawrzyniak (eds.). Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin (pp. 340–345). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Banaszak, B., & Balicki, R. (2010). Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku – prawo unijne jako stymulator zmian. In: B. Banaszak, & M. Jabłoński (eds.). Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (pp. 55–61). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Barcz, J., & Kranz, J. (2013). Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a traktat o europejskim mechanizmie stabilności i traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12. Przegląd Sejmowy, 4, 23–49.
 • Cichocki, M.A., & Grosse, T.G. (eds.). (2016). Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
 • Czarny, P., & Nowak-Far, A. (2010). Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP. In: P. Radziewicz (ed.). Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu (pp. 43–60). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • EBC (2004, October). Convergence Report.
 • EBC (2006, May). Convergence Report.
 • EBC (2018, May). Convergence Report. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/ecb.cr201805.pl.pdf?d9bdfc0cb29364a6aedb102a02457b47.
 • Fiszer, J.M. (2010). Społeczno-polityczne i ekonomiczne skutki wprowadzenia euro w Polsce. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4, 104–132.
 • Gronkiewicz-Walz, H. (2010). Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa. Warszawa: LexisNexis.
 • Grosse, T.G. (2010). Wspolna waluta w systemie europejskim: analiza politologiczna. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4, 15–52.
 • Grosse, T.G. (2018). Strefa EURO: kryzys, drogi wyjścia, zagrożenia [Euro Zone: Crises, Exit Strategies, Risk]. Retrieved from: https://nowakonfederacja.pl/strefa-eurokryzys-drogi-wyjscia-zagrozenia/.
 • Holscher, J. (ed.). (2014). Poland and the Eurozone. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (ed.). (2016). European Bank Restructuring during the Global Financial Crisis. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan.
 • Jarosz-Żukowska, S., & Żukowski, Ł. (2010). Suwerenność państwowa a integracja walutowa w dobie kryzysu. Perspektywy dla Polski. In: J. Oniszczuk (ed.). Normalność i kryzys: jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomicznospołeczne w ujęciu aksjologicznym (pp. 421–438). Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.
 • Jaskiernia, J. (2009). Wejście Polski do strefy euro a problem zmian w Konstytucji RP. In: A. Piotrowska-Piątek, & P. Ruczkowski (eds.). Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku (pp. 201–212). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Kawalec, S., & Pytlarczyk E. (2016). Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty? Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Kraś, I. (2011). Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej a niezależność Narodowego Banku Polskiego. Przegląd Europejski, 2, 87–102.
 • Kustra, A. (2011). “Euronowelizacja” w projektach ustaw o zmianie Konstytucji RP. Proba oceny. Przegląd Europejski, 19(3), 31–55.
 • Muszyński, M. (2013). Traktatowy projekt wspolnej waluty Unii Europejskiej. Ius Novum, 1(1), 90–106.
 • Olszak, M., & Porzycki, M. (2020). Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro. Na tle rozwiązań przyjętych w innych państwach członkowskich z derogacją. Retrieved from: https://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/OlszakP.pdf.
 • Orłowski, W., & Skrzydło, W. (2020). O potrzebie i możliwościach stworzenia rozdziału „rozdziału europejskiego” w Konstytucji RP z 1997 r. In: A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, & M.M. Wiszowaty (eds.). Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta (pp. 554–566). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań
 • Orzechowska, D. (2010). Złoty – atrybut tożsamości narodowej Polakow? Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4, 133–155.
 • Postek, Ł., Tchorek G., & Tymoczko, I.D. (2015). Perspektywy przyjęcia euro według polskich przedsiębiorstw niefinansowych. Bank i Kredyt, 46(2), 129–164.
 • Wojtowicz, K. (2006). Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. In: J. Barcz (ed.). Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki (pp. 459–479). Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Zubik, M. (2011). Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP posłow Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (druk nr 2989, Sejm VI kadencji). Przegląd Sejmowy, 19(3), 9–30.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart