Author: Mateusz Radziszewski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 7-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.01
PDF: apsp/62/apsp6201.pdf

Niniejszy artykuł traktuje na temat społeczeństwa obywatelskiego jako potencjalnego instrumentu mogącego wpłynąć na podniesienie jakości demokratycznego systemu politycznego. Ukazanie źródeł sfery obywatelskiej oraz wskazanie na czynniki ją sankcjonujące, poprzez wykorzystanie koncepcji kapitału społecznego, umożliwia pogłębioną analizę relacji społecznych w wymiarze społecznym, jak i politycznym. W tym celu należy odwołać się do szerokiego dorobku badaczy z zakresu nauk społecznych, których efektem będzie modelowa analiza zjawiska tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz jego potencjalnych efektów dla całego systemu politycznego.

SOCIAL CAPITAL AS THE FACTOR OF THE SOCIETY AND THE STATE DEVELOPMENT

This article takes into consideration the civil society as the interest tool for improvement of the quality of the democratic political system. For this purpose, it is necessary to find the roots of civic activities. The social capital will be a helpful conception in this process. The aim of this analysis is to present social capital and civil society development basing on a few models and a brief academic research. It enables to determine if it is possible to create a more effective and plural democratic system for citizens.

BIBLIOGRAFIA:

 • Polityka.Pobrane z: http://libertarianin.org/Ebooks/Arystoteles%20-%20Polityka.pdf.
 • Banfield, E.(1958).The Moral Basis of a Backward Society.New York: The Free Pres.
 • Barber, B.(2001).Dżihad kontra McŚwiat.Warszawa: Muza SA.
 • Barczykowska, A.(2012).Pozytywny, negatywny czy neutralny? Pytanie o naturę kapitału społecznego.Studia Edukacyjne, 22.
 • Bourdieu, P.(1986).The Forms of Capital.W: J.Richardson (red.).Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.New York: Greenwood Pres.
 • Buchanan, J.M.(1997).Finanse publiczne w warunkach demokracji.Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.
 • Burt, R.S.(2005).Brokerage & closure. An introduction to social capital.Oxford: Oxford University Pres.
 • (2013).O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.CBOS.Komunikat z badań nr BS/5/2013.Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF.
 • (2016).Zaufanie społeczne, komunikat z badań nr 18/2016.Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF.
 • Chodubski, A.(2009).Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie.W: A.Chodubski, L.Kacprzak, K.Pająk (red.).Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie.Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Stanisława Staszica w Pile.
 • Chodubski, A.(2012).Regiony a społeczeństwo obywatelskie w europejskiej rzeczywi­stości kulturowej.W: L.Kacprzak, B.Koszel, A.Marcinkowski (red.).Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro.Piła: Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.
 • Collins, R.(2004).Interaction Ritual Chain.Princeston: Princeton University Pres.
 • Coleman, J.(1988).Social Capital in the Creation of Human Capital.The American Journal of Sociology, 94.
 • Coleman, J.(1990).Fundations of Social Theory.Cambridge, Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard University Pres.
 • Dahrendorf, R.(1990).Reflections on the Revolution in Europe: In a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw.New York: Times Books.
 • Elias, N.(2008).Społeczeństwo jednostek.Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Fukuy­ama, F.(1997).Koniec historii.Poznań: Z-sk i Spółka.
 • Enten, H.(2015).Why Donald Trump Isn’t A Real Candidate, In One Chart.Pobrane z: https://fivethirtyeight.com/features/why-donald-trump-isnt-a-real-candidate-in-one-chart/.
 • Fukuyama, F.(2003).Kapitał społeczny.W: L.E.Harrison, S.P.Huntington (red.).Kultura ma znaczenie.Poznań: Z-sk i Spółka.
 • Fukuyama, F.(2005).Budowanie Państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku.Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gallo, A.(2017).Dealing with Democrats, Trump’s anti-establishment credentials shine.Pobrane z: http://thehill.com/opinion/white-house/350730-dealing-with-democrats-trumps-anti-establishment-credentials-shine.
 • Goffman, E.(1986).The Interaction Order.American Sociological Review, 48(1).Grano­vetter, M.(2005).The Impact of Social Structure on Economic Outcomes.Journal of Economic Perspective, 19(1).
 • Greven, T.(2016).The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States A Comparative Perspective, Fundacja im. Friedricha Eberta.Pobrane z: http://www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf.
 • Greven, T.(2016).The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States A Comparative Perspective.Berlin: Fundacja im.Friedricha Eberta.
 • Hanifan, J.(1916).The Rural School Community Center.The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67.
 • Hartleb, F.(2015).Here to stay: anti-establishment parties in Europe.European View, 14, 39–49.
 • Hobbes, T.(1954).Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świec­kiego.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Holcombe, R.A.(1997).Theory of the Theory of Public Goods.Review of Austrian Economics, 10(1).Pobrane z: http://www.hayek.sk/wp-content/uploads/2012/12/The-Theory-of-Theory-of-Public-Goods.pdf.
 • Howorth, J., Schmidt, V.(2016).Brexit: What happened? What is going to happen?.Politique étrangère, 4, 123–138.Pobrane z: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/howorth_en_politique_etrangere_vol._81_ndeg_4_hiver_2016–2017.pdf.
 • Hume, D.(1739).Traktat o naturze ludzkiej – II, tłum.Cz.Znamierowski.Pobrane z: http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/wp-content/uploads/2012/09/Hume-trak­tat-o-naturze-ludzkiej.pdf.
 • Kaźmierczak, T.M., Rymsza, M.(2007).Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna.War­szawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kim, P.H., Aldrich H.E.(2005).Social Capital and Entrepreneurship.Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 1(2).
 • Le Bon, G.(2004).Psychologia tłumu.Kęty: Antyk.
 • Locke, J.(1992).Dwa traktaty o rządzie.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Masłyk, T.(2014).Postulaty versus rzeczywistość.O postawach Polaków wobec ustroju demokratycznego.W: M.Baranowski (red.).Demokracja i rola obywatela. O napię­ciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • McCarthy, T.(2015).Here’s Why Donald Trump Won’t Win the Republican Presidential Nomination.Pobrane z: https://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/22/donald-trump-wont-win-republican-presidential-nomination.
 • Mularska-Kucharek, M.(2012).Kapitał społeczny mieszkańców Łodzi w ujęciu przestrzennym.ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, Folia Geographica Socio­-Oeconomica, 12.
 • Mularska–Kucharek, M.(2013).Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbioro­wości wielkomiejskiej.Łódź:.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • (2001).The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, Edu­cation and Skills.Pobrane z: http://www.oecd.org/site/worldforum/33703702.pdf.
 • Pietrzyk-Reeves, D.(2012).Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła.Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Putnam, R.(1993).Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech.Warszawa: Znak, Fundacja Batorego.
 • Putnam, R.(1995).Bowling Alone: America’s Declining Social Capital.Journal of Democracy, 6(1).
 • Putnam, R.(2008).Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych.Warszawa: Znak, Fundacja Batorego.
 • Richardson, J.(1986).Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.New York: Greenwood Pres.
 • Schumpeter, J.(2003).Capitalism, Socialism and Democracy.New York: Harper &.Brothers.
 • Simmel, G.(1964).Conflict & The Web of Group-Affiliations.New York: Free Pres.
 • Simmel, G.(1971).On Individuality and Social Forms.Chicago: University of Chicago Pres.
 • Simmel, G.(2006). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skinner, Q.(1978).The Foundations of Modern Political Thought.Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Smith, D.(2016).How Trump Won the Election: Volatility and a Common Touch.Pobrane z: https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/how-did-donald-trump­-win-analysis.
 • Sztompka, P.(2016).Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej.Kraków: Znak.
 • Tocqueville de., A.(2005).O demokracji w Ameryce.Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Turner, J.H.(2002).Face to Face. Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior.Stanford: Stanford University Pres.
 • Wąsowicz, M.(2016).Morgan Stanley wskazał skutek Brexitu, który do tej pory ignorowaliśmy.Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/polityka/brexit-moze-spowodowac-wzrost-poparcia-dla-populistow-w-europie/0449l2d.
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor (2015).Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania.Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Woolcock, M.(2001).The Place of Social Capital in Understanding Social and Econo­mic Outcomes.Canadian Journal of Policy Research, 2(1).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart