Author: Hadi Ajili
Institution: Allameh Tabataba’i University,Tehran
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9468-8744
Author: Nima Rezaee
Institution: International Relations of Kharazmi University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8500-8882
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 59-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202005
PDF: cip/18/cip1805.pdf

Following official announcement of oil embargo on Iran by the EU, official positions of Islamic Republic were introduced by political and military authorities based on “blocking Hormuz Strait under certain circumstances”; an issue of great concern in western officials. They warned about their military capabilities in the field of reopening Strait and maintaining security of energy transit lines in the Strait of Hormuz. They questioned the West military methods against Iranian military officials reopening the Strait of Hormuz.This study seeks to answer this question that “what are Iranian military capabilities to block Hormuz Strait?”, “If the Strait is blocked, when western military forces can reopen it?” “Iranian military capabilities which can be called ‘five pillars of military strategy’ based on cruise and ballistic anti-ship missiles, small speedboats, drones, small submarines, nautical mines and standoff missiles supported by air defense and electronic warfare (Jangal), allows Islamic Republic to block Hormuz strait in long term. However, previous to any military conflict with trans-regional forces, the main Iranian weapon is nautical mines to block Hormuz Strait”.

Zdolności militarne Iranu a możliwości zablokowania cieśniny Ormuz przez Iran

Po oficjalnym ogłoszeniu przez UE embarga na ropę Iranu, władze polityczne i wojskowe przyjęły oficjalne stanowiska Republiki Islamskiej w oparciu o „blokowanie cieśniny Ormuz w określonych okolicznościach”; kwestia wielkiej troski zachodnich urzędników. Ostrzegali o swoich zdolnościach militarnych w zakresie ponownego otwarcia cieśniny i utrzymania bezpieczeństwa linii tranzytowych energii w Cieśninie Ormuz. Kwestionowali metody wojskowe Zachodu przeciwko irańskim urzędnikom wojskowym, którzy ponownie otworzyli cieśninę Ormuz. W badaniu tym starano się odpowiedzieć na pytanie: „Jakie są irańskie zdolności wojskowe do zablokowania cieśniny Ormuz?”, „Jeśli cieśnina zostanie zablokowana, czy zachodnie siły zbrojne mogą ponownie ją otworzyć?”. „Irańskie zdolności wojskowe, które można nazwać »pięcioma filarami strategii wojskowej«, opartymi na pociskach wycieczkowych i balistycznych przeciw okrętom, małych łodziach motorowych, dronach, małych łodziach podwodnych, minach morskich i pociskach dystansowych wspieranych przez obronę powietrzną i wojnę elektroniczną (Jangal), pozwalają Islamskiej Republice na długoterminowe blokowanie cieśniny Ormuz. Jednak przed jakimkolwiek konfliktem zbrojnym z siłami transregionalnymi główną bronią Iranu są miny morskie blokujące cieśninę Ormuz”.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart