Author: Andrzej Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202001
PDF: cip/18/cip1801.pdf

W opracowaniu wskazuje się, że nauka stanowi podstawę rozwoju współczesnej cywilizacji informacyjnej. W Polsce postrzegana jest jako podstawowy czynnik rozwoju. Prowadzenie badań naukowych oraz edukacji osadzone jest w regulacji konstytucyjnej RP oraz porządku prawnym o zasięgu krajowym, europejskim i globalnym. Współczesne tempo przekształceń kulturowo-cywilizacyjnych powoduje rodzenie się niektórych sprzeczności w urzeczywistnianiu zasad konstytucyjnych oraz ogłaszanych wciąż nowych norm prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego. Przestrzeń sprzeczności stanowi zwłaszcza urzeczywistnianie polskiej tradycji naukowej i akademickiej w powiązaniu za standardami europejskimi (Unii Europejskiej) oraz globalnymi (filozofii postmodernizmu).

About constitutional assumptions and normative research of higher education in Poland

The study indicates that science is the basis for the development of modern information civilization. It is regarded as an essential factor of development in Poland. Research and education are embedded in the constitutional regulation of the Republic of Poland and the legal order of the national, European and global level. Today’s pace of cultural and civilization transformation causes the occurrence of some contradictions in the achievement of the constitutional principles and communicated new legal standards to higher education. The space conflict means especially the achievement of the Polish scientific and academic traditions in connection with the European standards (European Union) and the global standards (philosophy of postmodernism).

REFERENCES:

 • Bereźnicki F., Szkolnictwo wyższe w procesie przemian, [w:] Edukacja jutra. Ak­sjologia, innowacje i strategia rozwoju, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Ole­śniewicz, Sosnowiec 2011.
 • Chaberek-Karwacka G., Edukacja oparta na uznawaniu kompetencji jako narzę­dzie wrażania idei uczenia się przez całe życie (USA case study), [w:] Uniwersytet ju­tra, red. S. Mrozowska, G. Penkowska, Kraków 2015.
 • Chodubski A., Nauka wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości społeczno-poli­tycznej, „Cywilizacje i Polityka” 2016, nr 14.
 • Chodubski A., Zagrożenia współczesnej cywilizacji informacyjnej, [w:] Współcze­sne zagrożenia a polityka publiczna, red. H. Ćwięk, A. Zasuń, Częstochowa 2015.
 • Ciapała J., Dylematy wokół ograniczania konstytucyjnych wolności pracy, wykony­wania zawodu, nauczania i badań naukowych (na przykładzie nauczycieli akademic­kich), [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.
 • Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, [w:] Proces boloński. Zbiór dokumentów, Poznań 2004.
 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Polska Akademia Nauk. Ko­mitet Etyki w Nauce, Warszawa 2001.
 • Hartman J., Akademia lęku, „Polityka”, 1–7.04.2015.
 • Jemielniak D., Grzeszna reforma, „Polityka”, 8–14.01.2014.
 • Konarski L., Koniec słabych placówek badawczych, „Przegląd”, 18.03.2012.
 • Malicki M., Czy uniwersytet jest korporacją?, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 21–23.03. 2004.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik po deregulacji. Odbiu­rokratyzowanie szkolnictwa wyższego, Warszawa 2016.
 • Modzelewski K., Nauka nie jest od zarabiania. A humanistyka – już na pewno, „Gazeta Wyborcza”, 15–16.01.2011.
 • Rodziewicz E., Uniwersytet dzisiaj – w oblężeniu myślowym i w uświadamianych alternatywach i zobowiązaniach, [w:] Interpretacja. Reprezentacja. Implika­cje pedagogiczne, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Serkowska-Mąka, J. Taraszkie­wicz, Gdańsk 2015.
 • Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Encyklopedia politologii. Pojęcia, teorie i metody, Warszawa 2016.
 • Sztompka P., Przyszłość nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, [w:] Nauka w Polsce w perspektywie XXI w., Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezy­dium PAN, Warszawa 1996.
 • Tadeusiewicz R., Uczelnie się sprostytuowały, „Rzeczpospolita”, 18.10.2012.
 • Tumiłowicz B., Nauka w unijnym lustrze, „Przegląd”, 7.08.2011.
 • Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. RP z dnia 30 sierpnia 2005 r., nr 164.
 • Walewander E., Postmodernizm a pedagogika katolicka, Toruń 2011.
 • Walicki A., Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki, „Przegląd”, 20.02. 2011.
 • Wielgosz P., Opium globalizacji, Warszawa 2004.
 • Zacher L.W., Spór o globalizację, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie wyższymi szkołami na świecie, „Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej”, red. J. Auleytner, Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart