Author: Przemysław Łukasik
Institution: University of Opole
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 139-159
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.10
PDF: apsp/68/apsp6810.pdf

It is difficult to speak of a historical dispute in the case of Greek compensation claims for losses suffered during WWII by Nazi Germany. This is because the German side has repeatedly taken responsibility for the harm done to the Greek people. Germany is also a country that has paid over 75 billion in damages by 2016 with various categories of victims from different countries, including Greece (Barcz & Kranz, 2019, p. 155). In the discourse on Greek demands against Germany, metaphors of the Cold War (Kalpouzos, 2015) or a symbolic battlefield (Christodoulakis, 2014, p. 20) appear, suggesting primarily a significant importance of this issue for internal political decisions made at the Acropolis and the local historical awareness. Despite this, since the “outbreak” of this “Cold War” in Germany, both on the political and expert’s levels, and primarily in historical research, many efforts have been made to constructively “resolve the dispute”. In author’s opinion, both terms coined during Greek-German historical controversy characterize duality of position of the contemporary states in discussion about impact of the past on current relations between nations in general. On the one hand, ‘Cold War’ term refers to political and economic levels (compensations demand) of the contemporary historical conflicts. On the other hand, ‘symbolic battlefield’ suggests moral superiority or righteousness on one side.

ZIMNA WOJNA A SYMBOLICZNE POLE BITWY. KRYZYS W STOSUNKACH GRECKO-NIEMIECKICH NA TLE SPORU WOKÓŁ ODSZKODOWAŃ ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ I SPOSÓB JEGO ROZWIĄZANIA. STUDIUM PRZYPADKU

Trudno mówić o historycznym sporze w sprawie greckich roszczeń odszkodowawczych za straty poniesione w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Dzieje się tak dlatego, że strona niemiecka wielokrotnie brała na siebie odpowiedzialność za krzywdy wyrządzone narodowi greckiemu. Niemcy są również krajem, który do 2016 roku wypłacił ponad 75 miliardów odszkodowań różnym kategoriom ofiar z różnych krajów, w tym Grecji (Barcz & Kranz, 2019, s. 155). W dyskursie o żądaniach Grecji wobec Niemiec pojawiają się metafory „zimnej wojny” (Kalpouzos, 2015) czy „symbolicznego pola bitwy” (Christodoulakis, 2014, s. 20), co sugeruje przede wszystkim duże znaczenie tej sprawy dla wewnętrznych decyzji politycznych na Akropolu i lokalnej świadomości historycznej. Mimo to od „wybuchu” tej „zimnej wojny” w Niemczech, zarówno na poziomie politycznym, jak i eksperckim, a przede wszystkim w dziedzinie badań historycznych, podjęto wiele wysiłków, aby konstruktywnie „rozwiązać spór”. Zdaniem autora oba te terminy, wyjęte z polemiki historycznej grecko-niemieckiej, dobrze charakteryzują dwoistość pozycji współczesnych państw w dyskusji o wpływie przeszłości na bieżące relacje między narodami w ogóle. Z jednej strony termin „zimna wojna” odnosi się do poziomu polityczno-gospodarczego (żądania rekompensat) współczesnych konfliktów historycznych. Z drugiej strony „symboliczne pole bitwy” sugeruje wyższość moralną lub prawość jednej ze stron.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart