Procedura Recenzowania:

 • Autor przesyła tekst napisany zgodnie z zasadami etycznymi i zredagowany wg instrukcji dostępnej "Dla autorów".
 • Redakcja pracująca zgodnie z zasadami etycznymi dokonuje wstępnej oceny wartości naukowej tekstu. Jeśli Redaktorzy mają istotne uwagi do warsztatu naukowego – proszą autora o uwzględnienie ich opinii.
 • Redakcja kieruje tekst do odpowiedniego redaktora tematycznego w ramach Redakcji.
 • Redaktor tematyczny proponuje Redakcji, po ewentualnych konsultacjach, dwóch recenzentów spoza grona Redakcji.
 • Redakcja kieruje tekst do recenzentów z prośbą o recenzję i kwalifikację do druku.
 • Recenzenci pracujący zgodnie z zasadami etycznymi wypełniają formularz recenzyjny i odsyłają Redakcji swoją opinię i ewentualne uwagi merytoryczne do tekstu postulując ewentualne poprawki lub uzupełnienia.

W przypadku, gdy:

 1. opinie obu recenzentów są pozytywne:
  • redakcja odsyła ewentualne uwagi recenzenta do autora, który ma możliwość naniesienia zmian uznanych przezeń za zasadne. Poprawiona wersja wraca do redakcji, która ocenia, czy ewentualne usterki zostały usunięte. Jeśli poprawki nie są wystarczające – tekst z uwagami redakcji jest wysyłany do autora. Dopiero gotowy tekst jest przesłany do korekty językowej.
  • Autor dostaje ostateczną wersję tekstu do akceptacji bądź naniesienia ostatnich drobnych zmian.
  • Tekst idzie do publikacji.
 2. Jeżeli opinia jednego recenzenta jest negatywna, a drugiego pozytywna, redaktor tematyczny proponuje trzeciego recenzenta, którego opinia jest podstawą do dalszych decyzji Redakcji: odrzucenia tekstu, lub też wniesienia postulowanych przez recenzentów poprawek przez autora. Dalsze procedury, jak w punkcie A.
 3. Jeżeli dwie recenzje są negatywne, tekst nie jest publikowany w czasopiśmie, a redakcja pisemnie informuje autora o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie merytoryczne.

Recenzenci nie znają tożsamości autora ani autor – recenzentów (double-blind review). Muszą pochodzić z innych jednostek naukowych niż ta, z którą afiliuje się autor. Między autorem i recenzentami nie może też wystąpić „konflikt interesów”. Za taki konflikt uznajemy: istnienie bezpośrednich relacji osobistych, pokrewieństwa, zależności służbowej czy bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie, natomiast zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procedury recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, na stronie internetowej czasopisma publikuje listę recenzentów każdego numeru.

Redakcja wysyła powołanym recenzentom tekst artykułu oraz formularz recenzyjny czasopisma. Uwagi recenzentów przedstawiane są autorom. Aby artykuł został opublikowany w naszym czasopiśmie – zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą – obie recenzje muszą być pozytywne. W przypadku tylko jednej recenzji pozytywnej, redakcja decyduje o tym, czy przesłać tekst do trzeciego recenzenta. Dwie negatywne recenzje uniemożliwiają publikację artykułu.

Zasady etyczne:

Redakcja "Azji-Pacyfiku" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. W naszej dziedzinie, gdzie z reguły autorzy piszą swoje teksty indywidualnie, w praktyce nie występują zjawiska rozmaitych nadużyć autorskich z dziedziny nauk ścisłych. Gdyby jednak takie przypadki się pojawiły, lub chociażby podejrzenia ich wystąpienia, Redakcja dla przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship” wprowadziła odpowiednie procedury związane z zaporą „ghostwriting”. „Ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie takie przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to figuruje jako autor/współautor publikacji.

Ponadto Redakcja „Azji-Pacyfiku” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym brak cytowań przy wykorzystywaniu cudzego dorobku.

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych współautorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, np. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors

OBOWIĄZKI REDAKTORA NACZELNEGO I REDAKCJI

Decyzja o publikacji bądź odrzuceniu artykułu
Redaktor naczelny bierze na siebie obowiązek stosowania się do aktualnie obowiązującego prawa w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące doboru artykułów do publikacji. W tych kwestiach może też konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.

Poufność
Członkowie zespołu redakcyjnego mają prawo ujawniać informacje na temat artykułu, przesłanego przez autora jedynie następującym osobom: samemu autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym członkom redakcji lub wydawcy. Tożsamości autora nie ujawnia się recenzentom.

Dyskryminacja
Przyjmowane artykuły oceniane są pod kątem merytorycznym i najistotniejszy jest zarówno ich wkład w dziedzinę jak i dopasowanie do profilu czasopisma. Żadne względy ideologiczne nie mają wpływu na decyzję redakcji odnośnie publikacji artykułu poza merytoryczną opinią naukową pracowników redakcji oraz recenzentów.

Konflikt interesów
Fragmenty nieopublikowanych ostatecznie artykułów nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Obowiązkiem redakcji jest odpowiedni dobór recenzentów, co do których wiadomo, że między nimi i autorem nie ma „sprzeczności interesów’ opisanej powyżej.

OBOWIĄZKI RECENZENTA

Informacja zwrotna
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie nie będzie możliwe, powinien jak najszybciej poinformować o tym sekretarza redakcji.

Standardy obiektywności
Recenzja powinna być wykonana z zachowaniem zasad etyki i obiektywnie. Recenzent po otrzymaniu anonimowego tekstu nanosi swoje uwagi na formularz recenzyjny. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzent powinien jasno wyrażać swoje poglądy i poprzeć je odpowiednimi argumentami. Może też zasugerować autorowi poprawki i uzupełnienia, dogłębniejsze zbadanie tematu lub lekturę dodatkowych prac, jeżeli uzna je za relewantne i pomocne.

Potwierdzenie źródeł
Recenzent powinien wskazać relewantne publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu. Każde stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Anonimowość i konflikt interesów
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo i recenzent nie zna autorstwa recenzowanej pracy. Informacje uzyskane w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzent nie powinien recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem i jeżeli taka właśnie sytuacja ma miejsce, jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym sekretarza redakcji.

OBOWIĄZKI AUTORA

Autorstwo pracy, ghostwriting i plagiat
Autor poza dostarczeniem tekstu jest zobowiązany przesłać redakcji oświadczenie (tu link do oświadczenia), w którym potwierdza autorstwo własne i tych osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy, powinny być wymienione jako współautorzy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną, wcześniej niepublikowaną pracę. Wszystkie nieautorskie myśli i rezultaty badań nienależące do autora powinny zostać opatrzone odpowiednim przypisem. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w redakcji dokumentowane.

Konflikt interesów
Autor powinien wskazać Redakcji źródła finansowania swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, z osobami, które mogłyby wystąpić jako recenzenci jego tekstu.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

Recenzenci w latach 2018-2020:

 • Prof. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Arkadiusz Tarnowski, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prof. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
 • Edyta Nowicka, ekspert ds. Japonii
 • Dr Ewa Paśnik-Tułowiecka, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Maria K. Byrski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Lee Ting-yu, Uniwersytet SWPS
 • Dr Joanna Afek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Amb. Dr Tadeusz Szumowski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ekspert ds. Azji
 • Dr Katarzyna Golik, ISP PAN
 • Dr Karolina Mazurowska, Uniwersytet SWPS
 • Prof. Artur Wysocki, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
 • Amb. Ksawery Burski, b. dyplomata, ekspert ds. Azji
 • Dr Marek Tylkowski, Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Małgorzata Pietrasiak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Karol Żakowski, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Stanisław C. Kozłowski, Uniwersytet SWPS
 • Dr Włodzimierz Cieciura, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Artur Gradziuk, PISM
 • Dr Maciej Kanert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Dr hab. Jakub Polit, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Elżbieta Watanabe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Dr Magdalena Łągiewska, Uniwersytet Gdański

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart