Author: Maciej Szczurowski
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3954-5772
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 28-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202003
PDF: cip/18/cip1803.pdf

Koncepcja centrum i peryferii dotyczy opisu wybranego fragmentu otaczającej rzeczywistości za pomocą modelu asymetrycznych stosunków przestrzennych zachodzących w różnych sferach życia: społecznej, gospodarczej, politycznej, militarnej, kulturowej i innych – charakteryzujących zależność obszarów peryferyjnych od dominującego centrum. Bukowina bez wątpienia spełnia kryteria centrum w kwestii koncentracji życia społeczno-kulturowego mniejszości polskiej w Rumunii. Kolejny atrybut „polskiej” Bukowiny jako przyszłego centrum to rozwój na terenie regionu zróżnicowanej, w tym wysoce specjalistycznej, infrastruktury usługowej, głównie o charakterze turystyczno-hotelarskim. Jest wreszcie Bukowina miejscem koncentracji części polskiego dziedzictwa kulturowego. Z drugiej strony Bukowina to peryferie, głównie w ujęciu geograficzno-politycznym i administracyjnym. Jednak kresowość tego regionu skutkuje szczególnymi cechami miejscowej mniejszości polskiej, charakterystycznymi dla tego typu społeczności.

Romanian Bukovina as a center and periphery – challenges and chances. Polish perspective

The concept of the center and the periphery concerns the description of a selected fragment of the surrounding reality using the model of asymmetric spatial relations occurring in various spheres of life: social, economic, political, military, cultural and other – characterizing the dependence of peripheral areas on the dominant center. Bukovina undoubtedly meets the criteria of the center in terms of the concentration of the social and cultural life of the Polish minority in Romania. Another attribute of the „Polish” Bukovina as a future center is the development in the region of a diversified, including highly specialized, service infrastructure, mainly of a tourist and hotel nature. Finally, Bukovina is a place where a part of Polish cultural heritage is concentrated. On the other hand, Bukovina is a periphery, mainly in terms of geography, politics and administration. However, the borderland of this region results in specific features of the local Polish minority, characteristic of this type of community.

REFERENCES:

 • Baczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopo­lityce, Warszawa 2003.
 • Bajerski A., Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych, „Ruch Praw­niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, rok LXX, z. 2.
 • Barnaś-Baran E., Radziszewska M., Działalność kulturalna i oświatowa Polonii w Rumunii na przykładzie Czerniowiec i Suczawy, „Przegląd Historyczno-Oświato­wy”, 2019, nr 1–2.
 • Ciok S., Obszary peryferyjne państwa i ich przeobrażenia, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. Seria B” 1994, t. X, nr 1620.
 • Friedmann J., A General Theory of Polarized Development, Santiago 1967.
 • Gałązka A., Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynni­ki i bariery rozwoju regionalnego, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2017, nr 1(49).
 • Krasowska H., Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście zacho­wania tożsamości grupowej i regionalnej, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 24/3 (59).
 • Krasowska H., Kłosek E., Pokrzyńska M., Kowalski Z. (red.), Integra­cja społeczno-kulturowa na pograniczu, Warszawa–Wrocław–Zielona Góra 2010.
 • Lundvall B.-Å., Growth, Innovation and Social Cohesion: The Danish model, Chel­tenham 2002.
 • Lundvall B.-Å. (red.), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Inno­vation and Interactive Learning, London 1992.
 • Polidori J.W., Wampir, przeł. M. Pawlina, Jelenia Góra 1990.
 • Rykiel Z., Rdzeń i peryferie we współczesnej Polsce, [w:] Region miejski, centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, red. J. Kacz­marek, Łódź 1994.
 • Rykiel Z., Relacje centrum–peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojo­wej, [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej, red. A. Kukliński, Warszawa 1997.
 • Stoker B., Drakula, przeł. D. Ściepuro, Jelenia Góra 1990.
 • Szczurowski M., Centro-peryferyjność Gdyni. Determinanty polityczne, społeczne i gospodarcze, [w:] Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, red. M. Gawron, H. Gło­gowska, „Zeszyty Gdyńskie” 2019, nr 13.
 • Zarycki T., Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009.
 • Ziółkowski M., O pojęciu prowincji i różnych relacjach centrum–prowincja, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, red. M. Zielińska, B. Trzop, Zie­lona Góra 2014.
 • https://www.gov.pl.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart