Author: Magdalena Mikołajczyk
Institution: Pedagogical University of Kraków
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 63-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.04
PDF: apsp/71/apsp7104.pdf

The aim of the paper is to present strategies for minimising negative effects of the crisis caused by COVID-19 by state authorities of non-European countries in the first months after the announcement of the pandemic. The focus is on employment and labour market policy instruments. The research is comparative in its nature and was conducted using the desk research and discourse analysis methods. The source/unit in the analysis were the rapid assessments of the employment impacts of COVID-19 submitted to the International Labour Organisation. The study did not cover European Union Member States. Among the instruments and countermeasures typical of employment and labour market policies, few innovative solutions were identified, tailored to local specifics and taking into account the effects of the pandemic – the ecological crisis and the emergence of technological unemployment. The results achieved implicate a number of further questions relevant for public policy research. Research shows that COVID-19 contributes to deepening of the polarisation of society and existing labour market policy instruments in countries will not be sufficient to stop social exclusion due to unemployment especially in countries with a predominantly informal economy. Meanwhile, a category of people has emerged, due to the suspension of business activities and internal migration, whose status is also “suspended” (liminal) between work and unemployment.

POLITYKA PAŃSTWA WOBEC ZMIAN NA RYNKU PRACY SPOWODOWANYCH COVID-19

Celem artykułu jest zaprezentowanie strategii minimalizowania negatywnych skutków kryzysu spowodowanych przez COVID-19 przez władze państwowe w pierwszych miesiącach od ogłoszenia pandemii. Koncentrowano uwagę na instrumentach polityki zatrudnienia i rynku pracy. Badania miały charakter porównawczy, prowadzone były metodami desk research oraz analizy dyskursu. Źródłem/jednostką w badaniu były bieżące analizy wpływu COVID-19 na zatrudnienie składane w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nie objęto badaniem państw należących do Unii Europejskiej. Wśród instrumentów i środków zaradczych typowych dla polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy wykazano nieliczne rozwiązania innowacyjne, dostosowane do specyfiki lokalnej oraz uwzględniające skutki problemów nieunieważnionych przez pandemię – kryzysu ekologicznego oraz kwestii związanej z pojawianiem się bezrobocia technologicznego. Osiągnięte rezultaty rzutują na szereg dalszych pytań właściwych do postawienia w badaniach polityki publicznej. Badania pokazują, że COVID-19 przyczynia się do pogłębiania polaryzacji społeczeństwa, a istniejące w poszczególnych krajach instrumenty polityki rynku pracy nie wystarczą, by powstrzymać wykluczenie społeczne z powodu bezrobocia, zwłaszcza w krajach o dominującej gospodarce nieformalnej. Tymczasem ze względu na zawieszanie działalności gospodarczej i brak możliwości reemigracji pojawiła się nowa kategoria osób, których status liminalny oznacza „zawieszenie” między pracą a bezrobociem.

BIBLIOGRAFIA:

 • Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs: A Theory. New York: Simon and Schuster.
 • ILO-1 (2020, April 30). Containing the Epidemic and Its Impact on Jobs and Incomes in Ethiopia: Rapid Assessment and Response Plan. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_747012.pdf.
 • ILO-2 (2020, May 15). COVID-19 and the World of Work: Rapid Assessment of the Employment Impacts and Policy Responses. NORTH MACEDONIA. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---srobudapest/documents/publication/wcms_746124.pdf.
 • ILO-3 (2020, May 25). Chacaltana, J. Rapid Response to COVID-19 under High Informality? The Case of Peru. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746116.pdf.
 • ILO-4 (2020, May). Rapid Diagnostics for Assessing the Country Level Impact of COVID- 19 on the Economy and Labour Market: Guidelines. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_743644.pdf.
 • ILO-5 (2020, June 8). COVID-19 and the World of Work: Rapid Assessment of the Employment Impacts and Policy Responses. MONTENEGRO. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_749201.pdf.
 • ILO-6 (2020, June). Rapid Assessment of the Impact of the COVID-19 Crisis on Employment: India. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_748095.pdf.
 • ILO-7 (2020, July). China – Rapid Assessment of the Impact of COVID-19 on Employment. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_752056.pdf.
 • ILO-8 (2020, August). Ernst, Ch., & López Mourelo, E. COVID-19 and the Labour Market in Argentina. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_754689.pdf.
 • ILO-9 (2020, August). Rapid Diagnostic Assessment of Employment Impacts under COVID-19 in Lebanon. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_754666.pdf.
 • ILO-10 (2020, August). Strauss, I., Isaacs, G., Rosenberg, J., Passoni, P. Rapid Country Assessment: South Africa. The Impacts from a COVID-19 Shock to South Africa’s Economy and Labour Market. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_754443.pdf.
 • ILO-11 (2020, September 1). COVID-19 and the World of Work: Rapid Assessment of the Employment Impacts and Policy Responses. SERBIA. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_754624.pdf.
 • ILO-12 (2020, October). Rapid Assessment of the Employment Impact and Policy Responses of the COVID-19 Pandemic on Armenia. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_762029.pdf.
 • ILO-13 (2020, October). Rapid Assessment of the Employment Impacts of the COVID- 19 Pandemic in Kyrgyzstan. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_761673.pdf.
 • ILO-14 (2020, November). Republic of Korea: A Rapid Assessment of the Employment Impacts of COVID-19. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_760063.pdf.
 • ILO-15 (2020, December). Cameroon – Rapid Evaluation of the Impact of COVID-19 on Employment and the Labour Market in Cameroon. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_763830.pdf.
 • ILO-16 (2020, December). Reinecke, G., Montt, G., Cunego, A., Herken, V., Ocampos, A., & Valfredi, P. Paraguay: Impacts of COVID-19 on Employment and Income Generation. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_763228.pdf.
 • ILO (2021, January 25). ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Seventh Edition. Updated Estimates and Analysis. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf.
 • Krastev, I. (2020). Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • OECD (2020, November 23). Job Creation and Local Economic Development 2020: Rebuilding Better. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/b02b2f39-en.
 • PwC (2018). J. Hawksworth, R. Berriman, S. Goel. Will Robots Really Steal Our Jobs? An International Analysis of the Potential Long Term Impact of Automation. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/news-room/docs/will-robots-really-steal-ourjobs-an-international-analysis-of-the-potential-long-term-impact-of-automation.pdf.
 • Srnicek, N., & Williams, A. (2015). Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work. London–New York: Verso.
 • Taleb, N.N. (2010). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (2nd Ed.). New York: Random House Publishing Group.
 • World Economic Forum (2020, October). The Future of Jobs Report 2020. Cologny/ Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart