Author: Michał Kubiak
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4231-8071
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 40-58
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202004
PDF: cip/18/cip1804.pdf

The aim of the article is to present the place of the social and solidarity economy in the state policy aimed at reducing social exclusion in Poland. The analysis focuses in particular on social cooperatives and the conditions for their functioning, which are one of the tools of active social policy. The activities of social cooperatives are aimed at supporting people at risk of social exclusion and at their social inclusion.

Spółdzielnie socjalne w Polsce jako instrument polityki społecznej

Celem artykułu jest przedstawienie miejsca ekonomii społecznej i solidarnościowej w polityce państwa na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego w Polsce. Analiza skupia się w szczególności na spółdzielniach socjalnych i warunkach ich funkcjonowania, które są jednym z narzędzi aktywnej polityki społecznej. Działalność spółdzielni socjalnych ma na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich integracji społecznej.

REFERENCES:

 • Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności za­wodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r., Informacja sygnalna, GUS, 17.12.2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospo­darka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2019-r-,6,8.html.
 • Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecz­nych podmiotów wyznaniowych, oraz samorządu gospodarczego w 2018 r. – wyniki wstępne. Informacja sygnalna, GUS, 23.12.2019, s. 4–5.
 • Głąbicka K., Ekonomia społeczna. Podmioty i instrumenty, Warszawa 2009.
 • Górka K., Łuszczyk M., Thier A., Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnie­nia i demokratyzacji zarządzania gospodarką, Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, eds. D. Murzyn, J. Pach, Warszawa 2018.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018–2019, MRPiPS, Warszawa, June 2020.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r., o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, June 2016.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za lata 2016–2017, Warszawa 2018.
 • Jóźwiak D., Możliwości finansowania ekonomii społecznej. Dotacje, poręczenia, pożyczki, „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” 2017, https://es.warmia.ma­zury.pl/images/Biuletyn_2017.PDF.
 • Kubiak M., Ekonomia społeczna jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społec­znemu osób niepełnosprawnych, [in:] Przemoc w rodzinie. Analiza zjawiska na tle wybranych problemów, ed. M. Czerwińska-Jaśkiewicz, Świdwin 2013.
 • Mańkowska M., Dobre praktyki działań władz regionalnych na rzecz rozwoju eko­nomii społecznej w wybranych regionach Belgii, Włoch i Szkocji, „Ekonomia Społecz­na na Warmii i Mazurach” 2020.
 • Moroń D., Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako forma wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2019, Vol. 7, No. 1.
 • Murzyn D., Ekonomia społeczna jako przykład działań na rzecz rozwoju inklu­zywnego, [in:] Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, eds. D. Murzyn, J. Pach, Warszawa 2018.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r., w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działal­ności gospodarczej (Dz.U. 2017, poz. 1380).
 • Sobczak M.J., Przebieg reintegracji zawodowej w spółdzielniach socjalnych w woje­wództwie łódzkim, „Folia Oeconomica. Acta Universiatis Lodzensis” 2017, No. 6 (332).
 • Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu. Raport końco­wy, GUS, Warszawa 2018.
 • Spółdzielnie socjalne jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, Warsza­wa 2019.
 • Spółdzielnie socjalne w 2016 r. Informacja sygnalna, GUS, 21.02.2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spo­leczna-trzeci-sektor/spoldzielnie-socjalne-w-2016-r-,15,1.html.
 • Steiner A., Steinerowska S., Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – po­tencjał i możliwości działania, „Ekonomia Społeczna” 2013, No. 2.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (M.P. poz. 378).
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. 2010, nr 28, poz. 146).
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 r., Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651.
 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r., Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143.
 • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za­trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020, poz. 426, 568, 875).
 • Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r., GUS, 29.12.2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2019-r-wyniki-wstepne,9,4.html.
 • Załącznik do Uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r., w spra­wie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 września 2014, poz. 811.
 • Załącznik do uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności Społecznej, Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r., poz. 214.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart