Author: Dagmara Suberlak
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 41-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.03
PDF: apsp/65/apsp6503.pdf

Artykuł dotyczy procesu tworzenia systemu partyjnego w Wielkiej Brytanii. Występowanie odmiennego funkcjonowania partii politycznej Wielkiej Brytanii ma związek z prawem stanowionym. Artykuł dotyczy: procesu instytucjonalizacji partii politycznych, funkcji partii politycznych w Wielkiej Brytanii na podstawie ustaw: ustawy o rejestracji partii politycznej 1998 (Registration of Political Parties Act 1998), ustawy o partiach politycznych, wyborach i referendach 2000 (Political Parties, Elections and Referedum Act 2000), ustawy o partiach politycznych i wyborach z 2009 (Political Parties and Elections Act 2009) i ustawy o systemie wyborczym w wyborach parlamentarnych oraz o okręgach wyborczych (Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011). Zwrócono uwagę na system normatywny instytucji rządu większościowego w koncepcji partii politycznych i reform konstytucyjnych rządu. Przedmiotem zainteresowania stał się system dwupartyjny Wielkiej Brytanii i rola organów państwowych. W artykule dostrzeżono różne prawne, jak i praktyczne skutki reform konstytucyjnych w systemie parlamentarno-gabinetowym.

POLITICAL PARTY IN THE UK STATUTE LAW

The article deals with the process of creating a party system in Great Britain. The existence of a different functioning of the UK political party is related to statute law. The article concerns the process of institutionalizing political parties, as well as the functions of political parties in Great Britain based on the following acts: Registration of Political Parties Act 1998, Act on Political Parties, Elections and Referendums 2000 (Political Parties, Elections and Referendum Act 2000), the Political Parties and Elections Act 2009, and the Act on the electoral system in parliamentary elections and on constituencies (Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011). Attention was paid to the normative system of majority government institutions in the concept of political parties and constitutional reforms of the government. The subject of interest became the two-party system of Great Britain and the role of state organs. The article notices various legal and practical effects of constitutional reforms in the parliamentary and cabinet system.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski, A.(2004).Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bogdanor, V.(2011).An era of constitutional reform. The Political Quarterly, 81(1), 53–63.DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2010.02221.x.
 • Bożyk, S.(2005).Opozycja parlamentarna w Sejmie RP.Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Denham, A.(2012).From Ted to Ed: Electing British Party Leaders.The Political Quarterly, 83(3), 576–586.DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2012.02340.x.
 • Antoszewski, A., Herbut, R.(red.).(2008).Demokracje Zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Electoral Commission. (2000).Pobrane z: Overview of donation to political parties, http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/102263/to­-donations-rp.pdf.
 • Evans, S.(2012).Reluctant Coalitionists: The Conservative Party and the Establishment of the Coalition Government in May 2010.The Political Quarterly, 83(3), 478–486.DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2012.02342.x.
 • Electoral Commission.(2010).The Political Parties and Elections Act in action. Pobrane z: http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/78919/PPE­-Act---A-summary-guide-to-what-is-changing.update.26.01.10.pdf.
 • Flinders, M.(2009).Conserving the Constitution? The Conservative Party and Democratic reneval.The Political Quarterly, 80(2), 248–258.DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2009.01983.x.
 • Grzybowski, M., Zięba, A.(red.).(1996).Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Herbut, H.(2002).Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Parliament of the United Kingdom. (1998).Scotland Act 1998. Pobrane z: http://www.legislation.gov.uk/.
 • Grabowska, S., Składowski, K.(red.).(2006).Prawo wyborcze do Parlamentu w wybra­nych państwach europejskich.Kraków: Wydawnictwo Zakamczycze.
 • Paun, A., Hazell, R.(2010).Hung Parliaments and the Challenges for Westminster and Whitehall: How to Make Minority and Multiparty Governance Work.The Political Quarterly, 81(2), 213–227.DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2010.02082.x.
 • Parliament of the United Kingdom.(2011).Parliamentary Voting System and Constitu­encies Act 2011. Pobrane z: http://www.legislation.gov.uk/.
 • Parliament of the United Kingdom. (2000).Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.Pobrane z: http://www.legislation.gov.uk/.
 • Parliament of the United Kingdom.(2009).Political Parties and Elections Act 2009.Pobrane z: http://www.legislation.gov.uk/.
 • Parliament of the United Kingdom.(1998).Registration of Political Parties Act 1998, Pobrane z: http://www.legislation.gov.uk/.
 • Silk, S.(1994).Jak działa parlament brytyjski? Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Seyd, B.(2004).Coalition Governance in Scotland and Wales.Pobrane z: https://core.ac.uk/download/pdf/16268585.pdf.
 • The Scotish Parliament.(1999).1999 elections.Pobrane z: http://www.parliament.scot/visitandlearn/Education/16286.aspx.
 • Wieciech, T.(2012).Wpływ ustawy o kadencyjności parlamentu (Fixed-term Parlia­ments Act, 2011) na brytyjski system rządów.W: Zięba, A.(red.).Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, (s.245–272).Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zięba, A.(1995).Z zagadnień instytucjonalizacji partii w brytyjskim porządku konsty­tucyjnym, Państwo i Prawo, 9 (595), 69–79.
 • Żmigrodzki, M., Sokół, M.(red.).(2003).Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej.Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart