Author: Artur Staszczyk
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 136-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.08
PDF: apsp/44/apsp4408.pdf

This article addresses the problem of the EP’s role in the process of multi-level governance illustrated with the example of EU expansion policy through the accession of the West Balkan states. As an effect of the European integration process, resulting in the transfer of decision-making competences from the state level to the transnational level, nation-states have lost their monopolistic position in the European decision-making process. This has enabled the formation of multi-level political system within the EU. Within the system, there is a multi-level governance model, with the EP as its crucial element. This article reveals an important role of the EP as a transnational decision-making centre, which with its specific competences (giving consent to the accession of a country to the EU, giving consent to sign international agreements crucial for the integration process, budget rights, co-decisions on the form of the EU law with an ordinary law making procedure) considerably forms the policy of the EU in relation to the Balkan countries. The explanation of the policy’s functioning and its outcomes are based on the concept of multi-level governance, which is analyzed herein in depth.

Rola Parlamentu Europejskiego w procesie wielopoziomowego zarządzania: przypadek państw Bałkanów Zachodnich

Artykuł porusza problem roli, jaką odgrywa PE w procesie wielopoziomowego zarządzania na przykładzie polityki rozszerzania UE o kraje Bałkanów Zachodnich. Wskutek rozwoju procesu integracji europejskiej, skutkującego transferem kompetencji decyzyjnych ze szczebla krajowego na ponadnarodowy, doszło do utraty przez państwo narodowe monopolistycznej pozycji w europejskim procesie decyzyjnym. Pozwoliło to na ukształtowanie się w ramach UE wielopoziomowego systemu politycznego. W ramach tego systemu funkcjonuje model wielopoziomowego zarządzania, którego PE stał się istotnym podmiotem. W artykule ukazano znaczącą rolę PE jako ponadnarodowego ośrodka decyzji, który poprzez posiadanie określonych kompetencji (wyrażanie zgody na przyjęcie państwa do UE, wyrażanie zgody na zawarcie kluczowych dla procesu integracji umów międzynarodowych, uprawnienia budżetowe, współdecydowanie o kształcie prawa UE w ramach zwykłej procedury ustawodawczej) w sposób istotny kształtuje politykę UE wobec państw bałkańskich. Wyjaśnienie funkcjonowania tej polityki i jej skutków autor publikacji oparł na koncepcji wielopoziomowego zarządzania, która w artykule jest przedmiotem pogłębionej analizy.

BIBLIOGRAFIA:

 • Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). OJ L 210. 31.07.2006.
 • Council Regulation (EC) No 533/2004 of 22 March 2004 on the establishment of European partnerships in the framework and association process. OJ L 86. 24.03.2004.
 • European legislative resolution of 1 December 2011 on the accession to the European Union of the Republic of Croatia. OJ L 112. 24.04.2012.
 • European legislative resolution of 11 December 2013 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPAII). [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type-=TA&language=EN&reference=P7_TA-2013-0568; [accessed 24.04.2014].
 • European Parliament decision of 12 March 2014 on the number of inter-parliamentary delegations, delegations to joint parliamentary committees and delegations to parliamentary cooperation committees and to multilateral parliamentary assemblies. [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0217+0+DOC+XML+V0//EN; [accessed 25.04.2014].
 • European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the establishment of European Partnerships in the framework of the Stabilisation and Association Process. [online] www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2004-0158+0+DOC+PDF+V0//EN; [accessed 24.03.2014].
 • European Parliament recommendation to the Council of 25 October 2007 on relations between the European Union and Serbia. OJ C 263 E. 16.10.2008.
 • European Parliament resolution of 19 January 2011 on the European integration process of Serbia. OJ C 136 E. 11.05.2012.
 • European Parliament resolution of 6 February 2014 on the 2013 progress report on Bosnia and Herzegovina. [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0102+0+DOC+XML+V0//EN; [accessed 29.04.2014].
 • European Parliament resolution of 22 November 2012 on Enlargement: policies, criteria and the EU’s strategic interests. [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0453&language=EN; [accessed 04.02.2014].
 • European Parliament resolution of 26 November 2009 on the Commission’s 2009 enlargement strategy paper concerning the Western Balkan countries, Iceland and Turkey. OJ C 285 E. 21.10.2010.
 • European Union – Montenegro: Stabilisation and Association Parliamentary Committee (SAPC), 4th Meeting, 2 – 3 April 2012, Declaration and Recommendations. [online] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/20092014/documents/dsee/dv/1121_05/1121_05en.pdf; [accessed 25.04.2014].
 • Hooghe L., Marks G. (2001). Multi-level Governance and European Integration. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Marks G., Hooghe L., Blank K. (1996). European Integration from the 1980s: State- -Centric v. Multi-level Governance. “Journal of Common Market Studies” 34(3).
 • Muś J. (2008). Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej i państw członkowskich. [in:] Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje. Warszawa: Wydawnictwo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Partnerstwo z Bałkanami Zachodnimi. [online] http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18008_pl.htm; [accessed 08.03.2014].
 • Piattoni S. (2010). The Theory of Multi-level Governance. Conceptual, Empirical and Normative Challenges. Oxford: Oxford University Press.
 • Pollak J., Słomiński P. (2006). Das politische System der EU. Wien: Facultas Verlags – und Buchhandels AG.
 • Proces stabilizacji i stowarzyszenia, [online] http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18003_pl.htm; [accessed 01.02.2014].
 • Regulamin Parlamentu Europejskiego. [online] http://www.europarl.eu/sides/getLastRules.do?language=PL&reference=TOC; [accessed 24.11.2013].
 • Rey B. (2013). Bałkany Zachodnie. [online] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060502/04A_FT(2013)060502_PL.pdf; [accessed 11.04.2014].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II). [online] http://www.register.consilium.europa.eu/doc/srv?I=PL&t=PDF&f=PE+123+2013+REV+1; [accessed 24.04.2014].
 • Ruszkowski J. (2010a). Parlament Europejski. Dynamika instytucjonalna i kompetencyjna. Szczecin: Wydawca Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Ruszkowski J. (2010b). Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Saczuk A. (2012). Bałkany Zachodnie – unijna perspektywa. [online] http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/120509_balkany_pl.htm; [accessed 09.05.2012].
 • Sielski J.L. (2004). Metoda decyzyjna. „Studia Politologiczne” 8.
 • Szymański A. (2013). Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania Unii Europejskiej. „Studia Politologiczne” 27.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. C 326. 26.10.2012.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej. Dz.U. C 326. 26.10.2012.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dz.U. C 321 E. 29.12.2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart