Misja:

Azja-Pacyfik (w skrócie AP) to rocznik wydawany w Polsce od 1998 roku. Nasz rocznik jest najbardziej rozpoznawalnym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym zagadnieniom regionu Azji i Pacyfiku. Teksty publikowane w czasopiśmie dotyczą przede wszystkim tematów politycznych, gospodarczych i socjologicznych regionu. Redakcja jest również otwarta także na prace z zakresu kultury i religii.

Założycielem i wieloletnim Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Krzysztof Gawlikowski z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, który założył także Towarzystwo Azji-Pacyfiku, blisko związane z czasopismem. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej czasopisma. Od początku czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Adama Marszałka w Toruniu.

Czasopismo Azja-Pacyfik z założenia było adresowane do czytelników w Polsce, dlatego publikowane w niej artykuły w większości są polskojęzyczne. Redakcja współpracuje także z anglojęzycznymi autorami i jesteśmy zainteresowani publikacją wyników badań także w tym języku. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z Redakcją.

W duchu otwartego dostępu do nauki wszystkie nasze poprzednie numery są dostępne na niniejszej stronie w formie pdf.

Staraliśmy się przez te wszystkie lata dążyć do pisania możliwie przystępnie nawet o sprawach najbardziej skomplikowanych, unikając nadmiernego nasycania wywodów nazbyt specjalistyczną terminologią. Zależało nam na takiej formie tekstów, by mógł je zrozumieć nawet student I roku interesujący się Azją.

Znajomość realiów Azji Wschodniej, jaką propagujemy, jest niezbędna dla rozwoju współpracy z tym coraz ważniejszym regionem świata. Ma ona również doniosłe znaczenie dla nauk społecznych i humanistycznych. Ich kategorie i koncepcje były po większej części wypracowane na bazie specyficznych doświadczeń oraz struktur europejskich. Chcąc zrozumieć Azję musimy zatem nader często rewidować obiegowe stereotypy teoretyczne i pochopne generalizacje, czy też prawdy już zdezaktualizowane, pochodzące z epoki bezwzględnej dominacji Zachodu.

Do współpracy zapraszamy autorów zarówno polsko- jak i anglojęzycznych, zajmujących się regionem Azji Wschodniej.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6/15 pkt (lista B; 2017).

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma „Azja-Pacyfik” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej AP oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Azja-Pacyfik” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart