Author: The Editors
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: cip/17/cip17toc.pdf

Streszczenie:

Author: Adam Hołub
Institution: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8865-6543
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 7-17
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201901
PDF: cip/17/cip1701.pdf

Streszczenie:

Radykalizm, zajmując pozycje negujące postulaty i rozwiązania związane z układem władzy, stoi jednocześnie w opozycji do elit politycznych ją reprezentujących. Należy zauważyć, że radykalizm o różnych orientacjach doktrynalnych niejednoznacznie definiuje elity polityczne, z jednej strony zawężając je do ścisłej grupy decyzyjnej, a innym razem traktując je szeroko, jako liderów niemal każdej grupy społecznej mającej jakiekolwiek znaczenie i wpływ na to, co dzieje się w tym społeczeństwie i w społeczeństwie globalnym. Lewica skupia się na negacji elit politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Krytykuje istniejący system, w tym wspierające go i będące jego produktem elity. Wskazuje i ocenia działania i cele tej grupy (elity). Koncentruje się na ocenie obecnej polityki i poszukiwaniu argumentów przeciwko systemowi i tym, którzy go tworzą, wspierają i wykorzystują do własnych celów. Radykalna lewica dąży do obalenia „starych” elit. Grupy tego typu, wypowiadając się przeciwko istnieniu elit, same stwierdzają, że są awangardą zmian i całego ruchu, co paradoksalnie oznacza, że uważają się za elitę ruchu radykalnie lewicowego. Radykalna prawica podobnie ocenia i neguje istniejące elity, jednak w ogólnym dyskursie w swoich mediach postuluje tworzenie nowej, „lepszej” elity, co wynika z doktryny politycznej radykalnej prawicy. Obie postawy - zarówno negacja elit, jak i delegitymizacja „obcej” elity z postulatem zastąpienia jej „lepszą” - wynikają z doktrynalnego charakteru zarówno radykalnej lewicy (egalitaryzm), jak i prawicy (hierachizm).

radicalism radical right radical left political elite radykalizm radykalna prawica radykalna lewica elita polityczna

Kontynuuj czytanie

Author: Adriana Frączek
Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9380-140X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 18-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201902
PDF: cip/17/cip1702.pdf

Streszczenie:

Postępująca mediatyzacja polityki i uzależnienie działań politycznych oraz ich efektów od sposobu i zakresu relacjonowania przez media daje dziennikarzom olbrzymią władzę: co prawda to nie oni podejmują decyzję, ale to oni ustalają na jaki temat odbywa się publiczna debata. To media wprowadzają tematy do publicznego obiegu i to mogą skazać na polityczny niebyt niechciane czy niemodne tematy, a wraz z nimi polityków.

politicians politycy polityka wybory internet politics media elections

Kontynuuj czytanie

Author: Adriana Joanna Mickiewicz
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 27-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201903
PDF: cip/17/cip1703.pdf

Streszczenie:

Artykuł omawia relację między pluralizmem społecznym a tradycją (lub raczej wielością tradycji) na gruncie filozofii hermeneutycznej Odo Marquarda. Autorka przedstawia koncepcję niemieckiego filozofa jako propozycję łączącą elementy myśli postmodernistycznej oraz hermeneutyki. Zarysowuje przesłanki epistemologiczne (zwłaszcza sceptycyzm), które doprowadziły autora do przekonania o konieczności budowania własnego światopoglądu w odniesieniu do tradycji. Jednocześnie artykuł pokazuje sposób, w jaki Marquard godzi afirmację tradycji z afirmacją różnorodności i złożoności świata społecznego, w którym Inny - kształtujący samego siebie w oparciu o inną tradycję - nie tylko nie stanowi zagrożenia dla tego co „własne”, ale wręcz pozwala lepiej zrozumieć „swojskość” oraz zyskać dystans konieczny dla krytycznego myślenia o własnej tradycji.

filozofia hermeneutyczna pluralizm tradycja Odo Marquard Hermeneutics pluralism tradition

Kontynuuj czytanie

Author: Jakub Potulski
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4139-5590
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 40-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201904
PDF: cip/17/cip1704.pdf

Streszczenie:

Porządek społeczny tworzony przez duże grupy ludzkie opiera się na mitach i wyobrażeniach podzielanych przez członków danej zbiorowości. Te różnorodne mity i wyobrażenia wykorzystywane są do mobilizowania ludzi do współpracy z wielką liczbą ludzi. Elity polityczne bardzo często wykorzystują różnorodne idee aby mobilizować ludzi na rzecz podjęcia działań zmierzających do realizacji określonych celów. Realizacja celów politycznych wymaga zorganizowania odpowiednich środków i legitymizowania podjętych działań. Celem artykułu jest analiza w jaki sposób wykorzystuje się koncepcje polityczno-ideologiczne, aby uzasadnić swoje roszczenia do panowania na określonym terytorium. Na podstawie dwóch idei: rosyjskiego panslawizmu i niemieckiej koncepcji Mitteleuropy autor analizuje rolę tzw. wyobrażeń geopolitycznych w rywalizacji politycznej między państwami.

political conflict panslawizm Panslavism Mitteleuropa konflikty polityczne wyobrażenia geopolityczne idee polityczne geopolitical imaginations political ideas

Kontynuuj czytanie

Author: Mikołaj Marks
Institution: Uniwersytet Gdański
Author: Marek Mosakowski
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5154-7650
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 64-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201905
PDF: cip/17/cip1705.pdf

Streszczenie:

Noir creators of the 1940s, like Jacques Tourneur, had a specific way of presenting worlds behind the silver screen. Their movies were visibly different than everything else Hollywood had to offer at that time. Marked by dark colors, inhabited by gritty, lost individuals, noir worlds seem hostile yet they also attract the audience in a perverse manner. Moreover, noir creators defy truth as it is. To discover it a person has to become an investigator, and study the noir movie like a murder case. Every element of the puzzle counts, as the film’s purpose is to deceive the audience. Analyzing both outside, mimetic tools of the filmmaker and inside, diegetic elements incorporated in a story-world is vital to understand how noir successfully plays with the idea of truth.

Robert Mitchum Jacques Tourneur prawda zaangażowanie widza noir truth audience engagement

Kontynuuj czytanie

Author: Jan Waskan
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9321-9196
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 76-88
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201906
PDF: cip/17/cip1706.pdf

Streszczenie:

Roman Franciszek Rybarski (1887-1942) należał do wybitnych teoretyków i działaczy Narodowej Demokracji. Pozostawił szereg prac z zakresu ekonomii, prawa i polityki. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmują Naród, jednostka i klasa oraz Siła i prawo. Był prezesem Klubu Narodowego w Sejmie w latach 1928-1935 oraz przywódcą frakcji liberalnej zwanej grupą „starych” lub „profesorską” w Stronnictwie Narodowym. W artykule przedstawiono jego poglądy dotyczące problematyki ustrojowej. W pierwszym okresie istnienia niepodległej Rzeczypospolitej do 1922 r. Rybarski zdecydowanie opowiada się za ustrojem demokracji parlamentarnej i ideą państwa narodowego. Wybory 1922 r. i porażka w Zgromadzeniu Narodowym przy wyborze prezydenta Gabriela Narutowicza oraz tragiczne skutki jego śmierci powodują, że Rybarski, jak i inni działacze endeccy, dostrzegają że do niedawna tak bliski im parlamentaryzm staje się zgubny dla Polski. Rozpoczyna się jego krytyka, Rybarski podkreślał, że konstytucja doprowadza do krańcowości i absurdu zasadę rządów parlamentarnych. Niezadowolenie przeniosło się na wszystkie klasy i warstwy. Domagano się zmian, które stawały się koniecznością chwili.

konstytucja obóz piłsudczykowski obóz narodowy rząd demokracja naród Piłsudski’s camp national camp Constitution parliament government democracy nation

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4895-2399
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 89-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201907
PDF: cip/17/cip1707.pdf

Streszczenie:

Celem analizy jest stwierdzenie czy zmiany, które zostały wymuszone regulacjami ustawowymi, rekomendacjami skierowanymi do partii politycznych lub zmianami świadomości społecznej, polegające na zwiększeniu liczby kobiet w parlamentach, wpłynęły na wzrost liczby żeńskiej części społeczeństwa w innych sferach reprezentacji politycznej. Czy przekładają się na zwiększenie liczby pań nie tylko w parlamencie, lecz i na wiodących stanowiskach, takich jak funkcja prezydent, premier czy ministerialna? Przegląd piśmiennictwa, raportów i danych z wybranych państw Europy dowodzą, że wprowadzenie przymusu czy zachęt ze strony państwa skierowanych w stronę podmiotów polityki zaowocowało co prawda zwiększeniem reprezentacji kobiet w polityce, lecz nie wpłynęło w równie dużym stopniu na powierzanie paniom stanowisk kierowniczych w resortach. Dociekania czy i dlaczego kobiety są rzadziej zatrudniane na eksponowanych stanowiskach wydają się być istotne. Choćby z uwagi na fakt, że od wprowadzenia przepisów czy wytycznych dotyczących zasad wyrównywania szans płci w wielu państwach minęło sporo lat, a ich oddziaływanie nadal wzbudza kontrowersje.

political activity of women participation of women aktywność polityczna kobiet uczestnictwo kobiet partycypacja polityczna political participation

Kontynuuj czytanie

Author: Zofia Kuźniewska
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 109-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201908
PDF: cip/17/cip1708.pdf

Streszczenie:

Rozwód jest jednym z tragicznych wydarzeń w życiu rodziny. W obecnych czasach jest coraz większe przyzwolenie na rozwody i łatwiej jest się rozstać niż podjąć próbę wspólnego ratowania związku. Rozwód poważnie zaburza funkcjonowanie rodziny i w dużym stopniu oddziałuje na osobowość dziecka. Konflikt między rodzicami przeżywany jest przez dziecko bardzo silnie, głównie jako zagrożenie własnego bezpieczeństwa. Kryzys małżeństwa odsłania dramat dzieci, którym rodzice podejmując decyzję o rozstaniu, pozbawiają bezpiecznego domu. Rozwód powoduje negatywne skutki w psychice dziecka, wpływa poważnie na jego teraźniejszość i przyszłość.

małżeństwo rodzina patologia młody dorosły psychika rozwód pathology young man psyche child divorce marriage family

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Kata
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6758-5478
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 124-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201909
PDF: cip/17/cip1709.pdf

Streszczenie:

Stres może być negatywny bądź pozytywny, jednak całkowity brak stresu można uznać za przejaw niedostosowania do możliwości jednostki. Długotrwały stres o różnym nasileniu dostarcza objawów ostrzegawczych związanych z obszarami funkcjonowania młodego człowieka. Młodzież doświadcza nadmiernego stresu, czego wynikiem są reakcje depresyjne, brak poczucia własnej wartości, reakcje agresywne. Jednak ostatni przejaw jest bardzo widoczny w postaci zwiększonego, niespokojnego zachowania. Dlatego w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania stresu w ujęciu psychologicznym. Poza tym przedstawiono stres i radzenie sobie ze stresem. Podjęto rozważania na temat postrzegania stresu przez młodzież, zarządzania stresem. Zostaje omówiona rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza. Ponadto przedstawiono analizę SWOT. Instytucjonalnej pieczy zastępczej.

młodzież stress piecza zastępcza radzenie sobie ze stresem stres foster care coping with stress

Kontynuuj czytanie

Author: Beata Tomaszewska-Hołub
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5829-5986
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 137-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201910
PDF: cip/17/cip1710.pdf

Streszczenie:

Wzrastająca reprezentacja osób starych w polskim społeczeństwie nie poprawia społecznego odbioru tej kategorii wieku, lecz powoduje upowszechnianie negatywnych stereotypów starości, a także intensyfikację zachowań ageistycznych. Konkretne metody przeciwdziałania czy też sposoby eliminowania muszą być wielotorowe i nie powiodą się bez zakrojonej na szeroką skalę edukacji społecznej w zakresie nieuchronności starzenia się i starości; bez wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, bez włączenia problematyki stereotypizacji starości i ageizmu do systemu kształcenia osób zajmujących się zawodowo osobami starymi.

ageing process ageizm sterreotypizacja starości proces starzenia ludzie starzy ageism old age sterreotyping elderly people

Kontynuuj czytanie

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2294-856X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 149-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201911
PDF: cip/17/cip1711.pdf

Streszczenie:

Praca stanowi podsumowanie rozważań związanych z tematem profilaktyki presuicydalnej prowadzonej w grupach wiekowych w okresie późnej dorosłości. Od 2016 r. realizowany jest projekt „Dobre Życie UMCS” w Lublinie mający na celu zwiększenie świadomości odnośnie aktów autodestrukcji w cywilizacji XXI w. Istnieje wiele instytucji, które zajmują się losem osób starszych, jedną z inicjatyw jest działalność Stowarzyszania „mali bracia Ubogich”. Zauważono, że w okresie późnej dorosłości problemy dotyczące trudności społecznych, psychicznych, adaptacyjnych i innych są znaczące. Wiele osób starszych zgłaszało się na konsultacje psychologiczne i po pomoc, uznając, że nie mają wsparcia wśród najbliższych. To główny powód dlaczego seniorzy podejmują współpracę z różnymi organizacjami jako beneficjenci lub wolontariusze. Z wywiadów ustrukturyzowanych (n=91) wynika, że wielu z nich czuje, że są samotni i niepotrzebni. Natomiast działalność w organizacjach zrzeszających osoby starsze pomagają im w tym, aby czuły sięwartościowe, a ich aktywność ma duży wpływ na środowisko lokalne. Praca ma zatem charakter teoretyczno-praktyczny. W artykule zostanie dodany jeden ze studium przypadku, który przeprowadzony był z kobietą 60+, mieszkającą w dużej miejscowości, po próbie samobójczej.

pomoc organizacje pozarządowe seniorzy aktywizacja samobójstwo starzejące się społeczeństwo help non-governmental organizations seniors elicitation suicide aging society

Kontynuuj czytanie

Author: Margot Stańczyk-Minkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7994-8336
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 159-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201912
PDF: cip/17/cip1712.pdf

Streszczenie:

Czym jest patologia? Co leży u podstaw jej zaistnienia? Jaką formę przybiera ona w rękach przedstawicieli władzy? I wreszcie jaki ma wpływ na bezpieczeństwo jednostki żyjącej w danym państwie? Zamierzeniem autorki niniejszego artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy patologią władzy występującą w państwach dysfunkcyjnych1 a destabilizacją bezpieczeństwa ich obywateli. Obszarem poddanym eksploracji w poniższym tekście jest region Afryki Subsaharyjskiej2, z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie tam (według corocznych rankingów Fragile States Index3) znajduje się najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu, a po drugie dlatego, że z raportów opracowywanych przez różne instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe i think tanki wynika, że skala tego problemu w Afryce zdecydowanie przewyższa niekorzystną sytuację w innych regionach świata. Odpowiedzi na zadane pytania autorka formułować będzie w oparciu o analizę literatury dotyczącej problematyki tematu, analizę danych publikowanych w wyżej wspomnianych raportach międzynarodowych, tj. Democracy Index, Freedom in the World Report, Corruption Perception Index, Human Development Index, Global Terrorism Index, i badania własne prowadzone od lat w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej.

prawa człowieka wadliwa demokracja dyktatura Afryka Subsaharyjska państwa dysfunkcyjne bezpieczeństwo człowieka patologia władzy dictatorship human rights Sub-Saharian Africa disfunctional states human security pathology of power

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3543-571X
Author: Jarosław Ślęzak
Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3295-1631
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 178-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201913
PDF: cip/17/cip1713.pdf

Streszczenie:

W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.

emigracja jednokulturowość cudzoziemcy migracje cyrkulacyjne i krótkoterminowe imigracja migracja monoculturalism foreigners Emigration circular and short-term migrations immigration immigration policy

Kontynuuj czytanie

Author: Wioleta Gierszewska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 187-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201914
PDF: cip/17/cip1714.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest wyjaśnienie problemu migracji jako konsekwencji manipulacji tożsamością etniczną w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. Teza artykułu opiera się na założeniu, że migracje stanowią w dużej mierze skutek tożsamości etnicznej. Problem badawczy, choć nie należy do najnowszych, nadal jest aktualny, czego dowodzą liczne konflikty na tle tożsamościowym w tej części Afryki.

African Great Lakes region ethnic migrations migracje region Wielkich Jezior Afrykańskich etniczność

Kontynuuj czytanie

Author: Andrzej Fularczyk
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 199-237
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201915
PDF: cip/17/cip1715.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie wkładu polskiej logistyki w Misję Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży (UNTAC). Ta misja ONZ została powołana na okres od 1992 do 1993 roku. Głównym zadaniem mandatowym Misji UNTAC było wprowadzenie politycznej stabilizacji w regionie Półwyspu Indochińskiego przez przywrócenie pokoju i demokracji w Kambodży. Do osiągnięcia tego celu ONZ zaangażował około 20 tys. osób personelu wojskowego i cywilnego. Istniejące publikacje na temat udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji UNTAC, poza niektórymi opracowaniami naukowymi, uwypuklały bardziej wątki sensacyjne niż rzetelną ocenę wysiłku logistycznego.
Zaprezentowane w tym artykule podłoże dotyczące okoliczności powstania Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW), jego struktury organizacyjnej i problemów związanych w wykonywaniem zadań wsparcia logistycznego w Kambodży oparte jest na: dokumentach z Centralnego Archiwum Wojskowego Oddziału w Nowym Dworze Mazowieckim, osobistych materiałach zebranych przez autora podczas służby w Misji UNTAC oraz wspomnieniach uczestników PKW w Kambodży.
Najbardziej doświadczona kadra PKW stanowiła trzon pierwszych grup Polskich Sił Zbrojnych wyznaczanych do operacji wojskowych pod przewodnictwem NATO. Po przystąpieniu Polski do tego sojuszu pełniła służbę w dowództwach NATO na stanowiskach przewidzianych dla przedstawicieli Polskich Sił Zbrojnych.

Sihanouk Ville UN mission logistic suport logistics logistyka UNTAC wsparcie logistyczne misje ONZ

Kontynuuj czytanie

Author: Jacek Kraś
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 238-256
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201916
PDF: cip/17/cip1716.pdf

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie celów, zadań i funkcji Polskiej Organizacji Turystycznej, która jest jedną z najważniejszych instytucji realizujących politykę turystyczną państwa. Jest nim również przybliżenie oraz analiza statusu organizacyjno-prawnego i najważniejszych działań tej organizacji, a także ocena jej działalności. Podstawową metodą zastosowaną dla realizacji celów publikacji jest analiza literatury przedmiotowej, materiałów wewnętrznych przedmiotowej instytucji oraz aktów prawnych.
Aby zrealizować określony wyżej cel publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, do których należy Statut Polskiej Organizacji Turystycznej oraz aktów prawnych, z których najważniejszym jest Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej. Przydatna była również literatura tematyczna, do której należała między innymi książka H. Zawistowskiej, M. Dębskiego i H. Gorskiej-Warsewicz Polityka turystyczna.

znaczenie rola polityka turystyczna Polska Organizacja Turystyczna meaning role tourism policy Polish Tourism Organisation

Kontynuuj czytanie

Author: Paweł Bijak
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 257-270
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201917
PDF: cip/17/cip1717.pdf

Streszczenie:

Zabytki sakralne stanowią przeważającą część zasobu zabytkowego Polski oraz krajów cywilizacji europejskiej. Obok wartości artystycznej, historycznej i naukowej cechą wyróżniającą tę grupę jest wartość sakralna. Definiuje się ją jako cechę charakterystyczną zabytków i dzieł sztuki, odnoszącą się do kościołów oraz elementów ich wystroju i wyposażenia, wynikającą z faktu ofiarowania ich Bogu, otaczania kultem, przekazu za ich pośrednictwem treści biblijnych, teologicznych lub hagiograficznych oraz poddania obrzędowi poświęcenia w celu przeznaczenia na potrzeby liturgii. Z punktu widzenia jurydycznego zabytki sakralne podlegają trojakiego rodzaju ochronie prawnej: wynikającej z prawa kanonicznego, kościelnego prawa administracyjnego oraz prawa publicznego. W polskim prawie publicznym zabytki sakralne nie są wyszczególnione jako odrębny przedmiot ochrony prawnej. W okresie międzywojennym stworzono w Polsce modelowy system prawnej ochrony zabytków sakralnych. Polegał on na konkordancji przepisów państwowych i kościelnych. Jego istotą było wyodrębnienie zabytków sakralnych i poddanie ich szczególnej wyższej formie ochrony. Zastosowanie międzywojennych osiągnięć legislacyjnych do obecnego systemu w celu ujednolicenia przepisów kościelnych i państwowych zapewni skuteczniejszą ochronę tej znaczącej części dziedzictwa kulturalnego narodu. Reforma prawa ochrony zabytków powinna ewoluować nie tylko w kierunku nadania właściwego statusu zabytkom sakralnym, a w konsekwencji redefinicji systemu dotowania i dysponowania nimi, lecz także określać obowiązki edukacyjne podmiotów odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturalnego.

cultural heritage dziedzictwo kultury sztuka sakralna dziedzictwo kościelne zabytki sakralne wartość sakralna prawna ochrona zabytków sacred art Church patrimony sacral monuments sacred value monument protection law

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart