Author: Margot Stańczyk-Minkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7994-8336
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 159-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201912
PDF: cip/17/cip1712.pdf

Czym jest patologia? Co leży u podstaw jej zaistnienia? Jaką formę przybiera ona w rękach przedstawicieli władzy? I wreszcie jaki ma wpływ na bezpieczeństwo jednostki żyjącej w danym państwie? Zamierzeniem autorki niniejszego artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy patologią władzy występującą w państwach dysfunkcyjnych1 a destabilizacją bezpieczeństwa ich obywateli. Obszarem poddanym eksploracji w poniższym tekście jest region Afryki Subsaharyjskiej2, z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie tam (według corocznych rankingów Fragile States Index3) znajduje się najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu, a po drugie dlatego, że z raportów opracowywanych przez różne instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe i think tanki wynika, że skala tego problemu w Afryce zdecydowanie przewyższa niekorzystną sytuację w innych regionach świata. Odpowiedzi na zadane pytania autorka formułować będzie w oparciu o analizę literatury dotyczącej problematyki tematu, analizę danych publikowanych w wyżej wspomnianych raportach międzynarodowych, tj. Democracy Index, Freedom in the World Report, Corruption Perception Index, Human Development Index, Global Terrorism Index, i badania własne prowadzone od lat w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej.

The pathology of authorities and human security. Analysis of the situation in the dysfunctional countries of Sub-Saharan Africa

The aim of the article is to answer the questions such as: what is pathology? What is at the very heart of its existence? What forms can it fall in, in hands of representatives of authorities? Finally, what impact does it have on citizen`s security? The author’s intention is to present the relations between pathology among authorities, occuring in disfunctional states and the destabilization of its citizens` security. The region that is going to be explored is the Sub-Saharian Africa, due to two crucial reasons. Firstly, this is the place, where (according to annual Fragile States Index rank) majority of disfunctional states of globe is placed. Secondly, what comes from the reports of many government organisations and think tanks is that the scale of the problem in Africa, significantly exceeds the disadvantaeous situation in other regions of the world.

REFERENCES:

 • Alston P., (red.), The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal, Oxford 1992.
 • Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2002.
 • Boutros Boutros Ghali, An Agenda for Peace – Preventive Diplomacy, Peacema­king and Peace-keeping. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992.
 • Cisło W., Różański J., Ząbek M. (red.), Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, Warszawa 2012.
 • Diamond L., Plattner M.F, Democratization in Africa: Progress and Rereat, Balti­more 2010.
 • Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.
 • Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.
 • Gadomski W., Zanikająca bieda, Obserwator Finansowy https://www.obserwa­torfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/zanikajaca-bieda/.
 • Markowski A., Pawelec R., Słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2001.
 • Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008.
 • Ostaszewski P. (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869– 2006, Warszawa 2006.
 • Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.
 • Popławski B., Afryka – spokojne umieranie dyktatorów, „Kultura Liberalna” 24.05.2014, nr 281, https://kulturaliberalna.pl/2014/05/28/afryka-spokojne-umiera­nie-dyktatorow/.
 • Pospiszył I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Dysfunkcyjność państw afrykańskich a poziom bezpie­czeństwa zdrowotnego ich mieszkańców. Próba analizy zależności, „Cywilizacja i Poli­tyka” 2017, nr 15.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Gorzkie konsekwencje wolności. Refleksje na temat nie­podległości Sudanu Południowego, [w:] Sudan bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2012.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Komunikowanie polityczne a dysfunkcyjność państw afrykańskich. Próba analizy współzależności, Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzo­geniczne aspekty. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – media, red. A. Żukowski, „Forum Politologiczne” 2015, t. 19.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., The Problem of Terrorism in Fragile Sates of Africa. Causes and Consequences of Phenomenon, „European Journal of Transformation Studies” 2017, vol. 5, nr 1.
 • Stańczyk-Minkiewicz M., Terror w państwach Afryki Subsaharyjskiej. Przyczyny, konsekwencje i skala zjawiska, [w:] Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty histo­ryczne i polityczne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2018.
 • Tomaszewski R., Wybory i blockchain? Afryka wyznacza trendy, ttps://fintek.pl/ wybory-blockchain-afryka-wyznacza-trendy/.
 • Trzciński K., Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnio­afrykańskiej myśli politycznej, Warszawa 2013.
 • Williams P.D. (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
 • Wójcik Ł., Egipcjanie zlekceważyli wybory prezydenckie, „Polityka” 28.03.2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1743626,1,egipcjanie-zlekcewazyli-wybory-prezydenckie.read.
 • Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2010.
 • UNICEF GLOBAL REPORT 2016– The State of the World’s Children 2016. A fair chance for every child, United Nations Children’s Fund (UNICEF), czerwiec 2016.
 • Report of the Commision on Human Security, Human Security Now: Protecting and Empowerning People, New York, 2003.
 • Amnesty International Publications, First Published in 2013, Cote D’ivoire the Vic­tor’s Law. The Human Rights Situation Two Years After The Post-Electoral Crisis, Lon­don 2013.
 • http://afryka.org/nawet-sfalszowane-wybory-sa-lepsze-niz-zadne/.
 • Corruption Perception Index 2018, https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_analysis.
 • Democracy Index 2018, https://www.prensa.com/politica/democracy-index_LPRFIL20190112_0001.pdf.
 • Democracy in Retreat, Freedom in The World 2019, https://freedomhouse.org/re­port/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat.
 • http://www.foreignpolicy.com/articles/2019/06/12/2019_failed_states_index_interactive_map_and_rankings.
 • Human Development Report 2018, http://hdr.undp.org/en/2018-update.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart